กลไกแก้ปัญหาสังคม

ด้วยความเชื่อว่าการพัฒนาความยั่งยืนและการแก้ไขปัญหาสังคมขนาดใหญ่นั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้คนจำนวนมาก มูลนิธิเพื่อ”คนไทย”จึงมุ่งเน้นร้อยพลังกับภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ ร่วมสร้างสรรค์ “กลไกแก้ปัญหาสังคม” ที่แตกต่างหลากหลาย และมีการจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เอื้อต่อให้เกิดการร้อยพลังประชาชนอีกจำนวนมากมาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง ร่วมสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข

ร้อยพลังสร้างสังคมดี


กลไกร้อยพลังความร่วมมือที่ขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมในประเด็นต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการศึกษาและเยาวชน การพัฒนาเด็กปฐมวัย

รายละเอียด

เทใจ.คอม


กลไกระดมทุนออนไลน์เพื่อสังคมแห่งแรกของประเทศไทยที่เชื่อมโยง “ผู้ให้” และ“ผู้รับ” ร่วมสร้างสังคมไทยที่เป็นธรรมและยั่งยืนจากการมีส่วนร่วมของพลเมือง

รายละเอียด

กองทุนรวมคนไทยใจดี


กลไกระดมทรัพยากรทางการเงินผ่านตลาดทุนในรูปแบบ “กองทุนรวม” เพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน “เงินบริจาค” ของนักลงทุนในการต่อชีวิต สร้างอนาคตแก่ผู้มีความต้องการ

รายละเอียด

กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย


กลไกสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านคอร์รัปชันผ่านการลงทุนที่สร้างผลตอบแทนทางธุรกิจและผลลัพธ์ทางสังคม

รายละเอียด

กองทุนสื่อเพื่อความยุติธรรมในสังคม


กลไกยกระดับมาตรฐานจริยธรรมสื่อและศักยภาพของสื่อมวลชนให้เกิดความโปร่งใส มีธรรมาภิบาลที่ดี แสวงหาความจริงเพื่อความเข้มแข็งของระบบนิเวศสื่อที่สร้างผลบวกต่อสังคม

รายละเอียด

งานสื่อสารสังคมสนับสนุนภาคี


กลไกสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม ด้วยการสานพลังสื่อกลุ่มต่างๆ ร่วมขยายผลการขับเคลื่อนงานพัฒนาความยั่งยืนโดยองค์กรภาคสังคมให้เข้าถึงพลังพลเมือง

รายละเอียด