นิยาม

กลไกการระดมทุนออนไลน์เพื่อสังคมแห่งแรกของประเทศไทย ทำหน้าที่เชื่อมโยง “ผู้ให้” ที่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยและ “ผู้รับ” โดยเทใจคัดสรรโครงการที่มีความน่าเชื่อถือ มีกิจกรรมที่ชัดเจนในการสร้างผลลัพธ์ทางสังคม กระบวนการติดตามและรายงานผลโครงการหลังจบการระดมทุนให้ผู้บริจาคทราบ

วิสัยทัศน์

"สังคมไทยที่เป็นธรรมและยั่งยืนจากการมีส่วนร่วมของพลเมือง"

พันธกิจ

  • สร้างพื้นที่ให้พลเมืองและองค์กรที่ต้องการพัฒนาสังคม/ชุมชนใช้ระดมทรัพยากรเพื่อดำเนินงาน
  • สร้างกลไกที่ปลอดภัย สะดวกและเชื่อถือได้ ให้ประชาชนร่วมลงขัน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมในประเด็นการพัฒนาด้านต่างๆ
  • สร้างมาตรฐานในภาคสังคมเรื่องความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของเงินบริจาค

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  • ผู้สนับสนุน ประชาชนทั่วไปและสมาชิกของเทใจ ในฐานะผู้สนับสนุนโครงการ เพื่อสังคมผ่านกลไกของเทใจดอทคอม
  • มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” สถาบันเช้นจ์ ฟิวชัน ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท โอเพ่นดรีม จำกัด ทีวายพีเอ็น (TYPN : Thai Young Philanthropists Network) ในฐานะภาคีผู้ร่วมก่อตั้ง
  • โครงการเพื่อสังคม ในฐานะผู้รับเงินบริจาคสนับสนุน เพื่อดำเนินการต่อชีวิต และสร้างอนาคตแก่กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน

ผลผลิต - ผลลัพธ์ เทใจปี 2566

ยอดบริจาค

47,364,798 บาท

ผู้บริจาค

38,742 คน

อาสาสมัคร

131 คน

ผู้ร่วมกิจกรรม

106 คน

ผลผลิต

156 โครงการ / 77 องค์กร

ผู้รับประโยชน์

236,993 คน / 246 องค์กร

พลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม

38,979 คน / 51 องค์กร

โครงการที่ระดมทุนสำเร็จ จำนวน 118 โครงการ
สามารถแบ่งตามกลุ่มผู้รับประโยชน์ 7 ประเภท

เด็กและเยาวชน

54 โครงการ

ผู้พิการและผู้ป่วย

28 โครงการ

ผู้สูงอายุ

7 โครงการ

สัตว์

6 โครงการ

สิ่งแวดล้อม

7 โครงการ

ภัยพิบัติ

6 โครงการ

อื่นๆ

10 โครงการ

จำนวนกลุ่มผู้รับประโยชน์จากโครงการที่ระดมทุนสำเร็จ

เด็กและเยาวชน

9,940 คน

นักเรียน/นักศึกษา

118,140 คน

แม่เลี้ยงเดี่ยว

15 คน

คนไร้บ้าน

110 คน

ครอบครัวเปราะบาง

3,313 ครอบครัว

ผู้พิการ

2,139 คน

ผู้ป่วย

68,843 คน

ผู้สูงอายุ

875 คน

คนทั่วไป

33,448 คน

อาสาสมัคร

130 คน

พื้นที่ป่า

2 ไร่

ต้นไม้

500 ต้น

สิ่งแวดล้อม

3,202 ชุมชน/หมู่บ้าน

ภัยพิบัติ

3 ชุมชน/หมู่บ้าน

โรงเรียน/มหาวิทยาลัย

189 แห่ง

สถานสงเคราะห์/มูลนิธิ/วัด

5 แห่ง

โรงพยาบาล/พื้นที่บริการทางการแพทย์

52 แห่ง

พื้นที่ออนไลน์

1 แห่ง

สุนัข

871 ตัว

แมว

17,346 ตัว

ช้าง

170 เชือก

นก

50 ตัว

รายละเอียดเพิ่มเติม www.taejai.com