มูลนิธิเพื่อ“คนไทย”
www.khonthaifoundation.org

มูลนิธิเพื่อ“คนไทย” เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่มีเป้าหมายเพื่อสังคมที่ยั่งยืน ด้วยความเชื่อว่าการแก้ปัญหาสังคมขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนและหลากหลาย จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จึงมุ่งเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับองค์กรที่ขับเคลื่อนงานแก้ปัญหาสังคมในประเด็นต่างๆ พร้อมกับเสริมสร้างพลัง “พลเมือง” ให้สามารถมีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวมผ่านกลไกความร่วมมือประเภทต่างๆ ซึ่งมีการจัดการอย่างเป็นระบบ โดยมี “กลไกร้อยพลังสร้างสังคมดี” เป็นตัวกลาง นอกจากนั้น ยังมี “กลไกการลงทุนเพื่อสังคม” ที่เกิดขึ้นจากพลังร่วมของภาคีผู้เชี่ยวชาญ ทั้งจากภาคส่วนผู้ประกอบการสังคม ภาคธุรกิจ ภาคตลาดทุน รวมทั้งภาคประชาชน อาทิ เทใจ กองทุนรวมคนไทยใจดี กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย กองทุนสื่อเพื่อความยุติธรรมในสังคม ร่วมสนับสนุนทุนเงินแก่กลไกต่างๆ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล และมี “กลไกงานสื่อสารสังคมสนับสนุนภาคี” สานพลังสื่อมวลชน สื่อบุคคล ตลอดจนสื่อใหม่ๆ ร่วมขยายผลการขับเคลื่อนงานพัฒนาความยั่งยืนกับภาคีเครือข่าย

ที่มาของการก่อตั้ง
ประเทศไทยมีปัญหาความเหลื่อมล้ำติดอันดับต้นๆ ของโลก แต่ละปัญหามีความซับซ้อน ผู้คนในสังคมรับรู้ข้อมูลน้อยกว่าสถานการณ์จริง จึงทำให้ขาดการส่วนร่วมลงมือทำ หรือไม่ก็ต่างคนต่างทำ ขณะที่โลกปัจจุบันเต็มไปด้วยความผันผวน การสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ ด้วยการระดมความร่วมมือจากคนในสังคมจากทุกภาคส่วน จึงเป็นเงื่อนไขความสำเร็จในการลดความเหลื่อมล้ำ

เป้าหมายการทำงานและบทบาทในระบบนิเวศ
มูลนิธิเพื่อ“คนไทย”มุ่งเสริมสร้างระบบนิเวศของการมีส่วนร่วมให้เป็น “พลังสังคม” โดยมีบทบาทเป็น “ผู้สนับสนุน” กลไกความร่วมมือประเภทต่างๆ เพื่อเอื้อต่อการเชิญชวนคนไทยทุกคน จากทุกภาคส่วนช่วยกันร่วมสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ร่วมสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข”

พันธกิจ (Mission)

 • สร้างเครือข่ายพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม
 • สร้างกลไกการแก้ปัญหาสังคมที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม : ร้อยพลังสร้างสังคมดี เทใจดอทคอม กองทุนรวมคนไทยใจดี กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย กองทุนสื่อเพื่อความยุติธรรมในสังคม และงานสื่อสารสังคมสนับสนุนภาคี
 • ผสานทรัพยากรร่วมผ่านกลไกความร่วมมือสู่ผู้รับประโยชน์
  – เงินทุน – อาสาสมัคร – ความรู้ – เครือข่าย – สื่อ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสำคัญ (Key Stakeholders)

 • ภาคีเครือข่าย (องค์กรภาคสังคม องค์กรตัวกลาง)
 •  องค์กรและบุคคลทั่วไปที่ให้การสนับสนุน 
 • ผู้รับประโยชน์
 • อาสาสมัคร 
 • สื่อมวลชน 
 • พนักงานมูลนิธิฯ

งานสร้างระบบนิเวศเพื่อความยั่งยืนของสังคมไทย

กลไกความร่วมมือ “ร้อยพลังสร้างสังคมดี” (Collaboration for Good Society Platform)

 ประเด็นทางสังคมที่ร่วมขับเคลื่อน

– การศึกษาและเยาวชน – เด็กปฐมวัย – คนพิการ – ผู้สูงอายุ – สุขภาวะ-ธรรมาภิบาลและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน – สิ่งแวดล้อม – ฯลฯ

กลไกความร่วมมือการลงทุนเพื่อสังคม (Social Investment Platforms)

ประกอบด้วย

1. เทใจ(www.taejai.com)
2. กองทุนรวมคนไทยใจดี (BKIND)
3. กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (THAI CG Fund)
4. กองทุนสื่อเพื่อความยุติธรรมในสังคม (Media for Social Justice Fund)

กลไกความร่วมมือ “งานสื่อสารสังคมสนับสนุนภาคี” (Social Communication for Change Platform)

1. สื่อสำนักข่าว
2. สื่อออนไลน์
3. สื่อบุคคล/อินฟลูเอนเซอร์
4. ภาควิชาการด้านวารสารศาสตร์
5. องค์กรวิชาชีพด้านการสื่อมวลชน

งานสร้างระบบนิเวศเพื่อความยั่งยืนของสังคมไทย

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี     ดาวน์โหลด