องค์กรสาธารณประโยชน์ที่มุ่งเน้นสร้างกลไกความร่วมมือ (Collaborative Platform) เพื่อให้พลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม (Active Citizen)  สามารถมีส่วนร่วมลงมือแก้ปัญหาสังคม  ผ่านกลไกที่แตกต่างหลากหลาย  โดยมุ่งเน้นการทำงานร่วมกับองค์กรตัวกลาง (Intermediary Organization) ผสานความร่วมมือ อำนวยความสะดวก และเชื่อมต่อทรัพยากรด้านต่างๆ ทั้งที่เป็นทุนมนุษย์ อันหมายถึง อาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญ ทุนเครือข่าย ทุนความรู้ และทุนเงิน แก่ภาคีเครือข่ายผู้ลงมือปฏิบัติ อันนำไปสู่การสร้างผลลัพธ์ทางสังคม

วิสัยทัศน์

“ร่วมสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข”

พันธกิจ

เพื่อมุ่งสู่การร่วมสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข หรือ “ประเทศไทย” ที่ “ดีกว่า” มูลนิธิเพื่อคนไทยจึงมุ่งเน้นดำเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่ กลไกความร่วมมือ พลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม  โดยมีทรัพยากรเป็นจุดร่วมที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์ทางสังคม ทั้งหมดนี้ จะนำไปสู่การสร้างเสริมระบบนิเวศงานพัฒนาสังคมของประเทศให้เข้มแข็ง..ยั่งยืน

 • สร้างเครือข่ายพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม
 • สร้างกลไกการแก้ปัญหาสังคมที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม
 • ผสานทรัพยากรร่วมผ่านกลไกความร่วมมือสู่ผู้รับประโยชน์
h1

สร้างเครือข่ายพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม

h2

สร้างกลไกการแก้ปัญหาสังคม

ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม

h3

ผสานทรัพยากรร่วมผ่านกลไกความร่วมมือ

สู่ผู้รับประโยชน์

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสำคัญ

ระดับบุคคล

 • ผู้รับประโยชน์
 • ผู้บริจาค
 • นักปฏิบัติ/ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง
 • ผู้เชี่ยวชาญ
 • อาสาสมัคร

ระดับองค์กร

 • องค์กรสาธารณประโยชน์ (รัฐ/เอกชน/ประชาสังคม) ทั้งระดับชุมชน ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก
 • องค์กรกำกับด้านนโยบาย
 • องค์กรวิชาการ
 • องค์กรสื่อมวลชน

ผลผลิตที่ “นับ” ได้ (Outputs & Results)

 

ตลอดปี 2559  กลไกความร่วมมือทั้งสี่ อันประกอบด้วย ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ คนไทยขอมือหน่อย* เทใจดอทคอม* กองทุนรวมคนไทยใจดี* สามารถสร้างผลทางสังคมที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาระบบนิเวศทางสังคมสู่ความยั่งยืน ดังสะท้อนผ่านตัวเลข ต่อไปนี้

 • เข้าถึง ผู้รับประโยชน์ 191,530 คน
 • เข้าถึง ภาคีกลุ่มเป้าหมาย 372 องค์กร
 • เข้าถึง พลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม 4,000 คน
 • เข้าถึง อาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญ 25 คน
 • เข้าถึง เงินทุน 73,241,036.29 บาท

หมายเหตุ

*กลไกคนไทยขอมือหน่อย เป็นความร่วมมือของมูลนิธิเพื่อคนไทยกับภาคธุรกิจที่ให้การสนับสนุนทรัพยากรหลายด้าน โดยเฉพาะ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา และสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์

*กลไกเทใจ เป็นความร่วมมือของมูลนิธิเพื่อคนไทยกับสถาบันเช้นจ์ฟิวชัน ภายใต้มูลนิธิบูรณชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

* กลไกกองทุนรวมคนไทยใจดึ เป็นความร่วมมือของมูลนิธิเพื่อคนไทยกับ บลจ.บัวหลวง และสถาบันเช้นจ์ ฟิวชันฯ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี     ดาวน์โหลด