มูลนิธิเพื่อคนไทยเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่มีเป้าหมายเพื่อสังคมที่ยั่งยืน ด้วยความเชื่อว่าการแก้ปัญหาสังคมขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนและหลากหลาย จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จึงมุ่งเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับ องค์กรตัวกลาง” (Intermediary Organizations) ที่ขับเคลื่อนงานในประเด็นต่างๆ พร้อมกับเสริมสร้างพลัง พลเมือง ให้สามารถมีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม (Active Citizen) ผ่านกลไกแก้ปัญหาสังคมประเภทต่างๆ ซึ่งมีการจัดการอย่างเป็นระบบ โดยมี กลไกความร่วมมือร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ เป็นตัวกลางผสานความร่วมมือ เชื่อมต่อทรัพยากร ทั้งทุนเงิน ทุนมนุษย์ ทุนความรู้ ทุนเครือข่าย ในการขับเคลื่อนงานกับองค์กรภาคี นอกจากนั้น ยังมี กลไกเพื่อการลงทุนทางสังคม ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของภาคีผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ กิจการเพื่อสังคม เครือข่ายผู้ประกอบการสังคม รวมทั้งประชาชน ได้แก่ เทใจดอทคอม กองทุนรวมคนไทยใจดี กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย กองทุนสื่อเพื่อความยุติธรรมในสังคม สนับสนุนทุนเงินแก่กลไกต่างๆ ตามแต่กรณีให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล และมี กลไกความร่วมมืองานร้อยพลังสื่อ สานพลังสื่อมวลชน สื่อบุคคล ตลอดจนสื่อใหม่ๆ ประเภทต่างๆ ร่วมขยายผลการขับเคลื่อนงานพัฒนาความยั่งยืนกับกลไกแก้ปัญหาสังคมร่วมกับภาคีเครือข่าย ไม่เพียงเท่านั้น มูลนิธิฯ ยังร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศในงานที่นำไปสู่การสร้างระบบนิเวศซึ่งมีปลายทางร่วมสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ร่วมสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข”

พันธกิจ (Mission)

  • สร้างเครือข่ายพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม
  • สร้างกลไกการแก้ปัญหาสังคมที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม : โครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ เทใจดอทคอม กองทุนรวมคนไทยใจดี กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย กองทุนสื่อเพื่อความยุติธรรมในสังคม และงานร้อยพลังสื่อ
  • ผสานทรัพยากรร่วมผ่านกลไกความร่วมมือสู่ผู้รับประโยชน์
    – เงินทุน – อาสาสมัคร – ความรู้ – เครือข่าย – สื่อ

งานสร้างระบบนิเวศเพื่อความยั่งยืนของสังคมไทย

กลไกความร่วมมือ “ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ” (Thailand Collaboration for Change Platforms)

 ประเด็นทางสังคมที่ร่วมขับเคลื่อน

– การศึกษาและเยาวชน – คนพิการ – ผู้สูงอายุ – ต่อต้านคอร์รัปชัน – คุณภาพชีวิตระยะท้าย – สิ่งแวดล้อม – ฯลฯ

กลไกความร่วมมือเพื่อการลงทุนทางสังคม (Social Investment Platforms)

1. เทใจดอทคอม (www.taejai.com)
2. กองทุนรวมคนไทยใจดี (BKIND)
3. กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (THAI CG Funds)
4. กองทุนสื่อเพื่อความยุติธรรมในสังคม (Media for Social Justice Fund)

กลไกความร่วมมืองานร้อยพลังสื่อ (Media Collaboration for Change Platforms)

1. สื่อมวลชน
2. สื่อสำนักข่าวออนไลน์
3. สื่อแพลตฟอร์ม
4. สื่อบุคคล

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ (Key Stakeholders)

– ภาคีเครือข่าย (องค์กรภาคสังคม องค์กรตัวกลาง) – องค์กรและบุคคลทั่วไปที่ให้การสนับสนุน – ผู้รับประโยชน์

– อาสาสมัคร – สื่อมวลชน – พนักงานมูลนิธิฯ

งานสร้างระบบนิเวศเพื่อความยั่งยืนของสังคมไทย
ผลลัพธ์ – ผลผลิตของกลไกความร่วมมือประเภทต่างๆ ประจำปี 2564

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี     ดาวน์โหลด