องค์กรสาธารณประโยชน์ที่มุ่งเน้นสร้างกลไกความร่วมมือ (Collaborative Platform) เพื่อให้พลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม (Active Citizen)  สามารถมีส่วนร่วมลงมือแก้ปัญหาสังคม  ผ่านกลไกที่แตกต่างหลากหลาย  โดยมุ่งเน้นการทำงานร่วมกับองค์กรตัวกลาง (Intermediary Organization) ผสานความร่วมมือ อำนวยความสะดวก และเชื่อมต่อทรัพยากรด้านต่างๆ ทั้งที่เป็นทุนมนุษย์ อันหมายถึง อาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญ ทุนเครือข่าย ทุนความรู้ และทุนเงิน แก่ภาคีเครือข่ายผู้ลงมือปฏิบัติ อันนำไปสู่การสร้างผลลัพธ์ทางสังคม

วิสัยทัศน์

“ร่วมสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข”

พันธกิจ

เพื่อมุ่งสู่การร่วมสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข หรือ “ประเทศไทย” ที่ “ดีกว่า” มูลนิธิเพื่อคนไทยจึงมุ่งเน้นดำเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่ กลไกความร่วมมือ พลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม โดยมีทรัพยากรเป็นจุดร่วมที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์ทางสังคม ทั้งหมดนี้ จะนำไปสู่การสร้างเสริมระบบนิเวศงานพัฒนาสังคมของประเทศให้เข้มแข็ง..ยั่งยืน

 • สร้างเครือข่ายพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม
 • สร้างกลไกการแก้ปัญหาสังคมที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม
 • ผสานทรัพยากรร่วมผ่านกลไกความร่วมมือสู่ผู้รับประโยชน์
h1

สร้างเครือข่ายพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม

h2

สร้างกลไกการแก้ปัญหาสังคม

ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม

h3

ผสานทรัพยากรร่วมผ่านกลไกความร่วมมือ

สู่ผู้รับประโยชน์

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสำคัญ ( Key Stakeholders)

ระดับบุคคล

 • ผู้รับประโยชน์
 • ผู้บริจาค
 • นักปฏิบัติ/ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง
 • อาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญ
 • อาสาสมัครทั่วไป

ระดับองค์กร

 • องค์กรสาธารณประโยชน์ (รัฐ/เอกชน/ประชาสังคม) ทั้งระดับชุมชน ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก
 • องค์กรกำกับด้านนโยบาย
 • องค์กรวิชาการ
 • องค์กรสื่อมวลชน

ผลผลิต (Outputs & Results)

ตลอดปี 2559 กลไกความร่วมมือทั้งสี่สามารถสร้างผลทางสังคมที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาระบบนิเวศทางสังคมสู่ความยั่งยืน ดังสะท้อนผ่านตัวเลข ต่อไปนี้

 • เข้าถึงผู้รับประโยชน์ 186,058 คน
 • เข้าถึงภาคีกลุ่มเป้าหมาย  372 องค์กร
 • เข้าถึงพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม 4,000 คน
 • เข้าถึงอาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญ 25 คน
 • เข้าถึงเงินทุน 67,462,701.29 บาท*

* ข้อมูล ณ 15 มีนาคม 2560

หมายเหตุ

* จำนวนเงินที่ระดมทุนได้ผ่านมูลนิธิเพื่อคนไทยโดยผู้สนับสนุนกลุ่มต่างๆ จำนวน 45,761,512.77 บาท สำหรับใช้ในการบริหารจัดการและจำนวนเงินที่ระดมผ่านโครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ เวบไซต์เทใจดอทคอม กองทุนรวมคนไทยใจดี รวม 21,701,188.52 บาท สำหรับใช้สนับสนุนโครงการเพื่อสังคมต่างๆ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี     ดาวน์โหลด