มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่มีเป้าหมายเพื่อสังคมที่ยั่งยืน ด้วยความเชื่อว่าการแก้ปัญหาสังคมขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนและหลากหลาย จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จึงมุ่งเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับ “องค์กรตัวกลาง” (Intermediary Organizations) ที่ขับเคลื่อนงานในประเด็นต่างๆ พร้อมกับเสริมสร้างพลัง “พลเมือง” ให้สามารถมีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม (Active Citizen) ผ่านกลไกแก้ปัญหาสังคมประเภทต่างๆ ซึ่งมีการจัดการอย่างเป็นระบบ โดยมี “กลไกความร่วมมือร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ” เป็นตัวกลางผสานความร่วมมือ เชื่อมต่อทรัพยากร ทั้งทุนเงิน ทุนมนุษย์ ทุนความรู้ ทุนเครือข่าย ในการขับเคลื่อนงานกับองค์กรภาคี นอกจากนั้น ยังมี “กลไกเพื่อการลงทุนทางสังคม” ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของภาคีผู้เชี่ยวชาญจากเครือข่ายผู้ประกอบการสังคม ภาคธุรกิจ ภาคตลาดทุน รวมทั้งประชาชน ได้แก่ เทใจดอทคอม กองทุนรวมคนไทยใจดี กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย กองทุนสื่อเพื่อความยุติธรรมในสังคม สนับสนุนทุนเงินแก่กลไกต่างๆ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล และมี “กลไกความร่วมมืองานร้อยพลังสื่อ” สานพลังสื่อมวลชน สื่อบุคคล ตลอดจนสื่อใหม่ๆ ร่วมขยายผลการขับเคลื่อนงานพัฒนาความยั่งยืนกับกลไกแก้ปัญหาสังคมร่วมกับภาคีเครือข่าย ไม่เพียงเท่านั้น มูลนิธิฯ ยังร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศในงานที่นำไปสู่การสร้างระบบนิเวศซึ่งมีปลายทาง “ร่วมสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข”

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ร่วมสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข”

พันธกิจ (Mission)

 • สร้างเครือข่ายพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม
 • สร้างกลไกการแก้ปัญหาสังคมที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม : ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ เทใจดอทคอม กองทุนรวมคนไทยใจดี กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย กองทุนสื่อเพื่อความยุติธรรมในสังคม และร้อยพลังสื่อ
 • ผสานทรัพยากรร่วมผ่านกลไกความร่วมมือสู่ผู้รับประโยชน์
  – เงินทุน – อาสาสมัคร – ความรู้ – เครือข่าย – สื่อ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสำคัญ (Key Stakeholders)

 • – ภาคีเครือข่าย (องค์กรภาคสังคม องค์กรตัวกลาง)
 •  องค์กรและบุคคลทั่วไปที่ให้การสนับสนุน 
 • ผู้รับประโยชน์
 • อาสาสมัคร 
 • สื่อมวลชน 
 • – พนักงานมูลนิธิฯ

งานสร้างระบบนิเวศเพื่อความยั่งยืนของสังคมไทย

กลไกความร่วมมือ “ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ” (Thailand Collaboration for Change Platforms)

 ประเด็นทางสังคมที่ร่วมขับเคลื่อน

– การศึกษาและเยาวชน – เด็กปฐมวัย-คนพิการ – ผู้สูงอายุ – สุขภาวะ-ธรรมาภิบาลและปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน – สิ่งแวดล้อม – ฯลฯ

กลไกความร่วมมือการลงทุนเพื่อสังคม (Social Investment Platforms)

1. เทใจดอทคอม (www.taejai.com)
2. กองทุนรวมคนไทยใจดี (BKIND)
3. กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (THAI CG Funds)
4. กองทุนสื่อเพื่อความยุติธรรมในสังคม (Media for Social Justice Fund)

กลไกความร่วมมือ “ร้อยพลังสื่อ” (Media Collaboration for Change Platforms)

1. สื่อสำนักข่าว
2. สื่อออนไลน์
3. สื่อบุคคล
4. สื่ออื่นๆ

งานสร้างระบบนิเวศเพื่อความยั่งยืนของสังคมไทย
ผลลัพธ์ – ผลผลิตของกลไกความร่วมมือประเภทต่างๆ ประจำปี 2565

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี     ดาวน์โหลด