คณะกรรมการ
มูลนิธิเพื่อคนไทย

 • นายวิเชียร พงศธร — ประธานกรรมการ 
 • นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ — รองประธานกรรมการและเหรัญญิก
 • นางดารณี เจริญรัชต์ภาคย์ — ที่ปรึกษา
 • นางสาววีณา อ่องจริต — กรรมการ
 • นางกฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ — กรรมการ
 • นางสาววรรณา คลศรีชัย — กรรมการ
 • นางสินี จักรธรานนท์ — กรรมการ
 • นางสาวเอด้า จิรไพศาลกุล — กรรมการ
 • นางณฤดี คริสธานินทร์ — กรรมการ
 • นายสุนิตย์ เชรษฐา — กรรมการ
 • นายธวัชชัย แสงธรรมชัย — กรรมการ
 • นางสาวปิยาวันทน์ ประยุกต์ศิลป์ — กรรมการและเลขานุการ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี     ดาวน์โหลด