นิยาม

ผู้ให้บริการ “พื้นที่กลางสานพลังสื่อ” แก่ภาคีภาคสังคม ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนงานพัฒนาความยั่งยืน ด้วยการร้อยพลังสื่อกลุ่มต่างๆและภาคีภาคสังคมให้เข้ามาร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมขยายผล สร้างการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนผ่านงานสื่อสารสาธารณะ เพื่อให้คนจำนวนมากสามารถเข้าถึงกลไกแก้ปัญหาสังคมประเภทต่างๆ หรือกิจกรรมสื่อสารรูปแบบต่างๆ และลงมือทำสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยกัน ในฐานะพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม

วิสัยทัศน์

“สื่อ” สานสร้าง “การมีส่วนร่วม”
(Communication for Collaboration)

พันธกิจ

  • สร้างเสริมการเข้าถึงพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวมผ่านกลไกสื่อและกลไกแก้ปัญหาสังคมที่หลากหลายด้วยงานสื่อสารสาธารณะ
  • สนับสนุนกลไกแก้ปัญหาสังคมที่ขับเคลื่อนโดยภาคีภาคสังคมให้เกิดการเข้าถึงประชาชนผ่านการสื่อสารสาธารณะ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  • สื่อสำนักข่าว
  • สื่อออนไลน์
  • สื่อบุคคล/อินฟลูเอนเซอร์
  • องค์กรวิชาการด้านวารสารศาสตร์
  • องค์กรวิชาชีพด้านการสื่อมวลชน
  • องค์กรภาคีภาคสังคม

ผลผลิต – ผลลัพธ์ กลไกความร่วมมืองานสื่อสารสังคมสนับสนุนภาคี ปี 2566

แผนรณรงค์โครงการ/กิจกรรมสื่อสารต่างๆ

23

ภาคีผู้รับประโยชน์

89 องค์กร

สื่อร่วมร้อยพลัง

139 สำนักข่าว/ช่องทาง

อาสาสมัครสื่อบุคคล

352 คน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

389 คน

พลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม

741 คน / 139 องค์กรสื่อ

หมายเหตุ *ชื่อเดิมของงานสื่อสารสังคมสนับสนุนภาคี คือ งานร้อยพลังสื่อ