จากแนวคิดเบื้องต้นระหว่าง “สภาธุรกิจตลาดทุนไทย” กับภาคสังคม “มูลนิธิเพื่อคนไทย” “สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย” เเละ “เช้นจ์ เวนเจอร์” ว่า “ภาคตลาดทุนไทย” มีศักยภาพที่จะยกระดับมาตรฐานธรรมาภิบาลเเละสนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชัน เมื่อปลายปี 2559 นำมาสู่ปรากฎการณ์ใหม่ นั่นคือการประกาศเจตนารมย์ร่วมกันของอุตสาหกรรมการลงทุน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560  เเละมีการเปิดตัวในงาน “Good Society Expo เทศกาลทำดีหวังผล” เมื่อเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา กระทั่งนำสู่การเเถลงข่าว “Thai CG Funds Kick Off Conference กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย สร้างสรรค์สังคมไทย ใส่ใจผู้ลงทุน”ในวันที่ 2 สิงหาคม  พร้อมเสวนา “การแลกเปลี่ยนมุมมองการลงทุน และวิธีจัดการกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย” จากผู้บริหารบริษัทจัดการกองทุนทั้ง 11 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

นางวรวรรณ ธาราภูมิ  ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย และนายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เปิดเผยว่า สมาคมได้รับความร่วมมือที่ดีจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และพร้อมที่เปิดจำหน่ายกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย เบื้องต้น มีจำนวนทั้งสิ้น 11 บลจ. ที่มีขนาดกองทุนรวมภายใต้การบริหารกว่า 90% ของทั้งอุตสาหกรรมกองทุนรวม ประกอบด้วย  บลจ.กรุงไทย บลจ.กรุงศรีบลจ.ทหารไทย บลจ.ทาลิส บลจ.ทิสโก้ บลจ.ไทยพาณิชย์ บลจ.บัวหลวง บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) บลจ. กสิกรไทย บลจ.เอ็มเอฟซี และ บลจ.บางกอกแคปปิตอล ที่จะทยอยจัดตั้งและเปิดจำหน่ายกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทยในช่วงไตรมาส 3 และ 4 ปีนี้

ทั้งนี้ บลจ.ต่างๆ จะนำรายได้ 40% ของค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่ส่งเสริมธรรมาภิบาลไทย และหน่วยงานที่ส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งจะพิจารณาถึงความยั่งยืนของโครงการต่างๆ โดยทุก บลจ.จะส่งผู้แทนแห่งละ 1 รายมาเป็น คณะกรรมการพิจารณาการสนับสนุนเงิน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน และอนุมัติ รวมถึงติดตามประเมินผล

“การจัดตั้งกองทุนนี้สะท้อนว่า อุตสาหกรรมกองทุน มีความใส่ใจที่จะให้บริษัทจดทะเบียนต่างๆ บริหารงานและนำพาธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส สุจริต การที่อุตสาหกรรมของเราจัดตั้งมาได้ 11 บลจ.มาร่วมกันจัดตั้งกองทุนนี้ขึ้นก็เป็นสิ่งที่ดีต่อตลาดทุนและประเทศด้วย จะทำให้ภาพลักษณ์ของผู้ลงทุนต่างชาติ มองว่าตลาดทุนไทยเอาจริงเอาจังในการยกระดับการสร้างธรรมาภิบาล”

นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.บัวหลวง กล่าวว่า กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทยต่อยอดและเรียนรู้มาจากกองทุนรวมคนไทยใจดี ในเรื่องของรูปแบบจะเหมือนกัน  คือแบ่งเงินค่าจัดการกองทุน 40 เปอร์เซ็นต์ นำไปสนับสนุนองค์กรที่ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบในสังคมไทย

“คาดหวังเรื่องการยกระดับให้สังคมดีขึ้น โดยจะเอาค่าจัดการนี้ไปสนับสนุนแพล็ตฟอร์ม หรือมูลนิธิที่มีการ ช่วยเหลือรณรงค์การคอร์รัปชัน ที่ผ่านมา บลจ.บัวหลวง นอกจากจะเลือกลงทุนในบริษัทที่ผ่านเกณฑ์ ESG แล้วยังเป็นการสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมตามเกณฑ์ ESGC ด้วยเช่นกัน โดยในด้านธรรมาภิบาลเเละต่อต้านคอร์รัปชันนั้นได้มีการสนับสนุนหน่วยงานที่ขับเคลื่อนการต่อต้านคอร์รัปชัน เช่น โครงการโตไปไม่โกง สำนักข่าวอิศราที่จับตาและข่าวการสืบสวนสอบสวนการทุจริต คาดว่าการเข้าร่วมจัดตั้งกองทุนรวมธรรมภิบาลไทยครั้งนี้จะสร้างผลดีให้เกิดกับสังคมมากยิ่งขึ้นและสามารถสนับสนุนโครงการที่ขับเคลื่อนงานด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่เป็นการเฉพาะมากขึ้น” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.บัวหลวง. กล่าว

นายฉัตรพี ตันติเฉลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ. ทาลิส กล่าวว่า บลจ.ทาลิส ซึ่งถือว่าเป็นน้องใหม่ที่เพิ่งเริ่มประกอบการมาเป็นระยะเวลากว่า 1 ปี โดยเป็น บลจ. ที่เน้นบริหารกองทุนหุ้นเพียงอย่างเดียว  จึงให้ความสำคัญกับการที่จะทำให้กองทุนที่บริหารมีผลตอบแทนดีที่สุด  ในโอกาสที่ทางสมาคมบริษัทจัดการลงทุนได้มีการชักชวนบลจ. ร่วมจัดตั้งกองทุนรวมธรรมภิบาลไทย  บลจ.ทาลิส จึงเข้าร่วมด้วย  โดยจะออกกองทุนทาลิสธรรมาภิบาลไทยช่วงต้นเดือนกันยายนนี้

สำหรับการแบ่งค่าจัดการกองทุนให้กับหน่วยงานหรือโครงการขับเคลื่อนงานต่อต้านคอร์รัปชันหรือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นอกจากผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนที่มั่งคั่งและมั่นคงแล้ว ยังช่วยสร้างให้บริษัทจดทะเบียนเหล่านี้ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและในสังคมโดยรวมอีกด้วย เมื่อมาตรฐานความโปร่งใสในสังคมดีขึ้น ก็เป็นผลดีและเป็นทางเลือกของการลงทุนในอนาคต

“ผมคิดว่าจะเป็นกองทุนที่สร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืน ในกองทุนนี้จะเลือกลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยพิจารณาจากการจัดอันดับ CG Scoring ระดับ 4 ดาวและได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นมาตรฐานที่เข้มข้นและเป็นรูปธรรมมากขึ้น  ซึ่งเชื่อว่าเมื่ออุตสาหกรรมกองทุนรวมเริ่มออกกองทุนนี้  บริษัทจดทะเบียนต่างๆ ก็จะเห็นความสำคัญที่จะสร้างมาตรฐานที่ดีให้กับบริษัท และเราก็จะมีทางเลือกในการลงทุนในบริษัทที่ดีๆ มากขึ้นและสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ. ทาลิส กล่าว

สำหรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ใน Stock Universe ของกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย ทุก บลจ.จะส่งผู้แทนมา บลจ.ละ 1 รายเพื่อเป็นคณะกรรมการกำหนดหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ในการลงทุน มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์เข้าและออกจาก Universe การลงทุนของกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย ซึ่งจะเป็น Universe เดียวกันทุก บลจ. โดยรายชื่อบริษัทจดทะเบียนเหล่านี้จะเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับ Thai IOD (CGR) rating ตั้งแต่ 4 ดาวขึ้นไป ซึ่งได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เบื้องต้นมีหลักทรัพย์ที่ผ่านเข้า Stock Universe 103 หลักทรัพย์ ซึ่ง ทุก บลจ. สามารถเลือกหุ้นที่จะลงทุนจาก Universe ร่วมได้ตามนโยบายที่แต่ละ บลจ. มีความชำนาญ เช่น แบบ Passive, แบบ Active หรือ ETF เป็นต้น สำหรับการปรับปรุง Stock universe มีกำหนดเวลาภายใน 1 ปีนับจากวันที่ Thai IOD ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่เข้าเกณฑ์

กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ หรือตลาดรองอื่นๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกองทุนจะลงทุนในบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยพิจารณาจากการจัดอันดับ CG Scoring ที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)