“ปันกันเป็นของทุกคนเพราะสินค้าที่วางในร้านคือของบริจาคจากคนในสังคมที่ต้องการแบ่งปันเพื่อนำไปจำหน่ายและกลายเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กขาดโอกาส”

 “คุณฐาปนีย์ สินาดโยธารักษ์” กรรมการและผู้จัดการร้านปันกัน

บนเส้นทาง  20 ปี “ร้านปันกัน” โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ ได้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางให้ทุกคนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ โดยเฉพาะ..เรื่องการศึกษา

“ปันกัน” มุ่งสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ผ่านกลไกการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในสังคมที่มีรูปแบบเป็นธุรกิจเพื่อสังคม หรือ “ร้านปันกัน” ที่หลายท่านคุ้นเคยกันดีว่าเป็นร้านจำหน่ายสินค้าสภาพดี และมีคุณภาพ ที่มาจากการแบ่งปันของผู้คนในสังคม  

เป้าหมายหลักของปันกัน เน้นพัฒนาการมีส่วนร่วม ยกระดับความร่วมมือของคนในสังคมและองค์กรภาคีเพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันที่ยั่งยืน ใน 3 ด้าน ได้แก่ ร่วมระดมทุนการศึกษา ร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน และร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า  รวมถึงการยกระดับการดำเนินงานที่มีคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน มีความเป็นมืออาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ การขยายสังคมแห่งการแบ่งปันอย่างยั่งยืน

จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ปันกันเผชิญความท้าทายหลายด้าน จึงกลับมาทบทวนตัวเอง  จนเห็นโอกาสที่ต้องปรับวิธีการทำงาน ปีหน้าเราจะมี “ปันกันออนไลน์” เพิ่มอีกช่องทาง คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ช่วงกลางปี 2564 ขนานกันไปกับการมีหน้าร้านปกติที่จะเน้นขยายร้านแฟรนไชส์ให้มากขึ้น เพื่อจะได้ขยายการมีส่วนร่วมของคนในสังคมออกไปในวงกว้าง    ปัจจุบันร้านปันกัน เปิดให้บริการ 15 สาขาในกรุงเทพฯและยังมีร้านแฟรนไชส์อีก 1 แห่งที่นครราชสีมา ชื่อ “โคราชปันกัน”  โดย มูลนิธิชุมชนโคราช นำเงินที่ระดมได้หลังหักค่าใช้จ่ายไปเป็นทุนเพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์และพัฒนาชุมชนโคราช

 “ปันกันแฟรนไชส์”  เราให้ระบบบริหารจัดการโดยไม่มีค่าดำเนินการใดๆ เพราะเป้าหมายจะให้เป็นต้นแบบในการระดมทุนแก่สาธารณประโยชน์อย่างยั่งยืน  องค์กร มูลนิธิ หรือ กลุ่มบุคคล ที่มีความสนใจที่จะระดมทุนในรูปแบบของปันกันสามารถติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลและเงื่อนไขในการเปิดดำเนินการร้านปันกันแฟรนไชส์ได้ โดยทางปันกันจะเป็นผู้ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งแฟรนไชส์ การหาทำเลพื้นที่ที่เหมาะสม คู่มือการดำเนินงาน ระบบบัญชี คลังสินค้า ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม ฯลฯ  

แม้จะไม่คิดค่าใช้จ่าย  แต่มีข้อกำหนดสำคัญ คือ องค์กร มูลนิธิ หรือกลุ่มบุคคลนั้นๆ ต้องมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินรายได้ที่ได้จากการจำหน่ายไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมเท่านั้น

สำหรับการสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชน ทั้งผู้ปันของ ผู้ปันแรงหรืออาสาสมัคร และผู้ซื้อ  แคมเปญที่เราชื่นใจเสมอมา คือ “ถนนปันกัน” เพราะมีอาสาสมัครมาร่วมงานจำนวนมาก แต่น่าเสียดายที่ปี2563 ไม่ได้จัดกิจกรรมนี้เพราะโควิด-19  หรือหากย้อนไปปี 2562  เกิดแคมเปญ “ปันร้อยได้ร้าน” ได้รับการบริจาคเงินจากประชาชนเป็นจำนวนเงิน 707,487 บาทผ่านเทใจดอทคอม กว่า 2 แสนบาท และจากกิจกรรม “เดิน-วิ่ง ส่งน้องเรียน” ครั้งที่ 5 เมื่อปลายปีอีก 4.8 แสนบาท แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้แผนงานการเปิดร้านปันกันสาขาใหม่นี้มีความจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดออกไป ร้านปันกันขอขอบคุณทุกคนเพราะเงินที่ร่วมกันบริจาคมาจะทวีคูณขึ้น ไม่ใช่แค่ให้เด็กกินอิ่มแต่พวกเขายังได้รับการศึกษาที่ดีแน่นอนขณะนี้โครงการนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาซึ่งมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง

สำหรับปี 2563 ที่ผ่านมา แคมเปญที่สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายซึ่งเห็นคุณค่าของการแบ่งปัน คือ แคมเปญ “สปีดดี” ของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เมื่อลูกค้าซื้อของครบ 40 บาท ในท้ายใบเสร็จรับเงินจะได้สิทธิ์ส่งพัสดุฟรี ผู้ปันก็สามารถมาส่งพัสดุที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาได้ ซึ่งเป็นการขยายความร่วมมือได้จำนวนมาก

เรื่องราวทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกคนในสังคม ขณะเดียวกันสื่อมวลชนซึ่งมีบทบาทสำคัญ เพราะสามารถเข้าถึงประชาชน  เข้ามาเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ก็สามารถร่วมเป็นกระบอกเสียงส่งต่อเรื่องราวการทำงานของร้านปันกันไปสู่วงกว้างเป้าหมายก็เพื่อพัฒนาการศึกษาไทยให้มีคุณภาพต่อไป

ผลลัพธ์จากการแบ่งปันที่เกิดขึ้น ในปี 2563 มีผู้ร่วมปันสิ่งของ 38,390 ราย มีผู้สนับสนุนรับสินค้าแบ่งปัน 318,037 ราย  รวมเป็นเงิน 51.9 ล้านบาท สามารถใช้เป็นทุนการศึกษาให้เด็กขาดโอกาสใช้เป็นทุนการศึกษา 7,414 ทุน  สามารถสร้างเครือข่ายนักปันอาสา 190 คน  สร้างองค์กรภาคีแห่งการแบ่งปันจำนวน 486 องค์กร สร้างการรับรู้ผ่านสื่อออนไลน์กว่า 100,000 ราย  ปัจจุบันร้านปันกัน เปิดให้บริการ 15 สาขา 1 เฟรนไชน์

ให้ได้ง่ายๆ กับ “ร้านปันกัน” – ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ง่ายๆ ด้วยการร่วมปันสิ่งของสภาพดีเพื่อนำมาจำหน่ายเป็นทุกการศึกษา

สำหรับในเดือนธันวาคมซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปี ร้านปันกัน ขอชวนทุกคนมาแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่นด้วยการ “ให้” กับแคมเปญ “ปันเป๋ากัน” รับบริจาคกระเป๋าสภาพดี ส่งน้องเรียน  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://pankansociety.com/news-events/5951

รู้จักปันกันมากขึ้นที่  www.facebook.com/pankansociety/videos/364805068010793/  หรือ www.facebook.com/pankansociety