ต่อยอดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการรายงานข่าวสืบสวน” (Investigative Journalism) สู่ “Crowdsourcing Investigative Journalism” โดยสำนักข่าวอิศราร่วมกับ บริษัท แฮนด์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และภาคีเครือข่ายผู้ขับเคลื่อนงานต่อต้านคอร์รัปชัน  เปิดเฟซบุคเพจ “ต้องแฉ MustShare+” เชิญชวนคนไทยแชร์ข้อมูลทุจริต ร่วมสร้างสังคมเปิดโปร่งใส และติดตามตรวจสอบให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม โดยภาคประชาชน

20933976_126720701286683_6955355835817902741_o-1

จากสถิติผลการดำเนินงานด้านการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ปปช.  ปี 2550-2557 ปปช. รับเรื่องร้องเรียนเฉลี่ยประมาณปีละ 2,882 เรื่อง และในปี 2557 ปปช. มีเรื่องคงค้าง 11,450 เรื่อง สามารถดำเนินการได้เสร็จ 1,972 เรื่อง หรือคิดเป็นเพียง 17%  ในจำนวนนี้มีเรื่องที่ถูกชี้มูลความผิดได้เพียง 0.89%

ที่ผ่านมา สำนักข่าวอิศราได้รวบรวมสถิติร้องเรียน แจ้งประเด็นการคอร์รัปชัน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2560 พบว่ามีผู้ร้องเรียนทั้งหมด 69 เรื่อง และได้รับการตีพิมพ์ไปแล้ว 71%

ตัวเลขการรับเรื่องร้องเรียนจากสำนักข่าวอิศราและสถิติของสำนักงาน ปปช. ชี้ให้เห็นว่าประชาชนพร้อมจะทำหน้าที่เป็นหูเป็นตา เฝ้าระวังสังคมมากมาย แต่มีข้อจำกัดทั้งความกังวล รู้สึกไม่ปลอดภัยในการให้ข้อมูล และต้องการมีส่วนร่วมแต่ไม่รู้เริ่มได้อย่างไรหรือทำอย่างไร  รวมถึงสำนักงานปปช. และสำนักข่าวอิศราก็มีข้อจำกัดในเรื่องของกำลังคนในการติดตามตรวจสอบเรื่องที่ประชาชนร้องเรียนและดำเนินการติดตามตรวจสอบ

“เพจต้องแฉ MustShare+”  นี้ต่อยอดมาจากโครงการ “ร้อยพลังต่อต้านคอร์รัปชัน” ปี 2559 ที่สร้างความร่วมมือผสานการทำงานระหว่างองค์กรที่ขับเคลื่อนงานต่อต้านคอร์รัปชัน  กลุ่ม Investigative Journalism จึงเกิดขึ้น โดยการนำของสำนักข่าวอิศรา องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ เริ่มแรกคือ การอบรมเชิงปฏิบัติการเหยี่ยวข่าวมืออาชีพ “การรายงานข่าวสืบสวน” มีผู้เข้าร่วมอบรมรวม 40 คน จากนั้นได้มีการขยายเครือข่ายและหลอมรวมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญต่อโครงการอบรมนี้ พบข้อสังเกตที่น่าสนใจ ว่าการอบรมนักข่าวเชิงสืบสวนได้จำนวนหนึ่งนั้นยังไม่เพียงพอต่อการสร้างความเปลี่ยนแปลง รวมถึงการทำข่าวเชิงสืบสวนที่สามารถเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้ในวงกว้างจะช่วยส่งเสริมความเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน (Active Citizen) และปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆ ก็เอื้อต่อการทำงานที่ทำให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมให้โปร่งใสได้สะดวกขึ้นมาก

ดังนั้น เป้าประสงค์หลักของโครงการนี้ คือ การเป็นพื้นที่ที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมในการปกป้องผลประโยชน์สาธารณะได้ความสามารถของตน ส่งเสริมประชาชนเกิดความกระตือรือร้นและมีส่วนในการแก้ปัญหาคอร์รัปชัน  เปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบความไม่ชอบมาพากลและส่อเค้าในทางทุจริตคอร์รัปชันของสังคมและชุมชนรอบตัว  ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ด้วยความเชื่อว่าการสร้างสังคมเปิด (Open Society) เป็นหัวใจหลักของสังคมประชาธิปไตยโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง

เพจนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเบื้องต้นจาก กองทุนรวมคนไทยใจดีและองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน และยังรอการสนับสนุนจากประชาชนวงกว้างอีกเพื่อขยายผลงานในอนาคต

สำหรับ “กองทุนรวมคนไทยใจดี” นั้น  สนับสนุนโครงการเพื่อสังคมที่มีเป้าหมายแก้ปัญหา E-S-G-C ทั้ง 4 ด้านคือ สิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชัน นับตั้งแต่ก่อตั้งกองทุนเมื่อปี 2557 สามารถสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมได้จำนวน 38 โครงการ และเป็นเงินกว่า 32,387,721 บาท

“สำนักข่าวอิศรา”  จัดตั้งโดย มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนประเทศไทย ทำหน้าที่เสนอข่าว บทความที่เน้นการให้ความรู้และปัญหาเศรษฐกิจ สังคมในเชิงโครงสร้าง รวมถึงการติดตามนโยบายสาธารณะ และข่าวเชิงตรวจสอบบุคคลที่หน่วยงานภาครัฐนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ กรณีทุจริตเงินค่าโฆษณาของ   อสมท. กรณีสินบนโรลส์-รอยส์ ในการบินไทย

21371030_130899384202148_5443312546704373197_n21317828_130899380868815_6836150438682088432_n 21314403_130899377535482_2514254358132261140_n21317883_130899444202142_4802972795512107808_n  21317580_130899440868809_1312063512402938133_n21314834_130899447535475_8748817381463426173_n21272564_130899917535428_116365921076194936_n