“ในสังคมจะมีเด็กๆที่ครอบครัว ไม่สามารถเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการจำนวนมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล ถ้าเด็กมีภาวะขาดสารอาหาร จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสมองของเด็กและจะเกิดปัญหาสังคมตามมา”  

“คุณทิพย์ชยา พงศธร” ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการฟู้ดฟอร์กู๊ด

เพราะเราเชื่อว่า..เด็กทุกคนสมควรจะได้รับความเท่าเทียมทางอาหารเช่นเดียวกับปัจจัยพื้นฐานอื่น  “ฟู้ดฟอร์กู๊ด” จึงตั้งใจแก้ปัญหาทุพโภชนาการของเด็กด้วยมื้ออาหารที่มีคุณค่า  ได้รับสารอาหารที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการพัฒนาทั้งทางร่างกายและสมอง  เราจึงเริ่มต้นด้วยการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายกลุ่มธุรกิจ ร้านอาหาร ธุรกิจอาหาร โรงแรม ทำงานนำร่องกับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล 20 โรงเรียนใน 6 จังหวัด  เพราะที่นั่นมีเด็กนักเรียนยากจนที่มีปัญหาเรื่องโภชนาการต่ำกว่าเกณฑ์

วิธีการหรือโมเดลการทำงานของฟู้ดฟอร์กู๊ดนั้น หลักๆ มี 4 ด้าน ได้แก่

  • เราช่วยระดมทรัพยากรเพื่อให้เด็กๆได้รับมื้ออาหารที่มีคุณประโยชน์กับภาคีทุกภาคส่วน รวมทั้งประชาชน ด้วยการระดมเงินทุนเพื่อมื้ออาหารให้เด็กเนื่องจากงบประมาณสนับสนุนของรัฐไม่เพียงพอ โดยได้รับเงินอุดหนุนมื้อละ 20 บาทต่อมื้ออาหารกลางวัน และให้เฉพาะเด็กในระดับประถมศึกษาเท่านั้น 

ขณะที่สภาพความเป็นจริง โรงเรียนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง ยังมีเด็กนักเรียนที่เป็นเด็กพักนอนที่โรงเรียน ไม่สามารถไป-กลับบ้านได้ทุกวันเพราะระยะทางไกล เด็กเหล่านี้ได้เงินสนับสนุน 13 บาท สำหรับมื้อเช้า และ13 บาทสำหรับมื้อเย็น โดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่บนดอยในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ดูแลไม่สามารถเดินทางลงมาซื้ออาหารสดได้ทุกวัน ดังนั้น รายจ่ายที่จะเกิดขึ้น จะไม่ได้มีเฉพาะค่าวัตถุดิบปรุงอหาร แต่ยังเป็นค่าเครื่องปรุง แก๊สหุงต้ม รวมทั้งค่าขนส่ง ซึ่งมีค่าใช้จ่าย 3,000-3,500 บาทต่อสัปดาห์

  • เราเข้าไปสนับสุนนโครงการเกษตรปลอดภัยในโรงเรียน เพื่อความมั่นคงทางอาหารของโรงเรียนและชุมชน พัฒนางานเกษตรในโรงเรียนเพื่อความยั่งยืน ให้แก่เด็กและผู้ดูแล มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความยั่งยืนทางอาหาร สามาถต่อยอดงบประมาณและความรู้ ที่ได้รับ เช่น การทำโครงการเกษตรอินทรีย์เพื่อนำมาปรุงอาหาร พัฒนาแปลงผัก โรงเพาะเห็ด การเลี้ยงไก่ไข่ จิ้งหรีด  หมูหลุม  เพราะการเริ่มต้นจากสิ่งที่มีในสวนเป็นโจทย์ที่สนุกสำหรับเด็กๆ และลดทอนความยากลำบากของบุคคลที่ต้องเดินทางไปซื้อวัตถุดิบ
  •  เราเสริมความรู้ด้านการจัดการอาหารและโภชนาการให้กับคุณครูและเด็กในโรงเรียน รวมทั้งการคัดเลือกวัตถุดิบ การปรุงอาหารที่คงคุณค่าของสารอาหารไว้ให้มากที่สุดโดยใช้วัตถุดิบในพื้นที่ทีหาได้ง่ายและมีประโยชน์ เช่น ผัดฟักทองโหระพา เเตงกวาผัดไข่ แกงแค น้ำพริกปลาทู น้ำพริกอ๋องกับผักต้ม การถนอมอาหาร การจัดเก็บอาหารที่ถูกต้อง และการจัดการครัวให้สะอาดถูกสุขอนามัย
  • เราติดตามผล หรือภาวะโภชนาการเด็กทั้งโรงเรียน พร้อมเฝ้าระวังรายบุคคลในกลุ่มเด็กที่มี “ภาวะทุพโภชนาการ” พร้อมทั้งมีระบบส่งต่อให้สาธารณสุขในพื้นที่ ผลปรากฏว่า 80% ของเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการกลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกติภายใน 1 ปีการศึกษา (ข้อมูลปีการศึกษา 2563)

กว่า 5 ปีแล้วที่ฟู้ดฟอร์กู๊ดพยายามขับเคลื่อนการแก้ปัญหาทุพโภชนาการให้เด็กๆ และได้รับความร่วมมือจากพาร์ทเนอร์โดยเฉพาะธุรกิจด้านอาหาร ร้านอาหาร และโรงแรม กว่า 80 องค์กร ได้ส่งมอบมื้ออาหารที่มีคุณภาพไปแล้วกว่า 1.5 ล้านมื้อ   ช่วยเหลือเด็กในพื้นที่ห่างไกลให้มีโภชนาการที่ดีกว่า 5,000 คน และยังได้เสริมสร้างความรู้ด้านการจัดการอาหารและโภชนาการแก่บุคลากร 80 คน ใน 20 โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล และยังสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารในโรงเรียนกลุ่มดังกล่าวอีกด้วย

งานด้านพัฒนาการเด็ก การให้ความรู้เรื่องสารอาหาร การทำงานกับครู ฟู้ดฟอร์กู๊ดทำได้ค่อนข้างดี มีการอบรมครูอย่างเป็นทางการเรื่องโภชนาการและการวัดผลการพัฒนาทางร่างกายของเด็ก คิดว่าเป็นอีกก้าวของความสำเร็จ ส่วนการร่วมมือกับภาคธุรกิจ อาจไม่บรรลุเป้าที่ตั้งใจเพราะโควิดทำให้ธุรกิจอาหารประสบปัญหา เราจึงมีแนวคิดเปิดระดมทุนผ่านเทใจและเรียนรู้ที่จะระดมทุนเองด้วย

ในปี  2564 เรามีเป้าหมายจะขยายผลการช่วยเหลือให้ได้จำนวน 60 โรงเรียน เพื่อขยายผลโครงการให้ดูแลเด็กได้มากขึ้นเป็น 1 หมื่นคน ซึ่งแน่นอนว่าต้องได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย โรงเรียน ครู และท้องถิ่น ตลอดจนทุกภาคส่วนเพราะปัญหาสังคมมีขนาดใหญ่ ลำพังอาศัยกำลังของภาครัฐอาจไม่เพียงพอ และอาจไม่เกิดผลลัพธ์อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ฟู้ดฟอร์กู๊ดยังได้พิสูจน์ให้เห็นว่าการทำงานมีประสิทธิภาพ เกิดผลลัพธ์ที่จับต้องได้จริง จึงพยายามผลักดันให้โมเดลนี้เป็นเครื่องมือที่ชุมชนนำไปใช้ประโยชน์และพึ่งพาตนเอง เพราะที่สุดแล้วชุมชนจะต้องอยู่ได้ด้วยตนเองหรือที่เรียกว่า “ความยั่งยืน”

ให้ได้ง่ายๆ กับF4Good : มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งให้เด็กในประเทศไทยได้รับโภชนาการที่ดีผ่าน “แคมเปญคูณ 3 ซูเปอร์กู๊ด น้องอยู่ท้อง พี่เกษตรกรอยู่ได้” โดยฟู้ดฟอร์กู๊ดร่วมกับเทใจ.คอมได้ที่ https://taejai.com/th/d/x3supergood/

“ฟู้ดฟอร์กู๊ด” :  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2557 โดยความร่วมมือของภาคีหลายภาคส่วนและเครือข่ายธุรกิจร้านอาหารชั้นนำ ริเริ่มเมนูสร้างสรรค์ “พี่อิ่มท้อง น้องอิ่มด้วย” แบ่งปันรายได้จากเมนูที่มีสัญลักษณ์F4Gเป็นทุนมื้ออาหารให้เด็กยากไร้  ล่าสุด มุ่งเน้นขยายความร่วมมือในระดับพื้นที่ให้เกิดความเป็นเจ้าของร่วมกันโดยทำงานกับโรงเรียนในเครือข่าย เครือข่ายโรงพยาบาลชุมชน ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ เพื่อความยั่งยืนในฐานะกลไกที่มุ่งเน้นขจัดปัญหาเด็กทุพโภชนาการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ที่มาจากการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน