29 มิถุนายน 2558 – คณะทำงานดำเนินโครงการโตไปไม่โกง และภาคีร่วมกันเปิดตัว “โครงการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือในการเรียนการสอนหลักสูตรโตไปไม่โกง” หลักสูตรอบรมครูจำนวนกว่า 600 คน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขยายแนวคิดโตไปไม่โกง ผ่านคุณค่าความดี 5 ประการ ตั้งแต่ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 สอดรับกับพันธกิจรัฐบาล “ต่อต้านการทุจริตสร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง”

growing-good2558-6พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ กล่าวถึงนโยบายการป้องกันและปราบปรามเรื่องทุจริตของรัฐนั้นดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง แต่การนำไปสู่การปฏิบัติจริงยังไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม นายกรัฐมนตรีได้จัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติชุดนี้ขึ้นมาเพื่อทำให้มีการดำเนินงานที่รวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น และวันนี้ถือเป็นการเริ่มต้นของหลักสูตรโตไปไม่โกง ซึ่งนับเป็นการขับเคลื่อนสู่ภาคปฎิบัติในการผลักดันนโยบายการต่อต้านการทุจริต โดยครูที่เข้าร่วมอบรมจะช่วยขยายผลและส่งต่อแนวคิดให้กับนักเรียนให้เกิดการขยายผลไปยังโรงเรียนทั่วประเทศต่อไป

growing-good2558-5
ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดเผยว่า “หลักสูตรโตไปไม่โกงเป็นหลักสูตรที่แก้ปัญหาที่รากเหง้า โดยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเยาวชน โดยเริ่มต้นจากการสื่อสารผ่านบุคลากรครู ซึ่งการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันนั้นไม่สามารถกระทำโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน และมีความมุ่งมั่นจึงจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศได้”
นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการ มูลนิธิยุวพัฒน์ กล่าวว่า “ทัศนคติและความเชื่อเรื่องสังคมสีเทา มักได้ยินเป็นเรื่องธรรมดา จึงอยากชวนคิดว่าในปัจจุบันนี้สังคมสีเทายังคงที่เหมือนเดิมหรือสีเทาเข้มขึ้นเรื่อยๆ การคอร์รัปชันนั้นส่งผลกระทบทั้งระบบ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยเหตุนี้ เราต้องช่วยกันบูรณาการความร่วมมือ ทั้งในระดับนโยบายภาครัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรภาคธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การสร้างระบบนิเวศใหม่ แต่ความตั้งใจเฉย ๆ นั้นไม่เพียงพอ ต้องมีวิธีการขับเคลื่อนอย่างมีพลัง โดยการสร้างสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง ในภาคการศึกษาต้องนำเนื้อหาที่เกี่ยวกับการปลูกฝังจิตสำนึก และสร้างกลไกการปลูกฝัง การพัฒนาเครื่องมือให้เยาวชนได้รับแนวคิดเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังการไม่ยอมรับการโกงให้กลายเป็นระบบนิเวศที่จะสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ด้วยตนเอง”

หลักสูตรโตไปไม่โกงนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากภาครัฐ ภาคสังคม และภาคธุกิจ ตั้งเป้าหมายร่วมกันที่จะผลักดันประเทศไปสู่สังคมสีขาว เริ่มจากการปลูกฝังการต่อต้านทุจริตในเด็กและเยาวชน โดยหวังว่าในอนาคตพลังบริสุทธิ์เหล่านี้จะเป็นกำลังในการป้องกันประเทศจากการการทุจริตคอร์รัปชัน และช่วยพัฒนาประเทศไทยให้มั่งคงอย่างยั่งยืนสืบไป

growing-good2558-3หลักสูตรโตไปไม่โกงได้เริ่มใช้ในปี 2553 ในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 จนถึงประถมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี ในปีต่อๆมาจึงได้มีการต่อยอดหลักสูตรเพิ่มเติมในระดับชั้นปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนำหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ขยายผลไปสู่โรงเรียนในพื้นที่ต่างๆ ปัจจุบันมีคุณครูที่ผ่านการอบรมจำนวนกว่า 6,000 คน มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า 700 โรงเรียน เนื้อหาภายในหลักสูตรเน้น “คุณค่าความดี 5 ประการ” ที่ช่วยสร้างชาติให้มั่นคงปราศจากการคอร์รัปชัน ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่างรับผิดชอบ และความเป็นอยู่อย่างพอเพียง โดยให้ความสำคัญกับผู้เรียนเป็นหลัก มีเทคนิคการสอนที่สร้างสรรค์กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ เช่น การเล่านิทานต่อต้านคอร์รัปชัน การสอนผ่านเสียงเพลง การใช้ศิลปะเป็นสื่อในการเรียนรู้ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ฝึกคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าความดี มีทัศนคติเชิงลบกับคนโกง และสร้างให้เกิดความภูมิใจในกับตนเองเมื่อทำความดี โดยคุณครูที่ผ่านการอบรมสามารถนำหลักสูตรปรับใช้ และสอดแทรกความรู้ในการสอนให้กับนักเรียนได้อย่างเหมาะสม

ภาพบรรยากาศการอบรมครูโตไปไม่โกง

growing-good2558-10growing-good2558-2growing-good2558-1