สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม ระหว่างหน่วยงานรัฐและภาคสังคม จึงริเริ่มศึกษารูปแบบการลงทุนทางสังคม และการพิจารณาระบบนิเวศของการขับเคลื่อนงานด้านสังคมที่เกี่ยวข้องทั้งจากแหล่งทุนทรัพยากร คนทางาน ผู้ได้รับประโยชน์ บริบทพื้นที่ และประเด็นปัญหาของสังคมดังกล่าวซึ่งจะช่วยทำให้เห็นภาพการทำงานที่เชื่อมร้อย ไม่ทับซ้อน และเกิดความยั่งยืนในการขับเคลื่อนด้านสังคม ตลอดจนเป็นโมเดลต้นแบบของการลงทุนและการขับเคลื่อนงาน และการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรสาธารณะประโยชน์ องค์กร ชุมชน องค์กรภาคีสุขภาวะด้านอื่นๆ จึงได้จัดงานสัมมนา  “ชวนสังคมร่วมลงทุน” เพื่อนำเสนอการศึกษาแนวทางรูปแบบและระบบนิเวศการลงทุนทางสังคม เพื่อเชื่อมร้อยการทำงานทั้งภาครัฐ-เอกชน –สังคม

วันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ที่โรงเเรมสวิสโฮเทล เลอ คองคอร์ด รัชดา กรุงเทพฯ

ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ http://tdri.or.th/event/2017-01-11-social-investment/

 

poster-donate-01-1024x724