องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กำหนดให้มีการจัดเสวนาวิชาการภายใต้หัวข้อ “กรณีค่าที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่…ถูกหรือผิด…แก้ได้ หรือ ไร้หวัง”

วัน / เวลา : วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 – 10.00 – 12.00 น.

สถานที่ : ห้องดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

การเสวนาครั้งนี้ มุ่งเน้นความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ภาคธุรกิจต้องมีความโปร่งใสทางด้านการแข่งขันอย่างเป็นธรรมโดยไม่อาศัยอำนาจรัฐสร้างความได้เปรียบ รวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐต้องไม่มีพฤติกรรมที่เป็นผลประโยชน์จากตาแหน่งหน้าที่ ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเอง พวกพ้อง หรือ แก่ธุรกิจรายใดรายหนึ่ง ดั่งเช่นกรณีต่างๆ ที่เป็นข่าวโด่งดังตามหน้าหนังสือพิมพ์ที่เห็นอยู่เรื่อยๆ  สมควรอย่างยิ่งที่สังคมไทยจะต้องหาแนวทางป้องกันร่วมกันให้ได้ประสิทธิผลอย่างแท้จริงเสียที ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการจัดเสวนาดังกล่าวขึ้น โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นวิทยากร ดังนี้

  • ดร.บัณฑิต นิจถาวร กรรมการและเลขานุการ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
  • นายบรรยง พงษ์พานิช ประธานกลุ่มธุรกิจการเงินธนาคารเกียรตินาคินภัทร
  • นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา
  • ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ผู้ดำเนินรายการ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่เฟสบุคองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน https://www.facebook.com/act.anticorruptionThailand/photos/a.115029758661780.23984.109925262505563/710039255827491/?type=3&theater