มูลนิธิโตโยต้า ประเทศญี่ปุ่น เปิดให้องค์กรสาธารณประโยชน์ ส่งข้อเสนอโครงการในประเด็นสำคัญ 2 ประเด็นคือ  1. Multigenerational and Multicultural Inclusion in Communities 2. Creating New Culture: Toward a Common Platform for Asia

เพื่อรับทุนสำหรับโครงการระยะเวลา 1 ปี จำนวน 5 ล้านเยน (ประมาณ 44,500 ดอลล่าห์สหรัฐ) และสำหรับโครงการระยะเวลา 2 ปี จำนวน 10 ล้านเยน (89,000 ดอลล่าห์สหรัฐ) โดยมูลนิธิโตโยต้าจะจัดสรรเงินสนับสนุนโครงการงบประมาณทั้งสิ้น 100 ล้านเยน (ภายในระยะเวลาตั้งแต่พฤศจิกายน 2560- ตุลาคม 2561)

กำหนดเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน – 20 มิถุนายน 2560

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   download https://www.toyotafound.or.jp/english/program/asian_neighbors.html