เมื่อเร็วๆ นี้ ภาคีเครือข่ายผู้ร่วมจัดงานGood Society Expo 2019” หรือ “GSE” ได้แถลงข่าวการจัดงานขึ้นเพื่อสื่อสาร ต่อสาธารณชนถึงความพร้อมและเชิญชวนคนไทยมาร่วมกันเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ และลงมือทำแก้ปัญหาสังคมกันในงานนี้ ซึ่งเดิมชื่อ “คนไทยขอมือหน่อย”  ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายที่มุ่งเน้นงานพัฒนาความยั่งยืนทุกภาคส่วน โดยมีจุดเริ่มต้นจากภาคีภาคสังคม ภาคธุรกิจ และภาครัฐ ระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และมูลนิธิเพื่อคนไทยมาตั้งแต่ปี 2556 ก่อนขยายวงสู่ความร่วมมือที่กว้างขึ้นจากทุกภาคส่วนจำนวนกว่า 100 องค์กร

1

ทั้งนี้  ในปี 2561 งาน “Good Society Expo 2018 : ทำดีหวังผลเริ่มต้นที่เรา” สามารถสร้างผลทางสังคมในแง่การสร้างพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม (Active Citizen)  หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 6,700 คน  ประกอบด้วยอาสาสมัครกว่า 300 คน ผู้สนับสนุนเงินจากการซื้อสินค้าและบริการผ่านกลไกระดมทุนประเภทต่างๆเพื่อแก้ปัญหาสังคม กว่า 1,400 คน คิดเป็นทุนที่ระดมได้กว่า 800,000 บาท ผู้ร่วมกิจกรรมตามพาวิลเลียนต่างๆ กว่า 5,000 คน หรือนับจำนวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ กว่า 120 กิจกรรมหรือ 15,000 ครั้ง ด้วยความร่วมมือจากกว่า 150 องค์กร

จากความสำเร็จดังกล่าว  ในปี 2562 นี้ ซึ่งเป็นปีที่ 6 คณะทำงานจึงสานต่อจัดงาน  “Good Society Expo 2019 : รวมหนึ่งแรง…เป็นล้านพลัง” มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นโอกาสว่าทุกคนเป็น “พลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม” (Active Citizen) ด้วยการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและความสนใจ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมที่ดีขึ้นได้ พร้อมกับให้ช่องทางการลงมือแก้ปัญหาสังคมแก่ประชาชน และการยกระดับขีดความสามารถขององค์กรโดยสารหลักของงานในปีนี้คือ “รวมหนึ่งแรง…เป็นล้านพลัง” เพื่อตอกย้ำว่าการรวมพลังของทุกคนสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมที่ดีขึ้นได้จริง

นายวิเชียร พงศธร  ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อคนไทย ในฐานะตัวแทนภาคีภาคสังคม กล่าวว่า ประเด็นทางสังคมเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องเผชิญ และเราต่างเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่ทุกคนในสังคมต้องมีส่วนร่วมแก้ปัญหาโดยไม่จำเป็นจะต้องขอมือให้มาช่วย แต่จำเป็นจะต้องช่วยกันพัฒนาสังคมให้ดีที่เรียกว่า Good Society ในปีนี้มีความก้าวหน้าขึ้นซึ่งมาจากการช่วยกันพัฒนางานในลักษณะความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคส่วนต่างๆ จำนวนกว่า 100 องค์กร  ที่สำคัญเป็นโอกาสดีที่ประชาชนผู้สนใจจะได้ทำงานกับองค์กรภาคสังคมที่มีผลการดำเนินงานซึ่งเชื่อถือได้  งาน GSE จะช่วยให้หนึ่งแรงของทุกคนสามารถรวมกันเป็นล้านพลังด้วยกลไกความร่วมมือต่างๆ มากมายจึงขอเชิญชวนประชาชนคนไทยมาทำดีในแบบที่ถนัดและสนใจในงาน GSE ด้วยกัน

2

นายองอาจ สุขเลิศกมล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)  ภาคีผู้สนับสนุนพื้นที่ในการจัด งาน กล่าวว่า บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)  ต้องการเป็นอีกหนึ่งแรงที่มาเสริมล้านพลังดังธีมของงานก็คือ รวมหนึ่งแรง…เป็นล้านพลัง จึงมีความยินดีในการสนับสนุนพื้นที่การจัดงานอย่างต่อเนื่องซึ่งแต่ละพาวิลเลียนจะกระจายอยู่ตามพื้นที่ทั่วศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ อีกทั้งต้องการเห็นให้เกิด Active Citizen หรือ พลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวมจำนวนมากขึ้นเพื่อเป็นแรงในการช่วยแก้ปัญหาสังคม

3
สำหรับงาน Good Society Expo 2019 มีการแบ่งพื้นที่นำเสนอเป็น 9 โซนกิจกรรม กลุ่มแรกเป็นโซนแก้ปัญหาสังคมเชิงประเด็น โดย “องค์กรตัวกลาง” และภาคีเครือข่ายร่วมกันออกแบบงาน

นายอภิชาติ การุณกรสกุล ประธานมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ในนามตัวแทนพาวิลเลียนที่ขับเคลื่อนงานเชิงประเด็นทั้ง 5 ประเด็นกล่าวว่าในงาน Good Society Expo 2019 ทุกองค์กรมีความพร้อม ภาคสังคมตัวจริงที่ทำงานแก้ปัญหาสังคมใน 5 ประเด็นหลัก ต่อต้านคอร์รัปชัน เด็กและเยาวชน คนพิการ สิ่งเเวดล้อม คุณภาพชีวิตระยะท้าย จึงขอเชิญชวนคนไทยทุกคนเข้ามาศึกษาหาประสบการณ์ในการแก้ปัญหาสังคมร่วมกัน ประกอบด้วย ประเด็นต่อต้านคอร์รัปชัน โดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และบริษัท แฮนด์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ประเด็นเด็กและเยาวชน โดยโครงการร้อยพลังการศึกษา ประเด็นสิ่งแวดล้อม โดยมูลนิธิสถาบันราชพฤษ์และมูลนิธิเอ็นไลฟ ประเด็นคนพิการ โดยมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม และประเด็นคุณภาพชีวิตระยะท้าย โดยบริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

4

สำหรับกิจกรรมที่ชวนลงมือทำใน “พาวิลเลียนต่อต้านคอร์รัปชัน”  สร้างประสบการณ์ที่กระตุ้นให้ประชาชนร่วมต่อต้านคอร์รัปชันได้ด้วยตนเอง โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับมุมมองใหม่ต่อ “ปัญหาคอร์รัปชัน” ภายใต้ธีม “Open data / Transparency / การมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ในการต่อต้านคอร์รัปชัน” ด้วยการแนะนำเครื่องมือป้องกันการโกงชื่อ ACT ai และชวนมาร่วมกิจกรรม Datathon แปลงข้อมูลบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนักการเมืองเพื่อจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัลไฟล์ที่เข้าถึงง่ายเพื่อสามารถติดตามตรวจสอบได้

12

พาวิลเลียนสิ่งแวดล้อม นำเสนอวิกฤตปัญหาโลกร้อนที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแนวทางการแก้ปัญหาที่ทุกคนสามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยการรณรงค์ผ่านการลดใช้ขยะและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ภายใต้ธีม “ลดโลกร้อน” เชิญชวนให้ทุกคนร่วมมือกันลดโลกร้อน

13

พาวิลเลียนเด็กและเยาวชน นำเสนอความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของประเทศ ภายใต้ธีม “โอกาส / เอื้อ / อนาคต” โดยนำตัวอย่างความร่วมมือระหว่างองค์กรธุรกิจและภาคสังคม เช่น แคมเปญ Limited Education เพื่อขยายผลให้มีองค์กรธุรกิจเข้ามาสนับสนุนมากขึ้น เชิญชวนคนทั่วไปมาร่วมเป็นอาสาสมัคร เป็นครูอาสา สนับสนุนเงิน หรือสนับสนุนสินค้าที่ระลึกเพื่อให้เยาวชนเข้าถึงทุน คุณภาพการศึกษา การเสริมทักษะชีวิต สุขภาพที่ดี สิทธิเด็ก โดยรายได้จากการสนับสนุนสินค้าจะถูกส่งต่อไปยังโครงการ “ร้อยพลังการศึกษา” ที่จะนำเครื่องมือที่ถูกพัฒนามาจากผู้เชี่ยวชาญเข้าไปใช้ในโรงเรียนที่ขาดโอกาส

14

พาวิลเลียน Social Inclusion (คนพิการ) นำเสนอศักยภาพคนพิการ รู้จักกับ 7 ความพิการ 7 แรงบันดาลใจ ภายใต้ธีม “First in the world, Inspired the world” ที่จะเปิดโลกทัศน์การจ้างงานคนพิการแนวใหม่เพื่อชวนองค์กรธุรกิจเข้าร่วมมากขึ้นเพื่อทำให้คนพิการมีอาชีพ สร้างรายได้อย่างมีศักดิ์ศรี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมแนะนำช่องทางที่องค์กรธุรกิจหรือบุคคลทั่วไปจะช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนงานให้คนพิการมีงานทำทั่วประเทศ

15

พาวิลเลียนคุณภาพชีวิตระยะท้าย  นำเสนอมุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับชีวิตและความตายให้กว้างขึ้น ด้วยความรู้ใหม่ในหลายมิติที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาแบบประคับประคองผู้ป่วยระยะท้ายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาที่ไร้ประโยชน์ รวมทั้งการเรียนรู้และรับคำแนะนำในการดูแลเยียวยาจิตใจผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยระยะท้าย ตลอดจนวิธีรับมือกับโรคมะเร็ง รวมถึงการดูแลผู้สูงวัยในครอบครัว พร้อมเชิญชวนองค์กรธุรกิจที่สนใจนำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับพนักงาน / คู่ค้า / ลูกค้า

16

กลุ่มที่สองเป็นโซนสำหรับผู้สนใจเรื่อง “การให้” ทั้ง ปันกัน เทใจดอทคอม ฟู้ดฟอร์กู๊ด โซเชียลกิฟเวอร์ เครือข่ายจิตอาสา ชุมชนมีวนา อโชก้า สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand) สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR)

นางสาวเอด้า จิรไพศาลกุล กรรมการผู้จัดการเทใจดอทคอม ในนามตัวแทนกลไกการให้ กล่าวว่า อยากให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในงาน Good Society Expo 2019 ซึ่งถือเป็นโอกาสที่จะมาเจอวิธีการให้ด้วยการคิดใหม่ๆ เพื่อจะได้เห็นว่าทุกคนสามารถทำเรื่องดีให้สังคมในแบบง่ายๆ

5

เช่น เทใจ www.taejai.com สื่อสารแนะนำเว็บไซต์ระดมทุนโครงการที่มีเป้าหมายแก้ปัญหาสังคมหลากหลายโครงการ โซเชียลกิฟเวอร์ ทุกการช้อปคือการช่วย นำเสนอแพล็ตฟอร์มใหม่ “Wild chain” ที่จะช่วยระดมทุนให้กับองค์กรภาคสังคมที่ทำงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์  ร้านปันกัน โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ นำเสนอแคมเปญ “ปันร้อยได้ร้าน” เปลี่ยนทุนหลักร้อยเป็นหลักล้านมอบโอกาสที่ยั่งยืนเปิดรับริจาคผ่านทางช่องทางของเทใจดอทคอมเพื่อสร้างร้านปันกันสาขาใหม่ ฟู้ดฟอร์กู๊ด สื่อสารเชิญชวนธุรกิจอาหาร ร้านอาหาร และโรงแรม ที่สนใจช่วยเหลือเรื่องโภชนาการเด็ก มาร่วมเป็นร้านในโครงการ “Food4Good พี่อิ่มท้องน้องอิ่มด้วย” และผ่านระดมทุนผ่าน www.taejai.com  เครือข่ายจิตอาสา  สื่อสารแนะนำกิจกรรมงานอาสาสมัครของเครือข่ายจิตอาสา ชุมชนมีวนา เชิญชวนมาร่วมสร้างพื้นที่ป่ามีวนาด้วยการสนับสนุนกาแฟออร์แกนิคใต้ร่วมเงาป่าต้นน้ำ อโชก้า ประเทศไทย สื่อสารแนะนำแนวคิดคนเปลี่ยนโลกผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อมวลชน SE Thailand สื่อสารแนะนำเครือข่ายนี้ซึ่งเป็นเครือข่ายใหม่ในระบบนิเวศงานพัฒนาความยั่งยืนให้สามารถเป็นที่รู้จักและก้าวสู่สนามธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งมากขึ้น  UNHCR สื่อสารแนะนำแคมเปญ 2 Billion Kilometers to Safety และมีกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น เคียงข้างผู้ลี้ภัย

นอกเหนือจากกลไกการให้ภายในงาน GSE ยังเปิดพื้นที่ให้คนลงมือร่วมเป็นอาสาสมัครโดยมีกิจกรรมต่างๆ บริเวณพื้นที่ลานเซ็นทรัลคอร์ท ประกอบด้วย  คอนเสิร์ตจากศิลปินอาสา “โรคโดนตี” เพื่อระดมทุนใช้ในการวิจัยยามะเร็งในราคาที่จับต้องได้ และกิจกรรมอาสาสมัคร เช่น ทำสมุดจากกระดาษรีไซเคิลส่งให้โรงเรียนที่ห่างไกล วีลแชร์สำหรับสุนัขพิการ เย็บเต้านมเทียมเพื่อผู้ป่วยมะเร็งและยางยืดเปลี่ยนชีวิตส่งให้ผู้สูงอายุ ฯลฯ เป็นต้น

ในแถลงข่าวเปิดตัวงาน “Good Society Expo 2019 : รวมหนึ่งแรง…เป็นล้านพลัง” นอกจากได้เห็นพลังความร่วมมือขององค์ภาคสังคมที่ช่วยกันพัฒนางานในลักษณะความร่วมมือมาอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังมีการรวมพลัง “เครือข่ายสื่อร่วมพัฒนาความยั่งยืน” เพื่อช่วยสร้างแรงกระเพื่อมทางสังคมให้เกิดการลงมือทำ ซึ่งคุณสมบัติของเครือข่ายสื่อกลุ่มนี้ ได้แก่ 1. เน้นสื่อสารเพื่อยกระดับความอยู่ดีมีสุขของคนในสังคม (Society Centric)  2. มีความเป็นเจ้าของงาน พร้อมออกแบบการนำเสนอทั้งเนื้อหาและช่องทางสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างมีกลยุทธ์ (Ownership) 3. มุ่งเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม (Collaboration) 4. หวังผลเรื่องการลงมือทำมากกว่าการรับรู้  (Action Based)  ทั้งนี้ ทุกสื่อสามารถกำหนดเป้าหมายของงานอย่างเป็นอิสระตามความพร้อมและเป้าหมายขององค์กร ร่วมขับเคลื่อนงานสื่อสารในลักษณะภาคีเครือข่าย เช่นเดียวกับการทำงานเชิงประเด็นและกลไกการให้

6

สำหรับงาน GSE ปีนี้  มีสื่อตอบรับเป็นเครือข่ายสื่อพัฒนาความยั่งยืนในระยะนำร่องจำนวน 13 องค์กร/แพล็ตฟอร์ม ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย thisable.me มูลนิธิเวิร์คพอยท์ LIFEiS  Eduzones บริษัท เซิร์ซ (ไลฟ์) จำกัด เพจต้องแฉ The Standard บริษัท เทลสกอร์ จำกัด มูลนิธิฟรีดิช เนามัน (ประเทศไทย)

นอกจากนั้น ยังมีแพลตฟอร์ม  G – Youth”  ซึ่งหมายถึง สื่อเยาวชนนักสื่อสารแห่งอนาคต หรือนิสิต นักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ จาก 7 มหาวิทยาลัย เบื้องต้นประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีองค์กรร่วมก่อตั้ง ประกอบด้วย มูลนิธิฟรีดริช เนามัน ประเทศไทย บริษัท เทลสกอร์ จำกัด และมูลนิธิเพื่อคนไทย ร่วมสนับสนุนให้เยาวชนเหล่านี้มีโอกาสร่วมแก้ปัญหาสังคมในฐานะนักเล่าเรื่อง หรือ Story Teller ที่เกิดขึ้นในงานนี้

10

นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักข่าวอิศรา กล่าวว่า งาน Good Society Expo 2019 เป็นงานระดับประเทศที่เน้นการสร้างพลังพลเมืองที่มีความหลากหลายจึงจำเป็นต้องมีสื่อหลากหลายเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันไป

7

เช่นเดียวกับที่ นางสาวสุวิตา จรัญวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทลสกอร์ จำกัด กล่าวว่า สื่อมีบทบาทสำคัญมากที่จะทำให้เสียงของพลังความร่วมมือที่เกิดขึ้นในงาน GSE เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน จึงขอเชิญชวนเพื่อนสื่อมวลชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอเรื่องดีๆให้ถึงประชาชน

8

นายนภ พรชำนิ  ประธานกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง กลุ่ม บริษัท ไลฟ์อีส จำกัด (LIFEiS) กล่าวว่า งาน Good Society Expo 2019 เป็นงานสำคัญระดับประเทศที่ให้คนในสังคมเข้ามาช่วยเหลือตามความถนัดจึงจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชน และรู้สึกขอบคุณผู้ร่วมก่อตั้งและขอเป็นส่วนหนึ่งในงานนี้

9

อนึ่ง งาน Good Society Expo 2019 จะมีกิจกรรมเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ลานเซ็นทรัลคอร์ต ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ติดตามรายละเอียดที่ Facebook : GOOD Society Thailand