นิยาม

กองทุนสื่อเพื่อความยุติธรรมในสังคม เป็นกลไกยกระดับมาตรฐานจริยธรรมสื่อ ผ่านการตกลงใช้ มาตรฐานร่วมกัน ได้แก่ หลักความจริงและความถูกต้อง ความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์ขัดกับ ความเป็นธรรมและความตรงไปตรงมา โดยเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิเพื่อคนไทยกับบริษัท เช้นจ์ เวนเจอร์ จำกัด กองทุนนี้มีเป้าประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานและศักยภาพของสื่อมวลชนให้เกิดความโปร่งใส มีธรรมาภิบาลที่ดี แสวงหาความจริง สร้างผลเชิงบวกต่อสังคมได้จริง เปิดโอกาสให้เกิดนักข่าวรุ่นใหม่และสื่อใหม่ๆ พัฒนาความสามารถ ในการขยายผลจากข่าวให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้จริงเป็นวงกว้างต่อยอดไปสู่กระบวนการทางสังคมได้ (Social Movement) พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการให้เกิดความยั่งยืนขององค์กร

วิสัยทัศน์

"การลงทุนเพื่อสนับสนุนระบบนิเวศสื่อที่ยั่งยืน"

พันธกิจ

กองทุนสื่อเพื่อความยุติธรรมในสังคมสนับสนุนและลงทุนในการสร้างระบบนิเวศสื่อเพื่อการแสวงหาความจริง ความถูกต้อง และสร้างความเป็นธรรมในสังคม โดยมุ่งให้เกิดสื่อคุณภาพในประเทศไทยที่มีความแข็งแรง สามารถนำเสนอความจริง ติดตามตรวจสอบประเด็นทางสังคมที่สำคัญ และเป็นที่พึ่งของประชาชนได้

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นักข่าวและองค์กรสื่อโดยสนับสนุนในลักษณะโครงการพัฒนาเนื้อหา (Issues Reporting) และพัฒนาศักยภาพ (Capacity Development)

องค์กรตัวกลางด้านสังคม ในฐานะผู้สรรหา คัดเลือก พัฒนา ประสานงาน ติดตามความก้าวหน้าและผลลัพธ์ของโครงการที่เข้ารับการสนับสนุนจากกองทุนฯ

ผลผลิต - ผลลัพธ์กองทุนสื่อเพื่อความยุติธรรมในสังคม ปี 2563

โครงการ Big Open Data เพื่อการต่อต้านคอร์รัปชัน

ผู้ได้รับประโยชน์จากการใช้งานระบบ : 

 • ผู้เข้าใช้งานระบบ ACT Ai จำนวน 7,379 Users 
 • ผู้เข้าชมระบบ “จับโกงงบ COVID ด้วย ACT Ai จำนวน 1,729 Users

ความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลและใช้งานข้อมูล : 

หน่วยงานภาครัฐ  3 องค์กร ได้แก่ 

 • สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
 • สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

หน่วยงานระหว่างประเทศ  1 องค์กร

 • โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ 

(United Nations Development Programme) 

สื่อมวลชน จำนวน 2 สำนัก ได้แก่

 • สำนักข่าวอิศรา
 • ทีมกองกิจการพิเศษข่าว ช่อง 7

เครือข่ายภาคประชาชนผู้ใช้งานข้อมูลเปิดเพื่อการต่อต้านคอร์รัปชัน

โครงการ Crowdsourcing Investigative Journalism
(เพจต้องแฉ Must share)

ภาพรวมความก้าวหน้า

จำนวนผู้ถูกใจเพจต้องแฉ (Like) 37,247 Likes 

เพิ่มขึ้นจากปี 2562 4,472 Likes

จำนวนผู้ติดตามเพจต้องแฉ (Follower) 

57,865 Followers 

เพิ่มขึ้นจากปี 2562 4,643 Followers

เปิดเผยและสร้างการมีส่วนร่วมทางสังคมในประเด็นทุจริตคอร์รัปชันจำนวน 203 เรื่อง

จัดทำ Infographic ให้ข้อมูลเพื่อสร้างความตระหนักรู้ทุจริตคอร์รัปชันจำนวน 22 เรื่อง 

การขยายความร่วมมือ

การดำเนินงานของต้องแฉในปี 2563 ได้ขยายความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มท้องถิ่นและสื่อต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนประเด็นปัญหาให้เกิดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขึ้นในสังคม โดยมีจำนวนภาคีเครือข่ายและอาสาสมัครผู้ส่งเบาะแสในเพจ              ต้องแฉ ดังนี้

 • ภาครัฐ 24 หน่วยงาน
 • สำนักข่าว 5 สำนักฯ
 • กลุ่มท้องถิ่น 116 กลุ่ม
 • เพจเฟซบุ๊ก 5 เพจ
 • อาสาสมัคร 322 คน