นิยาม

กลไกสร้างการมีส่วนร่วมในด้านเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านคอร์รัปชันผ่านการลงทุน เป็นความร่วมมือของภาคตลาดทุน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และประชาชนทั่วไป โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) 10 บริษัทซึ่งมีมูลค่ากองทุนภายใต้การบริหารกว่าร้อยละ 90 ของตลาดทุนรวมได้ร่วมจัดตั้งกองทุนรวมหุ้น 10 กองทุนที่แยกการบริหารอย่างอิสระ เน้นลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับดีมากและดีเลิศ (CG Rating Score 4-5) และเป็นบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai CAC)

วิสัยทัศน์

"กลไกความร่วมมือของทุกภาคส่วนสังคมผ่านการลงทุนที่สร้างผลตอบแทนทางธุรกิจและผลลัพธ์ทางสังคมด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านคอร์รัปชัน"

พันธกิจ

"กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการดูแลกำกับกิจการที่ดี พิจารณาจากการประเมิน CG Rating Score ในระดับที่ดีมากหรือดีเลิศ และได้รับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากนั้นจะนำรายได้ร้อยละ 40 ของค่าธรรมเนียมจัดการกองทุนที่ได้รับ ไปสนับสนุนการทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านคอร์รัปชันในสังคมไทย"

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้ลงทุนทั้งรายย่อยและสถาบัน

ในฐานะผู้สนับสนุนบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมผ่านกลไกค่าบริหารจัดการกองทุนฯ

บลจ. 10 องค์กร

ในฐานะผู้บริหารกองทุนฯ ที่เชื่อมโยงเงินและความมีส่วนร่วมของผู้ลงทุนเข้ากับโครงการเพื่อสังคม

องค์กรตัวกลาง

ในฐานะผู้สรรหา คัดเลือก พัฒนา ประสานงาน ติดตามความก้าวหน้าและผลลัพธ์ของโครงการเพื่อสังคมที่เข้ารับการสนับสนุนจากกองทุนฯ

โครงการและองค์กรที่ทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านคอร์รัปชันในสังคมไทย

ในฐานะผู้รับการสนับสนุนเงินทุนในการดำเนินโครงการจากกองทุน

ผลผลิต- ผลลัพธ์ กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย ปี 2564

ปี 2561 – 2564

กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทยได้สนับสนุนโครงการที่มีแนวคิดในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการคอร์รัปชันไปแล้วทั้งสิ้น 13 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 44,164,960.00 บาท โดยในปี 2564 กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทยให้การสนับสนุน 4 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 6,833,130.00 บาท มีรายละเอียดและความก้าวหน้าตามความต่อเนื่องของงาน ทั้ง 13 โครงการ ดังนี้

โครงการ CAC SME Certification

– สร้างเครือข่าย Supply chain ที่มีแนวปฏิบัติ/ระบบควบคุมภายในในการไม่ให้ ไม่รับสินบน

ความก้าวหน้าโครงการและผลกระทบทางสังคม

 • บริษัท SME ที่เข้าร่วมโครงการและประกาศเจตนารมณ์จำนวน 113 บริษัท
 • บริษัท SME ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน มีนโยบาย ระบบควบคุม และข้อปฏิบัติที่ดีที่ช่วยป้องกันการติดสินบน รวมถึงมีการประเมินความเสี่ยงต่อการดูแลระบบภายในอื่นๆ และผ่านการรับรองจำนวน 28 บริษัท

โครงการพัฒนาเกมเพื่อการเรียนรู้การต่อต้านคอร์รัปชันในห้องเรียน

– ขยายผลเกม Corrupt เกมการเรียนรู้เรื่องทุจริตคอร์รัปชันในสังคม สู่ห้องเรียน

ความก้าวหน้าโครงการและผลกระทบทางสังคม

 • โครงการร่วมมือกับ Learn Education ในโครงการ TrainKru เพื่อให้ความรู้และเป็นเครื่องมือการสอนโดยมีครูเข้าร่วมอบรมทั้งหมด 501 คน ผ่านระบบ Zoom

โครงการเสริมสร้างศักยภาพให้ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact Capacity Development)

- พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในของโครงการข้อตกลงคุณธรรม โครงการที่ส่งตัวแทนภาคประชาชนเข้าไปสังเกตการณ์การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ความก้าวหน้าโครงการและผลกระทบทางสังคม

 • ระบบฐานข้อมูลเปิดใช้งานจำนวน 1 ระบบ
 • มีผู้เข้าร่วมหลักสูตร Independent Observer Program (IOP) จำนวน 479 คน (เก็บข้อมูลตั้งแต่ปี 2563 – 2564 โดยในปี 2564 มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรการอบรมผ่านระบบ ZOOM จำนวน 133 คน)
 • มีผู้สังเกตการณ์อิสระเข้าร่วมโครงการ 231 คน
 • จำนวนครั้งที่ผู้สังเกตการณ์สืบค้นข้อมูลและรับส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการผ่านระบบฐานข้อมูล ประมาณ 3,133 ครั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565)
 • ขีดความสามารถในการรับโครงการของผู้สังเกตการณ์ จากเดิม 1 คนสามารถรับได้ 3 โครงการ ปัจจุบัน สามารถรับได้ 6 โครงการ
 • จำนวนโครงการปี 2558 – ปี 2564 ทั้งหมด 139 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 1,934,937.65 ล้านบาท ประหยัดงบประมาณทั้งสิ้น 115,509.27 ล้านบาท

โครงการ ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน (ACT WATCHDOG)

- อบรมสร้างความเข้มแข็งให้กับพลเมืองในท้องถิ่นที่คอยเป็นหูเป็นตารักษาผลประโยชน์ชาติ

ความก้าวหน้าโครงการและผลกระทบทางสังคม

 • อาสาสมัครจากการจัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนารูปแบบการสื่อสารที่มีมาตรฐาน จำนวน 80 คน
 • ทีมผู้ดูแลเพจ 11 คน
 • จำนวนสมาชิกหมาในปัจจุบัน 158 คน
 • มีการปรับแผนดำเนินงาน คือ อบรมทีมที่มีอยู่แล้วให้มีศักยภาพมากขึ้น 80% เพื่อสร้างการรับรู้และทำงานได้มากขึ้น มากกว่าการขยายฐานจำนวนหมาและต้องบริหารจัดการคนจำนวนมาก 
 • เปิดช่องทางรับเบาะแสและสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนสำหรับสืบหาข้อมูลผ่าน LINE open chat

โครงการ Big Open Data เพื่อการต่อต้านคอร์รัปชัน

- พัฒนาระบบฐานข้อมูลเปิดที่เป็นประโยชน์ต่อการต่อต้านคอร์รัปชันภาคประชาชน

ความก้าวหน้าโครงการและผลกระทบทางสังคม

 • ณ ปี 2564 มีผู้ใช้งาน 36,007 Users ผู้เข้าใช้งานระบบ ACT Ai สะสมตั้งแต่ทำระบบจำนวน 41,750 Users (Pageview: 138,906 ครั้ง สะสมตั้งแต่ทำระบบจำนวน 200,551 ครั้ง, ข้อมูลวันที่ 31 ธันวาคม 2564)
 • ฐานระบบข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการต่อต้านคอร์รัปชัน สามารถต่อยอดระบบอื่นๆ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ จับโกงงบ COVID-19, ACT ai Corrupt 0, Participation Budgeting
 • เกิดเครือข่ายดำเนินงาน 23 หน่วยงาน (รวมสื่อ 13 แห่ง) อาทิ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย), สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน), บริษัท แฮนด์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด, สถาบัน Change Fusion, โครงการ ELECT (elect.in.th) เทคโนโลยีภาคประชาชนเพื่อประชาธิปไตย, สำนักข่าวอิศรา, สำนักข่าวประชาไท, สำนักข่าวออนไลน์ The MATTER ฯลฯ

โครงการบัตรคะแนนชุมชน (Community Scorecard) ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

- กลไกการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการใช้จ่ายงบประมาณท้องถิ่น จังหวัดชายแดนใต้

ความก้าวหน้าโครงการและผลกระทบทางสังคม

 • ประชาชนใน 10 พื้นที่เกิดกระบวนการในชุมชน โดยใช้เครื่องมือ Community Scorecard ที่ช่วยให้ประชาชนได้มีพื้นที่แสดงความคิดเห็นเรื่องการให้บริการ และโครงการของหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/ภาคประชาชน อย่างสร้างสรรค์ จำนวน 100 คน
 • ชุดข้อมูลจำเป็นเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 8 โครงการ
  • อาหารกลางวันในโรงเรียนบ้านซีเยาะ
  • ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลท่าสาป
  • การจัดการน้ำอุปโภค บริโภค ในตําบลห้วยกระทิง
  • การตรวจสอบมาตรฐานการให้บริการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตําบลยุโป
  • การบริหารจัดการประปาหมู่บ้าน
  • การส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กกําพร้าและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่
  • ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณด้านสาธารณูปโภคในโครงการบ้านมั่งคง ต.โกตาบาร
  • ความพึงพอใจต่อการทํางานของคณะทํางานระดับพื้นที่ (สล.3)
  • การให้บริการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถม บ้านน้ำใส
  • ติดตามประเด็นการจัดการขยะในชุมชนของ อบต.ตาแกะ

โครงการหลักสูตรสุจริตไทย

- หลักสูตร e-learning เรียนรู้ด้านความสุจริต ทุจริตสำหรับบุคคลทั่วไป และหลากหลายอาชีพ

ความก้าวหน้าโครงการและผลกระทบทางสังคม

 • อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ

โครงการการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครู สู่การปลูกฝังคุณธรรมและธรรมาภิบาลในห้องเรียน ในรูปแบบออนไลน์

- หลักสูตร e-learning และ workshop การเรียนรู้เครื่องมือในการสอนเรื่องธรรมาภิบาล ความสุจริตให้กับคุณครู

ความก้าวหน้าโครงการและผลกระทบทางสังคม

 • จำนวนครูที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 501 คน (แบ่งเป็น อบรมครั้งที่1: 239 คน, อบรมครั้งที่ 2: 262 คน)
 • เกิดชุมชนครูที่สนใจหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรม 740 คน ในระบบไลน์กลุ่ม

โครงการโรงเรียนคุณธรรม

- ปลูกฝังกลไกการพัฒนา แก้ปัญหาคุณธรรมและจริยธรรมในโรงเรียน

ความก้าวหน้าโครงการและผลกระทบทางสังคม

 • มีโรงเรียนคุณธรรมที่เป็นแบบอย่างด้านการพัฒนาคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และส่งเสริมพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตร้อยละ 21 จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 201 แห่งทั่วประเทศ
 • โรงเรียนที่เข้าโครงการร้อยละ 100 สามารถพัฒนาคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริต และส่งเสริมพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตตามกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวพัฒน์
 • มีโครงงานคุณธรรมหรือกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริต และส่งเสริมพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตที่เป็นแบบอย่างเพื่อใช้ในการเผยแพร่ 31 เรื่อง
  • โครงการที่ต่อยอดโดยสอดแทรกคุณธรรม 569 โครงการ/กิจกรรม
  • โครงการเกิดขึ้นใหม่ 553 โครงการ/กิจกรรม
 • จํานวนสถานศึกษาคุณธรรมที่เป็นแบบอย่างด้านการพัฒนาคุณธรรมด้านความ ซื่อสัตย์สุจริต และส่งเสริมพฤติกรรมต่อต้านการทุจริต รวมถึงผลงานโดดเด่น จำนวน 42 โรงเรียน

โครงการระดมพลังทุกภาคส่วนสร้าง
นวัตกรรมต่อต้านคอร์รัปชันด้วยข้อมูลเปิด (ACTkathon)

- Hackathon สร้างการมีส่วนร่วมให้คนทั่วไปได้ออกแบบเครื่องมือต้านคอร์รัปชันให้กับสังคมโดยใช้เทคโนโลยี

ความก้าวหน้าโครงการและผลกระทบทางสังคม

 • มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 523 คน
 • ได้ทีมเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 20 ทีม
 • คัดเลือกทีมที่มีแนวคิดน่าสนใจมาพัฒนาแพลตฟอร์มต่อ 5 แนวคิด 2 ทีม
  • PICA: สแกนข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ
  • กินยกแก๊ง: วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐและนิติบุคคลที่เข้าร่วมประมูล
 • พัฒนาแนวคิดโครงการด้านการเปิดเผยข้อมูลท้องถิ่น ในชื่อ จังหวัดสีขาว ถูกพัฒนาต่อโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน
 • พัฒนาแนวคิดด้านการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ในชื่อ Corruption Watch ถูกพัฒนาต่อโดย Crowdsourcing 

Platform และเพจต้องแฉ

 • พัฒนาเครื่องมือแสดงความสัมพันธ์ในพื้นที่ทับซ้อนระหว่างพื้นที่ป่า พื้นที่อุทยาน พื้นที่จัดสรร กับ ผู้ถือครองที่ดิน

Data Communication Lab

- พัฒนาศักยภาพ นักข่าว/สื่อให้สามารถใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในการสื่อสารเพื่อสร้างความโปร่งใส ตรวจหาความผิดปกติหากมีคอร์รัปชัน

ความก้าวหน้าโครงการและผลกระทบทางสังคม

 • อยู่ระหว่างดำเนินการ

กรณีศึกษา บทบาทของธนาคารในการป้องปรามคอร์รัปชันของลูกค้าธุรกิจ

- ศึกษากรณีศึกษาแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชันภาคธนาคาร

ความก้าวหน้าโครงการและผลกระทบทางสังคม

 • อยู่ระหว่างดำเนินการ

Read to Kids

- นิทานที่ออกแบบผ่านมุมมองเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมในการสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ไม่โกงให้กับเด็ก

ความก้าวหน้าโครงการและผลกระทบทางสังคม

 • อยู่ระหว่างดำเนินการ