นิยาม

กลไกสร้างการมีส่วนร่วมในด้านเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านคอร์รัปชันผ่านการลงทุน เป็นความร่วมมือของภาคตลาดทุน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และประชาชนทั่วไป โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) 10 บริษัท*ซึ่งมีมูลค่ากองทุนภายใต้การบริหารกว่าร้อยละ 90 ของตลาดทุนรวมได้ร่วมจัดตั้งกองทุนรวมหุ้น 10 กองทุน*ที่แยกการบริหารอย่างอิสระ เน้นลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับดีมากและดีเลิศ (CG Rating Score 4-5) และเป็นบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai CAC)

วิสัยทัศน์

"กลไกความร่วมมือของทุกภาคส่วนสังคมผ่านการลงทุนที่สร้างผลตอบแทนทางธุรกิจและผลลัพธ์ทางสังคมด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านคอร์รัปชัน"

พันธกิจ

"กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการดูแลกำกับกิจการที่ดี พิจารณาจากการประเมิน CG Rating Score ในระดับที่ดีมากหรือดีเลิศ และได้รับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากนั้นจะนำรายได้ร้อยละ 40 ของค่าธรรมเนียมจัดการกองทุนที่ได้รับ ไปสนับสนุนการทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านคอร์รัปชันในสังคมไทย"

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้ลงทุนทั้งรายย่อยและสถาบัน

ในฐานะผู้สนับสนุนบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสนับสนุนครงการเพื่อสังคมผ่านกลไกค่าบริหารจัดการกองทุนฯ

บลจ. 10 องค์กร

ในฐานะผู้บริหารกองทุนฯ ที่เชื่อมโยงเงินและการมีส่วนร่วมของผู้ลงทุนเข้ากับโครงการเพื่อสังคม

ประกอบด้วย: 1) บลจ. บัวหลวง 2) บลจ.กรุงไทย 3) บลจ.กรุงศรี 4) บลจ.ทหารไทย 5) บลจ.ทาลิส 6) บลจ.ไทยพาณิชย์ 7) บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) 8) บลจ. กสิกรไทย 9) บลจ.เอ็มเอฟซี 10) บลจ.บางกอกแคปปิตอล รวมทั้งหมด 10 กองทุนรวม

ในจำนวนนี้มี 10 กองทุนรวมที่บริจาคเงินเข้าโครงการ TH CG Funds ผ่านมูลนิธิยุวพัฒน์ (เฉพาะบลจ.ทิสโก้ที่ดำเนินการเองแต่ยังคงเป็นสมาชิกร่วมก่อตั้ง TH CG Funds)

องค์กรตัวกลาง

ประกอบด้วย: สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) บริษัท แฮนด์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
ผู้สรรหา ร่วมพัฒนาข้อเสนอโครงการ ตลอดจนประสานงาน ติดตามความก้าวหน้าและผลลัพธ์ของโครงการเพื่อสังคมที่เข้ารับการสนับสนุนจากกองทุนฯ

มูลนิธิยุวพัฒน์ ช่องทางรับบริจาคจาก TH CG Funds และบริจาคออกให้กับโครงการต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติสนับสนุน

สถาบันเช้นจ์ ฟิวชัน ฯ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และมูลนิธิเพื่อคนไทย ผู้ร่วมก่อตั้งและสนับสนุนการขับเคลื่อน

โครงการและองค์กรที่ทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านคอร์รัปชันในสังคมไทย

ในฐานะผู้รับการสนับสนุนเงินทุนในการดำเนินโครงการจากกองทุน

ผลผลิต- ผลลัพธ์ กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย ปี 2563

ปี 2561 – 2563
กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทยได้สนับสนุนโครงการที่มีแนวคิดในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการคอร์รัปชันไปแล้วทั้งสิ้น 9 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 37,331,830 บาท

ปี 2563
กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทยให้การสนับสนุน 3 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 16,684,060 บาท

โครงการ CAC SME Certification

ผู้ได้รับผลประโยชน์

 • บริษัท SME ที่เข้าร่วมโครงการและประกาศเจตนารมณ์จำนวน 57 บริษัท 
 • บริษัท SME ที่มีนโยบาย ระบบควบคุม และข้อปฎิบัติที่ดีที่ช่วยป้องกันการติดสินบน รวมถึงมีการประเมินความเสี่ยงต่อการดูแลระบบภายในอื่นๆ และผ่านการรับรองจำนวน 28 บริษัท 
 • มีพนักงานที่ได้เข้าอบรมผ่านระบบ E-learning จำนวน 1,176 คน (ข้อมูลเมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2563)

โครงการพัฒนาเกมเพื่อการเรียนรู้การต่อต้านคอร์รัปชันในห้องเรียน

ผู้ได้รับผลประโยชน์

 • ครูได้เรียนรู้ผลกระทบของการคอร์รัปชันผ่านเกม Corrupt จำนวน 36 คน จาก 29 โรงเรียน
 • โรงเรียนได้นำแผนการสอนและเกม Corrupt ไปใช้เพื่อสอนผลกระทบของการคอร์รัปชัน จำนวน 2 โรงเรียน

โครงการเสริมสร้างศักยภาพให้ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact Capacity Development)

ผู้ได้รับผลประโยชน์

 • มีผู้เข้าร่วมหลักสูตร Independent Observer Program (IOP) จำนวน 293 คน
 • มีผู้สังเกตการณ์อิสระเข้าร่วมโครงการ 188 คน

โครงการ ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน (ACT WATCHDOG)

ผู้ได้รับผลประโยชน์

 • อาสาสมัครจากการจัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนารูปแบบการสื่อสารที่มีมาตรฐาน จำนวน 80 คน

โครงการ Big Open Data เพื่อการต่อต้านคอร์รัปชัน

ผู้ได้รับผลประโยชน์

ได้รับประโยชน์จากการใช้งานระบบ : 

 • ผู้เข้าใช้งานระบบ ACT Ai จำนวน 7,379 Users 
 • ผู้เข้าชมระบบ “จับโกงงบ COVID ด้วย ACT Ai จำนวน 1,729 Users

โครงการบัตรคะแนนชุมชน (Community Scorecard) ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้ได้รับผลประโยชน์

 • ประชาชนใน 10 พื้นที่เกิดกระบวนการในชุมชน โดยใช้เครื่องมือ Community Scorecard ที่ช่วยให้ประชาชนได้มีพื้นที่แสดงความคิดเห็นเรื่องการให้บริการ และโครงการของหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/ภาคประชาชน อย่างสร้างสรรค์ จำนวน 100 คน

โครงการหลักสูตรสุจริตไทย

ผู้ได้รับผลประโยชน์

 • อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ

โครงการการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครู สู่การปลูกฝังคุณธรรมและธรรมา ภิบาลในห้องเรียน ในรูปแบบออนไลน์

ผู้ได้รับผลประโยชน์

 • อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ

โครงการโรงเรียนคุณธรรม

ผู้ได้รับผลประโยชน์

 • อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ