นิยาม

กลไกระดมทรัพยากรทางการเงินผ่านตลาดทุนในรูปแบบ “กองทุนรวม” เพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน “เงินบริจาค” ของนักลงทุนในการต่อชีวิต สร้างอนาคตแก่ผู้มีความต้องการ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด สถาบันเช้นจ์ ฟิวชัน ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิเพื่อคนไทย และมูลนิธิยุวพัฒน์

วิสัยทัศน์

"การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนทั้งทางการเงินและทางสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล และการต่อต้านคอร์รัปชัน"

พันธกิจ

  • ส่งเสริมการลงทุนในบริษัทที่มีการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล และการต่อต้านคอร์รัปชัน (ESGC) ที่ดี เพื่อให้ได้ผลตอบแทนทั้งการลงทุนและทางสังคม สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และการต่อต้านคอร์รัปชัน
  • สนับสนุนการบริจาคเงินจากผู้ลงทุนเพื่อต่อชีวิตและสร้างอนาคตแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือและการสนับสนุน ในประเด็นทางสิ่งแวดล้อม สังคมธรรมาภิบาล และการต่อต้านคอร์รัปชัน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้ลงทุนทั้งรายย่อยและสถาบัน

ผู้ลงทุน ทั้งรายย่อยและสถาบัน ในฐานะผู้สนับสนุนบริษัทที่มี ESGC และสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมผ่านกลไกค่าบริหารจัดการกองทุนฯ

บลจ. บัวหลวง

ในฐานะผู้บริหารกองทุนฯ ที่เชื่อมโยงเงินและความมีส่วนร่วมของผู้ลงทุนเข้ากับโครงการเพื่อสังคม

องค์กรตัวกลางด้านสังคม

ในฐานะผู้สรรหา คัดเลือก พัฒนา ติดตามความก้าวหน้าและผลลัพธ์ของโครงการเพื่อสังคมที่รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ

โครงการและองค์กรที่ทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านคอร์รัปชันในสังคมไทย

ในฐานะผู้รับการสนับสนุนเงินบริจาคจากกองทุนฯ เพื่อดำเนินการการต่อชีวิต และสร้างอนาคตแก่กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนผู้รับประโยชน์ปลายทาง

ผลผลิต-ผลลัพธ์ กองทุนรวมคนไทยใจดี ปี 2563

ปี 2558 – 2563
55 โครงการเพื่อสังคม ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ มูลค่ารวม 40.8 ล้านบาท

ปี 2562 – 2563
7 โครงการเพื่อสังคม ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ และดำเนินการต่อเนื่องรวมทั้งสิ้น 3.9 ล้านบาท

ความรุนแรงต่อผู้หญิง

Chatbot ช่วยเหลือผู้หญิงจากความรุนแรง
งบประมาณที่อนุมัติ 484,000 บาท

การศึกษา

Saturday School (งวดที่ 1)
งบประมาณที่อนุมัติ 294,700 บาท

เด็กและครอบครัว

ฝึกทักษะพ่อแม่ในการสื่อสารกับลูก
งบประมาณที่อนุมัติ 872,000 บาท

สร้างอาชีพ

การฝึกอบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง
งบประมาณที่อนุมัติ 767,000 บาท

ผู้สูงอายุ

Buddy Homecare
งบประมาณที่อนุมัติ 700,000 บาท

สุขภาพ

ละอ่อนน้อยหายใจม่วน
งบประมาณที่อนุมัติ 300,923 บาท

สร้างอาชีพ

วิสาหกิจเพื่อสังคมสำหรับกลุ่มผู้ทำการผลิตที่บ้าน
งบประมาณที่อนุมัติ 499,000 บาท

ผู้รับประโยชน์

9,061 คน

  • ผู้หญิงและเด็ก 1,160 คน
  • เด็กและเยาวชน/นักเรียน 691 คน
  • ผู้สูงอายุ 302 คน
  • ผู้ปกครองเด็ก 635 คน
  • ผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบภาคใต้ 5 คน
  • ประชาชนทั่วไป 6,268 คน

8 องค์กร

ที่มา: รายงานสรุปผลกระทบทางสังคม โครงการเพื่อสังคมที่กองทุนรวมคนไทยใจดีสนับสนุน โดยสถาบันเช้นจ์ ฟิวชัน ธ.ค. 63