เกี่ยวกับโครงการ

2019-khon-thai-ar-final15_%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%94%e0%b8%b5_%e0%b8%95

2019-khon-thai-ar-final16_%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%94%e0%b8%b5_%e0%b8%9c

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

ระดมเงินจากผู้ลงทุนไปลงทุนในกิจการที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม 4 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และต่อต้านคอร์รัปชัน โดยเน้นการลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้งยังกำหนดให้มีการแบ่งเงินร้อยละ 0.8 ของผู้ลงทุน โดยจ่ายผ่านกลไกส่วนแบ่งค่าบริหารจัดการร้อยละ 40 ของ บลจ.บัวหลวง ไปสนับสนุนโครงการที่มุ่งสร้างอนาคตใหม่ให้สังคมไทย

วิดีทัศน์แนะนำกองทุนรวมคนไทยใจดี