เกี่ยวกับโครงการ

กลไกทรัพยากรทางการเงินที่นักลงทุนสามารถร่วมทำดีได้ นับเป็นกองทุน ESGC (Environment – Social – Governance – Anti Corruption) กองแรกของประเทศที่กำหนดให้มีการเเบ่งเงินร้อยละ 0.8 ของผู้ลงทุน โดยจ่ายผ่านส่วนเเบ่งค่าบริหารจัดการร้อยละ 40 ของบลจ. บัวหลวง ไปสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมที่มุ่งสร้างอนาคตใหม่ให้สังคมไทย โครงการนี้เกิดจากการริเริ่มร่วมมือกับ บลจ. บัวหลวง และสถาบันเช้นจ์ ฟิวชันภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยฯ

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

ระดมเงินจากผู้ลงทุนไปลงทุนในกิจการที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม 4 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และต่อต้านคอร์รัปชัน โดยเน้นการลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้งยังกำหนดให้มีการแบ่งเงินร้อยละ 0.8 ของผู้ลงทุน โดยจ่ายผ่านกลไกส่วนแบ่งค่าบริหารจัดการร้อยละ 40 ของ บลจ.บัวหลวง ไปสนับสนุนโครงการที่มุ่งสร้างอนาคตใหม่ให้สังคมไทย

วิดีทัศน์แนะนำกองทุนรวมคนไทยใจดี

ผลลัพธ์ทางสังคมของกองทุนรวมคนไทยใจดี ปี 2559

ผลลัพธ์ทางสังคม ( ปี 2559)   

 • สังคมแห่งการแบ่งปัน “เงินบริจาค” จากนักลงทุนผู้ถือหน่วยร้อยละ 0.8 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนนี้สู่ผู้รับประโยชน์

เชิงปริมาณ

สามารถระดมเงินรวมทั้งสิ้น 14,438,885 บาท

สนับสนุนโครงการเพื่อสังคม 16 โครงการ

ผู้ได้รับผลประโยชน์ทางตรงในปัจจุบัน 13,683 คน (รวมข้อมูล ณ ปี 2558-2559)

รายละเอียดโครงการที่ได้รับการสนับสนุน มีดังนี้

 • โครงการพัฒนาประมงพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์ 1,224,000 บาท
 • โครงการส่งเสริมสุขภาวะเเละพัฒนาทักษะชีวิตเเรงงานเด็กต่างชาติเเละเด็กกลุ่มเสี่ยง 973,000 บาท
 • โครงการบ้านต้นรักษ์ เรียนรู้ 340,000 บาท
 • โครงการกลไกพัฒนาสื่อพลเมืองสร้างสันติภาพชายแดนใต้ 1,000,000 บาท
 • โครงการนำหนังสือสู่มือน้อง 855,250 บาท
 • โครงการกล้าทำดี มูลนิธิรักษ์ไทย 1,000,000 บาท
 • โครงการฐานข้อมูลอาชีพออนไลน์  1,000,000 บาท
 • โครงการ The Guidelight 590,985 บาท
 • โครงการผลิตข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน  1,000,000 บาท
 • โครงการพัฒนาหลักสูตร สุจริตไทย 1,000,000 บาท
 • โครงการเลิร์น เอ็ดดูเคชั่น สื่อวิทย์คณิตรูปแบบใหม่เพื่อโรงเรียนบ้านเกาะรัง จ.ลพบุรี ปีการศึกษา 2559 (Phase 2) 246,000 บาท
 • โครงการพัฒนารูปแบบการขยายผลโรงเรียนต้นแบบจิตศึกษา 2559-2560 (Phase 2) 1,301,000 บาท
 • โครงการพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนใต้ (Peace Please) ปี 2  1,000,000 บาท
 • โครงการสร้างเครือข่ายสนับสนุนโรงเรียนจัดการเรียนร่วมสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) จังหวัด ลพบุรี 1,229,000 บาท
 • โครงการ ForOldy ส่งเสริมกลไกการจัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้มือสองสำหรับผู้สูงอายุรายได้น้อย 660,000 บาท
 • โครงการนาแลกป่าระยะที่สอง 1,019,650 บาท

ผลลัพธ์ทางสังคมของกองทุนรวมคนไทยใจดี ปี 2558

ผลลัพธ์ทางสังคม ( ปี 2558) 

ผลลัพธ์

 • เกิดสังคมแห่งการแบ่งปันกับนักลงทุนผ่านกลไกกองทุนรวมนี้ ไปช่วยโครงการเพื่อสังคมพร้อมกับสนับสนุนการลงทุนในกิจการที่มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม 4 ด้าน (E-S-G-C)

ผลผลิต

 • สามารถระดมเงินรวมทั้งสิ้น 12,080,022 บาท
 • สนับสนุนโครงการเพื่อสังคม 17 โครงการ โดยร้อยละ 36 สนับสนุนโครงการเพื่อผู้ด้อยโอกาส เเละ ร้อยละ 64 สนับสนุนโครงการด้านการศึกษาเเละคุณธรรม ประกอบด้วย
  • หลักสูตรโตไปไม่โกง 900,000 บาท
  • กองทุนนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์แก้จน 900,000  บาท
  • สื่อดิจิทัลลดความเหลื่อมล้ำวิทย์-คณิต 610,000 บาท
  • Operation Smile 400,000 บาท
  • ทุนหมุนเวียนเพื่อกลุ่มวิสาหกิจของสตรี 3 จังหวัดภาคใต้ 300,000 บาท
  • ป้องกัน HIV ที่ส่งผลกระทบต่อชายแดนไทย-ลาว ไทย-กัมพูชา 500,000 บาท
  • คนกล้าคืนถิ่น 900,000 บาท
  • Peace Please 947,000 บาท
  • กายอุปกรณ์ 200,000 บาท
  • หมอน้ำเงินขาวช่วยชาวบ้าน 197,000  บาท
  • คนลำสนธิไม่ทอดทิ้งกัน 1,500,000 บาท
  • ขยายโรงเรียนจิตศึกษาต้นแบบ 1,090,000 บาท
  • ขุดนาแลกป่า 889,100 บาท
  • โรงเรียนเยาววิทย์ 825,000 บาท
  • บ้านพักเยาวสตรี 1,001,700 บาท
  • จิตอาสากิจกรรมบำบัด 222,222 บาท
  • สังคมอยู่ดีกับพลังตาพลเมือง 698,000  บาท      
 • ผู้ได้รับผลประโยชน์ทางตรงในปัจจุบัน 15,289 คน