องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กำหนดให้มีการจัดเสวนาวิชาการภายใต้หัวข้อ “กรณีค่าที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่…ถูกหรือผิด…แก้ได้ หรือ ไร้หวัง” วันพุธที่ 21 ธันวาคม 59 : 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ