งานGood Society Expo เทศกาลทำดีหวังผล” พื้นที่ของการสร้างพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม ระดับประเทศ ร่วมกันขยายผลความสำเร็จการแก้ปัญหาสังคม ผ่านกลไกความร่วมมือประเภทต่างๆ และองค์กรตัวกลาง รวมทั้งนักปฏิบัติที่มีผลลัพธ์ ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 9-11 มิถุนายนนี้ ที่เซ็นทรัลเวิลด์ โดยเป้าหมายหลักในการเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมลงมือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นต่างๆ กับองค์กรตัวกลาง ซึ่งภายในงานยังมีเครื่องมือการให้อย่างมีนวัตกรรมที่หลากหลาย Innovative Giving Platform” หนึ่งในนั้นคือ “ปันกัน”

“ปันกัน” พื้นที่ที่คนมีน้ำใจ ส่งต่อน้ำใจ ส่งต่อข้าวของ เพื่อเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาให้เยาวชนไทย” โดย มูลนิธิยุวพัฒน์ เป็นต้นแบบกิจการเพื่อสังคมที่นำรายได้จากการจำหน่ายสิ่งของที่ได้รับจากการแบ่งปัน มาก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแก่สังคมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการศึกษา สนับสนุนให้กับ “ทุนยุวพัฒน์” และเป็นกลไกขยายการมีส่วนร่วมของคนในสังคม เพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันอย่างแท้จริง

“เราต้องการให้สังคมรับรู้ว่า ปันกัน คือบ้านแห่งการให้โอกาสแก่เด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษา” ฐาปนีย์ สินาดโยธารักษ์ กรรมการและผู้จัดการร้านปันกัน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมงาน Good Society Expo

เป้าหมายของ “ปันกัน” มุ่งหวังให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการแบ่งปัน เป็นสังคมที่ทุกคนร่วมสร้างความร่วมมือ สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม และแสดงให้เห็นว่าทุกคนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้

ดังนั้นภายในงาน “Good Society Expo” จึงต้องการนำเสนอรูปแบบพื้นที่ของปันกันให้เป็นเหมือน “บ้าน” ของ “คุณ” เพื่อให้ได้ตระหนักถึงการมีสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ภายในบ้านที่มีสภาพดีซึ่งสามารถพัฒนาให้เป็นโอกาสแก่ผู้อื่นได้

“คนที่เดินเข้ามาในพื้นที่ของปันกันจะรู้สึกว่าเหมือนกำลังเดินอยู่ในบ้านของตนเอง จะเจอสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ถูกวางทิ้งไว้ใน ห้องนอน ห้องกินข้าว ห้องเก็บของ หรือโรงจอดรถ ที่สามารถนำมาแบ่งปัน หรือแค่เลือกซื้อของหนึ่งชิ้นจากห้องที่เข้าไปเยี่ยมชม ก็สามารถให้โอกาสทางการศึกษากับน้องๆ ซึ่งจะนำไปสู่สังคมที่น่าอยู่ขึ้น” ฐาปนีย์ กล่าวถึงรูปแบบกิจกรรมที่นำเสนอ

นอกเหนือจากกิจกรรม “บ้านปันกัน”จำหน่ายสินค้า ยังมีกิจกรรมให้ถ่ายภาพคู่กับสินค้าและกิจกรรมมอบต้นกล้าไว้เป็นที่ระลึกในการมอบโอกาสทางการศึกษาให้น้องๆ

“ปันกัน” ยังได้รับความร่วมมือจากศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์และสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ เพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันให้กับเด็กที่ขาดโอกาสอีกด้วย โดยมีความร่วมมือจัดกิจกรรมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงช่วงกิจกรรมของงาน Good Society Expo ในเดือนมิถุนายน

ผลลัพธ์ทางสังคมที่เกิดจากการ “แบ่งปัน” สามารถสร้างประโยชน์มากมายนอกเหนือไปจากเป็นกลไกสร้างการมีส่วนร่วมของคนในสังคมและการระดมทุนการศึกษาแก่เด็กที่ขาดโอกาส โดยก่อให้เกิด

1) สังคมแห่งการแบ่งปัน ในปี 2559 มีผู้ร่วมปันสิ่งของจำนวน 16,061 ราย และมีผู้สนับสนุนเงินรับสินค้าแบ่งปันจำนวน 208,572 ราย มีองค์กร/ภาคีร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันจำนวน 172 องค์กร (49 กิจกรรม) สร้างเครือข่ายนักปันอาสาจำนวน 3,176 คน มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในร้านปันกันจำนวน 29 ล้านบาท

2) สร้างโอกาสทางการศึกษา  ปี 2559 ร้านปันกันสามารถระดมทุนการศึกษา แก่เด็กที่ขาดโอกาสของ “มูลนิธิยุวพัฒน์”ได้ศึกษาต่อ 35.4 ล้านบาท เปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่อง 6 ปี ส่งน้องเรียนได้ 848 คน

3) ได้ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการหมุนเวียนสิ่งของที่อยู่ในสภาพดีให้กลับมามีคุณค่าสามารถใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยลดขยะ โดยในปี 2559 ที่ผ่านมาจำนวนสิ่งของร่วมปัน/ การหมุนเวียนการใช้สิ่งของ จำนวน  1,174,436 ชิ้น

4) ลดต้นทุนค่าครองชีพ  สินค้าปันกันมีราคาประหยัดจึงช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพได้อีกทางหนึ่งด้วย ในปี 2559 ที่ผ่านมา จำนวนสินค้าแบ่งปันที่จำหน่ายในร้านปันกันคิดเป็นมูลค่า 30.8 ล้านบาท

5) ขยายการมีส่วนร่วมของคนผ่านรูปแบบ “แฟรนไซส์” ด้วยการบริหารจัดการที่เป็นระบบ โปร่งใสและตรวจสอบได้ ทำให้ร้านปันกันเป็นต้นแบบการระดมทุนที่ยั่งยืน ภาคี/องค์กร สามารถนำรูปแบบ “ปันกัน แฟรนไซส์” ไปใช้ในการระดมทุนเพื่อสังคมในด้านต่างๆ ซึ่งนับเป็นอีกวิธีหนึ่งหนึ่งในการขยายสังคมแห่งการแบ่งปันที่ยั่งยืน

และ 6) สร้างอาชีพ ร้านปันกันสร้างโอกาสในการทำงานเพื่อสังคมอย่างเต็มเวลา สามารถเป็นอาชีพหลักที่ได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม

งาน Good Society Expo เทศกาลทำดีหวังผลยังได้รับการสนับสนุนทรัพยากรด้านต่างๆ จากภาคตลาดทุน อันได้แก่ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และภาคธุรกิจ ประกอบด้วย บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา สมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ และบมจ. เดอะแพลทินัม กรุ๊ป ผู้บริหารศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ด้านสถานที่จัดกิจกรรม ช่องทางการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนเชิญชวนคู่ค้า ผู้บริโภค มีส่วนร่วมในงานนี้ โดยจะมีกิจกรรมเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันที่ 9 มิถุนายน เวลา10.30 -12.00 น. ณ ลานเซ็นทรัลคอร์ต ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

สามารถติดตามความเคลื่อนไหว รายละเอียดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องที่ www.khonthaifoundation.org หรือ facebook.com/khonthaifoundation ชมหนังสั้นแนะนำงาน ได้ที่ https://goo.gl/4CdTVc ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ www.goodsocietyexpo.com