ประมวลภาพงานต่างใจ ไทยเดียว ที่จัดขึ้นเมื่อ 14-17 กรกฎาคม 2557

ท่ามกลางวิกฤติของประเทศ สิ่งที่สังคมไทยต้องการคือ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและร่วมกันสร้างอนาคตประเทศไทย ผ่านการมีส่วนร่วมจากประชาชน ก้าวข้ามความขัดแย้ง และหันหน้าเข้าหากัน ร่วมสร้างความคิดใหม่ว่าคนไทยสามารถอยู่ร่วมกันได้บนความหลากหลาย ยอมรับความแตกต่างทางความคิด เพื่อการสร้างสังคมไทยที่จะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข เพื่อที่จะผลักดันสังคมไปสู่เป้าหมายดังกล่าว สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และมูลนิธิเพื่อ “คนไทย” จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ เช่น มูลนิธิหัวใจอาสา เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป (RNN) มูลนิธิส่งเสริมการออกแบบอนาคตประเทศไทย (Scenario Thailand) ธนาคารจิตอาสา เครือข่ายจิตอาสา (Volunteer Spirit Network) เครือข่ายพุทธิกา มูลนิธิสยามกัมมาจล และโครงการทูตความดี (D-Ambassador) จัดงาน    “ต่างใจไทยเดียว” เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมให้เป็นเครื่องมือสื่อสารเพื่อสร้างทัศนคติใหม่ให้ผู้คน ลด ละ เลิก สร้างความขัดแย้ง และยอมรับความแตกต่างทางความคิด  รวมถึงเผยแพร่แนวคิดและประสบการณ์ของพลเมืองที่มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาส่วนรวมผ่านสื่อสาธารณะ สร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยได้ยึดเป็นแบบอย่าง โดยมีองค์ประกอบงานเป็นเวทีความคิด นิทรรศการ และกิจกรรมมากมาย ระหว่างวันที่ 14 – 17 กรกฎาคม 2557 ณ ลานเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ