เปิดข้อมูล 10 ปีนักการเมืองคอร์รัปชัน 61 คดี 10 ปีคดีโกงของนักการเมืองไทย (1)โกงเลือกตั้ง 25 คดี (2) ยื่นบัญชีทรัพย์ สินเท็จ 9 คดี (3) โกงจัดซื้อจัดจ้างและฮั้วประมูล 8 คดี (4) เอื้อประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง 8 คดี

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=33g2U6SHIMY