ที่มา : https://www.thaipbs.or.th/program/BigStoryThaiPBS/episodes/9420

รายการ Big Story เรื่องใหญ่ Thai PBS  8 เม.ย. 2566 ตอนประชาชนคาดหวังอะไรนโยบายพรรคการเมืองเรื่องสาธารณสุข เพราะศักยภาพของโรงพยาบาลมีความลดหลั่น สิทธิรับบริการของประชาชนเหลื่อมล้ำ

การสาธารณสุขของประเทศไทย มีโครงสร้างระบบการให้บริการของภาครัฐคือโรงพยาบาล ศูนย์สุขภาพกระจายอยู่ทั่วประเทศ แต่ศักยภาพการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลมีความลดหลั่นกัน ขณะที่สิทธิในการรับบริการของประชาชนยังมีความเหลื่อมล้ำไม่เท่าเทียม 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2566 พรรคการเมืองนำเสนอนโยบายสุขภาพหรือนโยบายสาธารณสุขต่อประชาชนหลายเรื่อง ที่สำคัญคือการจะทำให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาพยาบาลสะดวกขึ้น เสียค่าใช้จ่ายน้อยลง และให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุรวมทั้งผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน แต่นโยบายด้านสาธารณสุขต้องใช้งบประมาณมาก ทำให้มีคำถามว่านโยบายของแต่ละพรรคการเมืองจะทำได้จริงหรือไม่