กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) เเละ สสส. ประกาศความร่วมมือเร่งจ้างงานคนพิการ 10,000 ตำแหน่ง ภายในปี 2559