voice

เกี่ยวกับโครงการ

กลไกรับฟังเสียงที่เป็น “คุณค่าร่วม” และ “เป้าหมายร่วม” ที่แท้จริงของคนไทยระดับประเทศ 50,000 เสียง ถึงประเทศไทยในฝันและสิ่งที่พร้อมจะลงมือทำ เพื่อขยายผลให้ผู้เกี่ยวข้องสำคัญจากภาคส่วนต่างๆ นำผลวิจัยไปหนุนเสริมนโยบายการพัฒนาประเทศ เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างพลังพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม โดยความร่วมมือกับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความฝันของประเทศไทยที่อยากเห็น รวมทั้งข้อเสนอทางเดินไปสู่ฝันที่เป็นจริงอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับใช้เป็นแนวทางนำเสนอต่อภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้นำไปขยายผลพัฒนาสังคม รวมถึงใช้เป็นแนวทางในการกำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเพื่อให้ความฝันของคนไทยเป็นจริง

ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้ที่นี่

ผลลัพธ์ทางสังคมของโครงการออกเสียงออกแบบประเทศไทย

เชิงคุณภาพ

กระบวนการรับฟังเสียงของประชาชนระดับประเทศอย่างเป็นระบบถึงประเทศไทยในฝัน

เชิงปริมาณ

มีประชาชนคนไทยกว่า 52,947 เสียง ร่วมออกเเบบอนาคตของประเทศที่อยากเห็น

เผยเเพร่ผลวิจัยผ่านการจัดเวทีสาธารณะ ที่สามารถสร้างการรับรู้ผ่านสื่อมวลชน เข้าถึงประชาชนจำนวนกว่า 1.7 ล้านการมองเห็น

ผลวิจัยระบุ 7 เป้าหมายสูงสุด เรียงลำดับสู่ประเทศไทยในฝัน

1. คนไทยรู้รักสามัคคี บ้านเมืองสงบ น่าอยู่ ปลอดภัย ไม่มีปัญหาอาชญากรรมเเละภัยสังคมต่างๆ ร้อยละ 28.3

2. ประเทศก้าวหน้าทุกด้าน เศรษฐกิจเเข็งแกร่ง พร้อมทั้งมีความสามารถในการเเข่งขัน ร้อยละ 25.7

3. ประเทศไทยไร้คอร์รัปชันสิ้นเชิง ร้อยละ 9.7

4. ยุติธรรมไม่มีชนชั้น ใครๆ ก็ต้องได้รับความเป็นธรรม ร้อยละ 8.1

5. เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ร้อยละ 5.9

6. ประชาชนมีอำนาจเหนือนักการเมือง ร้อยละ 5.7

7. การศึกษานำไปสู่การสร้างปัญญาที่เเท้จริง ร้อยละ 3.8