นิยาม

กลไลการระดมทุนออนไลน์เพื่อสังคมแห่งแรกของประเทศไทยทำหน้าที่เชื่อมโยง“ผู้ให้” ที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยและ“ผู้รับ” ที่ทางเทใจคัดสรรโครงการและทีมงานที่มีความน่าเชื่อถือซึ่งมีกิจกรรมที่ชัดเจนในการสร้างผลลัพธ์ทางสังคม มีกระบวนการติดตามและรายงานผลโครงการหลังจบการระดมทุนให้กับผู้บริจาคทราบ

วิสัยทัศน์

"สังคมไทยที่เป็นธรรมและยั่งยืนจากการมีส่วนร่วมของพลเมือง"

พันธกิจ

  • สร้างพื้นที่ให้พลเมืองและองค์กรที่ต้องการพัฒนาสังคม/ชุมชนใช้ระดมทรัพยากรเพื่อดาเนินงาน
  • สร้างกลไกที่ปลอดภัย สะดวก และเชื่อถือได้ให้ประชาชนร่วมลงขันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมในประเด็นการพัฒนาด้านต่างๆ
  • สร้างมาตรฐานในภาคสังคมเรื่องความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของเงินบริจาค

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  • ผู้สนับสนุน ประชาชนทั่วไปสมาชิกเทใจในฐานะผู้สนับสนุนโครงการเพื่อสังคมผ่านเทใจ
  • มูลนิธิเพื่อคนไทย สถาบันเช้นจ์ ฟิวชัน ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยใน พระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท โอเพ่นดรีม จำกัด ทีวายพีเอ็น (TYPN : Thai Young Philanthropists Network) ในฐานะภาคีผู้ร่วมก่อตั้ง
  • โครงการเพื่อสังคม ในฐานะผู้รับการสนับสนุนเงินบริจาค เพื่อดำเนินการการต่อชีวิต และสร้างอนาคตแก่กลุ่มเป้าหมาย

ผลผลิต – ผลลัพธ์ เทใจดอทคอม ปี 2563

ยอดบริจาค

89,642,430 บาท

ผู้บริจาค

37,499 คน

ผู้ร่วมกิจกรรม

300 คน

ผู้รับประโยชน์

146 องค์กร / 153,860 คน

โครงการที่สำเร็จ 95 โครงการ
สามารถแบ่งได้ 7 ประเภท

เด็กและเยาวชน

39 โครงการ

ผู้สูงอายุ

4 โครงการ

สิ่งแวดล้อม

10 โครงการ

สัตว์

4 โครงการ

เทคโนโลยี

2 โครงการ

ผู้พิการและผู้ป่วย

5 โครงการ

อื่นๆ

31 โครงการ

โครงการที่สำเร็จ 95 โครงการ
ทำให้เกิดผลลัพธ์และเกิดกลุ่มผู้ที่ได้รับประโยชน์ ที่เป็นบุคคล

ครู

7 คน

เด็ก

23,034 คน

ผู้ป่วย

1,221 คน

คนชรา

201 คน

บุคคลากรแพทย์

116,327 คน

แรงงานข้ามชาติ

93 คน

แม่เลี้ยงเดี่ยว

10 คน

ผู้เปราะบาง

12,530 คน

ผู้พิทักษ์ป่า

111 คน

คนพิการ

324 คน

รุกขกร

2 คน

อาสาสมัคร

100 คน