นิยาม

กลไลการระดมทุนออนไลน์เพื่อสังคมแห่งแรกของประเทศไทยทำหน้าที่เชื่อมโยง“ผู้ให้” ที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยและ“ผู้รับ” ที่ทางเทใจคัดสรรโครงการและทีมงานที่มีความน่าเชื่อถือซึ่งมีกิจกรรมที่ชัดเจนในการสร้างผลลัพธ์ทางสังคม มีกระบวนการติดตามและรายงานผลโครงการหลังจบการระดมทุนให้กับผู้บริจาคทราบ

วิสัยทัศน์

"สังคมไทยที่เป็นธรรมและยั่งยืนจากการมีส่วนร่วมของพลเมือง"

พันธกิจ

  • สร้างพื้นที่ให้พลเมืองและองค์กรที่ต้องการพัฒนาสังคม/ชุมชนใช้ระดมทรัพยากรเพื่อดาเนินงาน
  • สร้างกลไกที่ปลอดภัย สะดวก และเชื่อถือได้ให้ประชาชนร่วมลงขันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมในประเด็นการพัฒนาด้านต่างๆ
  • สร้างมาตรฐานในภาคสังคมเรื่องความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของเงินบริจาค

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  • ผู้สนับสนุน ประชาชนทั่วไปสมาชิกเทใจในฐานะผู้สนับสนุนโครงการเพื่อสังคมผ่านเทใจ
  • มูลนิธิเพื่อคนไทย สถาบันเช้นจ์ ฟิวชัน ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยใน พระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท โอเพ่นดรีม จำกัด ทีวายพีเอ็น (TYPN : Thai Young Philanthropists Network) ในฐานะภาคีผู้ร่วมก่อตั้ง
  • โครงการเพื่อสังคม ในฐานะผู้รับการสนับสนุนเงินบริจาค เพื่อดำเนินการการต่อชีวิต และสร้างอนาคตแก่กลุ่มเป้าหมาย

ผลผลิต – ผลลัพธ์ เทใจ.คอม ปี 2564

ยอดบริจาค

77,063,513 บาท

ผู้บริจาค

37,177 คน / อาสาสมัคร 9 คน

ผู้ร่วมกิจกรรม

539 คน

ผู้รับประโยชน์

77 องค์กร / 174,066 คน

โครงการที่สำเร็จ 124 โครงการ
สามารถแบ่งตามกลุ่มที่ได้รับประโยชน์ได้ 8 ประเภท

เด็กและเยาวชน

53 โครงการ

ผู้สูงอายุ

11 โครงการ

สิ่งแวดล้อม

11 โครงการ

สัตว์

6 โครงการ

กลุ่มคนเปราะบาง

29 โครงการ

ผู้พิการและผู้ป่วย

22 โครงการ

โควิด-19

56 โครงการ

ภัยพิบัติ

10 โครงการ

โครงการที่สำเร็จ 124 โครงการ
ทำให้เกิดผลลัพธ์และมีกลุ่มที่ได้รับประโยชน์ ต่อไปนี้

เด็กและเยาวชน

9,291 คน

ผู้สูงอายุ

398 คน

ผู้พิการและผู้ป่วย

14,997 คน

คนเปราะบาง

146,661 คน

คนไร้บ้าน

5 คน

ครู

8 คน

บุคคลากรแพทย์

229 คน

นักวิจัย

20 คน

ผู้พิทักษ์ป่า

3 คน

นักดนตรี

6 วง

อาสาสมัคร

2 คน

พื้นที่ป่า

126 แห่ง

ช้าง

232 เชือก