นิยาม

กลไกการระดมทุนออนไลน์เพื่อสังคมแห่งแรกของประเทศไทยทำหน้าที่เชื่อมโยง“ผู้ให้” ที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยและ“ผู้รับ” ที่ทางเทใจคัดสรรโครงการและทีมงานที่มีความน่าเชื่อถือซึ่งมีกิจกรรมที่ชัดเจนในการสร้างผลลัพธ์ทางสังคม มีกระบวนการติดตามและรายงานผลโครงการหลังจบการระดมทุนให้กับผู้บริจาคทราบ

วิสัยทัศน์

"สังคมไทยที่เป็นธรรมและยั่งยืนจากการมีส่วนร่วมของพลเมือง"

พันธกิจ

  • สร้างพื้นที่ให้พลเมืองและองค์กรที่ต้องการพัฒนาสังคม/ชุมชนใช้ระดมทรัพยากรเพื่อดาเนินงาน
  • สร้างกลไกที่ปลอดภัย สะดวก และเชื่อถือได้ให้ประชาชนร่วมลงขันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมในประเด็นการพัฒนาด้านต่างๆ
  • สร้างมาตรฐานในภาคสังคมเรื่องความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของเงินบริจาค

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  • ผู้สนับสนุน ประชาชนทั่วไปและสมาชิกของเทใจ ในฐานะผู้สนับสนุนโครงการ เพื่อสังคมผ่านกลไกเทใจ
  • สถาบันเช้นจ์ ฟิวชัน ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท โอเพ่นดรีม จำกัด ทีวายพีเอ็น (TYPN : Thai Young Philanthropists Network) ในฐานะภาคีผู้ร่วมก่อตั้ง
  • โครงการเพื่อสังคม ในฐานะผู้รับการสนับสนุนเงินบริจาคจากกองทุนฯ เพื่อดำเนินการการต่อชีวิต และสร้างอนาคตแก่กลุ่มเป้าหมาย

ผลผลิต – ผลลัพธ์ เทใจ.คอม ปี 2565

ยอดบริจาค

123,398,238 บาท

ผู้บริจาค

355,884 คน

อาสาสมัคร

257 คน

ผู้ร่วมกิจกรรม

81 คน

ผู้รับประโยชน์

23,004 คน / 68 องค์กร

โครงการที่สำเร็จ 127 โครงการ
สามารถแบ่งตามกลุ่มที่ได้รับประโยชน์ได้ 7 ประเภท

เด็กและเยาวชน

64 โครงการ

ผู้สูงอายุ

1 โครงการ

สิ่งแวดล้อม

7 โครงการ

สัตว์

13 โครงการ

กลุ่มคนเปราะบาง

22 โครงการ

ผู้พิการและผู้ป่วย

18 โครงการ

ภัยพิบัติ

2 โครงการ

โครงการที่สำเร็จ 127 โครงการ
ทำให้เกิดผลลัพธ์และมีกลุ่มที่ได้รับประโยชน์ ต่อไปนี้

เด็กและเยาวชน

15,944 คน

ผู้สูงอายุ

1,166 คน

แม่เลี้ยงเดี่ยว

36 คน

ผู้หญิง

58 คน

ครอบครัวเปราะบาง

1,876 ครอบครัว

ผู้พิการ

173 คน

ผู้ป่วย

1,377 คน

บุคคลากรแพทย์

8 คน

คนเลี้ยงสัตว์

2,362 คน

เกษตรกร

4 คน

อาสาสมัคร

245 คน

พื้นที่ป่า

20,016 ไร่

ต้นไม้

2,400 ต้น

ชุมชน/หมู่บ้าน

656 แห่ง

โรงเรียน/มหาวิทยาลัย

185 แห่ง

สถานสงเคราะห์/มูลนิธิ/วัด

51 แห่ง

พื้นที่ออนไลน์

1 ที่

โรงพยาบาล/พื้นที่บริการทางการแพทย์

28 แห่ง

สุนัข

1,965 ตัว

แมว

16,219 ตัว

เต่า

1,057 ตัว

ช้าง

98 เชือก

ม้า

23 ตัว

รายละเอียดเพิ่มเติม www.taejai.com