นิยาม

ผู้ให้บริการ “พื้นที่กลางสานพลังสื่อ” แก่ภาคีภาคสังคม ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนงานพัฒนาความยั่งยืน ด้วยการ “ร้อยพลัง” สื่อกลุ่มต่างๆและภาคีภาคสังคมให้เข้ามาร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมขยายผล สร้างการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนผ่านงานสื่อสารสาธารณะเพื่อให้คนจำนวนมากสามารถเข้าถึงกลไกแก้ปัญหาสังคมประเภทต่างๆ หรือกิจกรรมสื่อสารรูปแบบต่างๆ และลงมือทำสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยกัน ในฐานะพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม

วิสัยทัศน์

“สื่อ” สานสร้าง “การมีส่วนร่วม”
(Communication for Collaboration)

พันธกิจ

 • สนับสนุนกลไกแก้ปัญหาสังคมที่ขับเคลื่อนโดยภาคีภาคสังคมให้เกิดผลลัพธ์
 • สร้างเสริมการเข้าถึงพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวมผ่านกลไกสื่อและกลไกแก้ปัญหาสังคมที่หลากหลาย
 • สร้างเสริมและพัฒนาพลังร่วมภาคีสื่อกลุ่มต่างๆ ให้มีเป้าหมายร่วมและทำงานในลักษณะเครือข่ายและร่วมพัฒนาความยั่งยืน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  • องค์กรภาคีภาคสังคม
  • อาสาสมัคร
  • พนักงานมูลนิธิฯ
  • สื่อมวลชน
  • สื่อออนไลน์/สำนักข่าวออนไลน์
  • สื่อแพลตฟอร์ม
  • สื่อบุคคล

ผลผลิต – ผลลัพธ์ความร่วมมืองานร้อยพลังสื่อ ปี 2565

แผนรณรงค์โครงการ/กิจกรรมสื่อสารต่างๆ

36

ภาคีผู้รับประโยชน์

97 องค์กร

สื่อร่วมร้อยพลัง

69 สำนักข่าว/ช่องทาง

อาสาสมัครสื่อบุคคล

194 คน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

77 คน

พลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม

271 คน / 166 องค์กร