มูลนิธิเพื่อคนไทย จัดทำภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ “วีรบุรุษ” และวีดีโออินโฟกราฟฟิก หวังคนไทยตื่นตัวมีส่วนร่วมนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข