เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูปมีความห่วงกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองและความรุนแรงที่เกิดขึ้นมาอย่างยืดเยื้อ และมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่ความแตกแยกและการเผชิญหน้าของประชาชนที่มีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันในวงกว้าง

จากการประเมินสถานการณ์และการรับฟังความเห็นจากเครือข่ายที่หลากหลายภาคส่วน เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูปเห็นพ้องว่าการให้น้ำหนักกับการกำหนดวันเลือกตั้งแต่เพียงอย่างเดียว โดยมิได้มีการดำเนินการเพื่อหาทางออกในการคลี่คลายความขัดแย้ง และกำหนดกรอบ กลไก และแนวทางในการปฏิรูปประเทศจนได้ข้อสรุปอันที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่ายควบคู่กันไปด้วยนั้น นอกจากจะมิใช่แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่สังคมไทยกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้แล้ว ยังอาจเป็นการสร้างประเด็นปัญหาขึ้นมาในสังคมไทยเหมือนดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว

เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูปมีความเชื่อมั่นว่าสถานการณ์ความขัดแย้งและความแตกแยกทางการเมืองที่ดำรงอยู่ในขณะนี้ ยังสามารถหาทางออกเพื่อลดเงื่อนไข และสร้างบรรยากาศเพื่อคลี่คลายหรือยุติความขัดแย้ง การเผชิญหน้าและความรุนแรงลง แล้วนำพาประเทศไปสู่การปฏิรูปทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมได้ โดยอาศัยกลไกภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและกระบวนการสันติวิธี

ดังนั้น เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูปจึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่าย รวมถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ใช้ความพยายามในการสร้างเวทีเจรจาหารือร่วมกันเท่าที่จะกระทำได้ ซึ่งรวมถึงเวทีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 22 เมษายนนี้ เพื่อเจรจาและแสวงหาทางออกจากสถานการณ์ความขัดแย้งและจากโอกาสแห่งการเผชิญหน้าภายใต้กระบวนการประชาธิปไตยและสันติวิธี และนำไปสู่การจัดทำสัญญาประชาคมร่วมกันเพื่อเดินหน้าการปฏิรูปประเทศโดยเร็ว ควบคู่ไปกับการจัดการเลือกตั้งซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่าย เพื่อยุติความขัดแย้งแตกแยกในสังคมไทย ยุติความรุนแรงและการสูญเสียของประชาชน และนำพาประเทศไปสู่การปฏิรูปตามที่คู่ขัดแย้งทุกฝ่ายได้ประกาศแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองไว้ก่อนหน้านี้

เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูปมีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายและทุกภาคส่วนในการนำเสนอข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปที่เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูปได้รวบรวมและสังเคราะห์ไว้ต่อสาธารณะ ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคมในการกำหนดกลไกและสารัตถะของการปฏิรูป ตลอดจนร่วมผลักดัน ขับเคลื่อน และติดตามกระบวนการปฏิรูปประเทศทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปอย่างมีเสถียรภาพ ยั่งยืน และสันติสุข