มูลนิธิเพื่อคนไทยวิดีทัศน์ “คนไทยคิดอะไรอยู่” หวังคนไทยตื่นตัวมีส่วนร่วมนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข