มูลนิธิเพื่อคนไทยได้จัดงานสัมมนา “เข้าใจ..เด็กไทยวันนี้ ร่วมเปลี่ยนอนาคตสังคม” ขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับองค์กรที่ทำงานด้านพัฒนาเยาวชนกว่า 30 ภาคีเครือข่าย โดยเนื้อหางานประกอบด้วย เวทีความคิด “เสียงเยาวชนไทยที่ใครๆ ต้องฟัง” วิทยากร นางดารณี เจริญรัชต์ภาคย์ บริษัท จีเอฟเค มาร์เก็ตไว้ส์ จำกัด, นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, นางสาววิยะกาญจน์ ประวิทย์สกุล เยาวชนจากงานวิจัย เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องกมลทิพย์ โรงเเรมเดอะ ศุโกศล ถนนศรีอยุธยา