เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดกำหนดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. องค์กร สมาคม มูลนิธิ หน่วยงานด้านการสื่อสาร และภาคอุตสาหกรรมบันเทิง เพื่อสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี อำเภอนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

                สืบเนื่องจากเมื่อปี 2561 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กร สมาคม มูลนิธิ หน่วยงานด้านสื่อสาร และภาคอุตสาหกรรมบันเทิง เพื่อสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต ซึ่งจากการดำเนินการภายใต้บันทึกข้อตกกลงความร่วมมือดังกล่าว องค์กร สมาคม มูลนิธิ หน่วยงานด้านสื่อสาร และภาคอุตสาหกรรมบันเทิง ร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ด้วยการออกแบบและบรรจุเนื้อหาในการป้องกันการทุจริตในผลงานและช่องทางการสื่อสารที่แต่ละองค์กรเป็นผู้กำกับดูแล สอดแทรกเนื้อหาในการป้องกันการทุจริตให้เกิดสังคมไม่ทนต่อการทุจริตในทุกภาคส่วนผ่านการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์ทำให้เกิดการกระตุ้นจิตสำนึกให้คนไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดและพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต ถือว่าการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ จึงเห็นควรมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง

                หน่วยงานที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้มีจำนวน 24 หน่วยงาน ซึ่งหนึ่งในนั้นมีมูลนิธิเพื่อคนไทยรวมอยู่ด้วย โดยภายในงานวันนั้นได้รับเกียรติจาก พลตำรวจเอก วัชพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. และนางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. องค์กร สมาคม มูลนิธิ หน่วยงานด้านการสื่อสาร และภาคอุตสาหกรรมบันเทิงเพื่อสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต

                สำนักงาน ป.ป.ช. คาดหวังว่าความร่วมมือระหว่างองค์กร สมาคม มูลนิธิ หน่วยงานด้านการสื่อสาร และภาคอุตสาหกรรมบันเทิง เพื่อสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตในครั้งนี้ จะเป็นการกระตุ้นเตือนสังคม และทุกภาคส่วนตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน และทำให้เกิดการร่วมมือกันทำให้สังคมไม่มีการทุจริต