เครือข่ายจิตอาสาร่วมกับ 20 องค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม  จัดงาน “ประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่ 2” ในวันที่ 28-29 กันยายนนี้ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านอาสาสมัครในมิติต่างๆ เนื่องจากปัจจุบันเกิดกระแสการตื่นตัวงานอาสาสมัครในสังคมมากขึ้นนับตั้งแต่ภัยพิบัติสึนามิในปี 2547 โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 800 คน ซึ่งเป็นอาสาสมัครและตัวแทนภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และภาครัฐ จากทั่วโลก

งาน “ประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่ 2” นี้ จะประกอบด้วยเวทีเสวนา การนำเสนอกรณีศึกษา หรือผลงานทางวิชาการ และการประชุมเชิงปฏิบัติการณ์เกี่ยวกับงานจิตอาสาใน 8 ประเด็นคือ

  1. กระบวนการอาสาสมัคร: เส้นทางสู่การสร้างพลเมืองเพื่อลงมือเปลี่ยนแปลงสังคม
  2. บทบาทของสถาบันการศึกษาในการส่งเสริมงานอาสาสมัคร
  3. บทบาทภาคธุรกิจกับการส่งเสริมงานอาสาสมัคร
  4. การพัฒนางานอาสาสมัครสำหรับองค์กรภาคประชาสังคม
  5. แนวโน้มระดับโลกด้านงานอาสาสมัคร
  6. บทบาทภาครัฐบาลในการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้กับกระบวนการอาสาสมัคร
  7. การเพิ่มพูนสมรรถนะและผลกระทบจากการทำงานอาสาสมัคร
  8. กระบวนการอาสาสมัครกับการการแก้ไขปัญหาสังคม

โดยในวันแรกของการประชุม หลังจากพิธีเปิดในช่วงเช้าจะมีปาฐกถาพิเศษ “งานอาสาสมัครกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดย ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน และการเสวนา “อาสาสมัคร เส้นทางสู่การลงมือเปลี่ยนแปลงสังคม” โดยผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดี  ม. ธรรมศาสตร์ คุณวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อคนไทย และ Mr. Shaun Vincent ผู้อำนวยการภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก องค์การหน่วยอาสาสมัครประเทศอังกฤษ (VSO)

Poster online 2Poster online1

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดตารางกำหนดการประชุมและลงทะเบียนได้ที่ www.volunteerspirit.org