มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” ร่วมกับสำนักงานปฎิรูป (สปร) ได้จัดเสวนาโต๊ะกลม “คนไทย” มอนิเตอร์ เสียงนี้มีพลัง ขึ้น เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลงานวิจัย “คนไทย” มอนิเตอร์ฯ ขอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และหารือยุทธศาสตร์เรื่องการมีส่วนร่วมและการเชื่อมโยงของแต่ละภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบ ในงานนี้ ศ. นพ. ประเวศ วะสี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานที่ประชุม และมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาค่รัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้าร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อร่วมพัฒนาสังคมไทย ผ่านงานวิจัยฯ