Link รายการ FM 96.5 | เวทีความคิด | ทำความรู้จัก ลองโควิด เป็นอย่างไร | 10 มี.ค. 65
https://www.youtube.com/watch?v=2cYDnI-KNNc  (นาทีที่ 1:01:47)

พูดคุยถึงโครงการแจกสมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง เริ่มต้นมาอย่างไร เป็นสมุดบันทึกสามารถช่วยเหลือใครได้บ้าง และช่วยอย่างไร นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมให้ความรู้สำหรับผู้ป่วยมะเร็งอะไรอีกหรือไม่ อย่างไร รวมถึงคำแนะนำสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและผู้ที่มีความเสี่ยง กับ คุณไอรีล ไตรสารศร ผู้ริเริ่มโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งจากสมุดบันทึก