Link รายการ ปิ่นอาสา : จากอาหารส่วนเกิน กลายเป็นมื้อพิเศษ
https://news.ch7.com/detail/545671

7 สีช่วยชาวบ้าน – จิตอาสานำอาหารส่วนเกินมีคุณภาพดี ยังกินได้ ไปส่งต่อให้กับชาวบ้านที่มีฐานะยากจน ในชุมชนสตรีเหล็กพัฒนา ดอนเมือง ติดตามใน ปิ่นอาสา

โครงการรักษ์อาหาร เป็นโครงการของมูลนิธิสโกล่ารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ ที่มุ่งมั่นตั้งใจ เนรมิตอาหารส่วนเกินให้กลายเป็นมื้ออาหารแสนพิเศษ ส่งต่อให้กับชุมชนที่ขาดแคลน ผู้มีรายได้น้อย กลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ประจวบคีรีขันธ์ และ ภูเก็ต รวมถึงพื้นที่ห่างไกล พื้นที่แนวตะเข็บชายแดนและพื้นที่ประสบภัย ด้วยการอาสารับอาหารจากภาคธุรกิจที่มีวัตถุดิบและมีอาหารส่วนเกินที่เหลือจากการจำหน่าย มีคุณภาพดี สามารถบริโภคได้

จากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา ทางมูลนิธิฯ ได้กอบกู้อาหารส่วนเกินไป 3,600 ตัน และส่งต่อมื้ออาหารให้กับผู้ขาดแคลนไป 14 ล้านมื้อ เทียบเท่ากับการลดก๊าซเรือนกระจก 6,500 ตัน ในขณะเดียวกัน มูลนิธิฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายอาหารให้กับผู้ขาดแคลนจำนวน 470,000 คน ใน 566 ชุมชน ได้ถึง 560 ล้านบาท โดยคิดจากราคาอาหารที่ 40 บาทต่อมื้อ

ความสำเร็จในการดำเนินโครงการ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพันธมิตร ภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคประชาสังคม องค์กรอิสระและองค์กรระหว่างประเทศ และนี่จะเป็นความสำเร็จการจัดการระบบอาหารอย่างยั่งยืน

เพราะทุกการให้ทำให้จิตใจของเรานั้นสูงขึ้น