งาน Good Society Expo 2019 รวมหนึ่งแรงเป็นล้านพลัง

**หมายเหตุ ไม่มีการจัดงาน Good Society Expo 2020 อันเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

ปี 2562 Good Society Expo ทำดีหวังผลเริ่มต้นที่เรา พัฒนาการต่อเนื่องจาก “งานคนไทยขอมือหน่อย” เพื่อยกระดับการแก้ปัญหาสังคม ด้วยการนำเสนอช่องทางหรือแนะนำเครื่องมือ กลไกการแก้ปัญหาสังคมด้านต่างๆ พร้อมกับขยายผลความร่วมมือ ทั้งระหว่างผู้ขับเคลื่อนงานนี้โดยตรงและประชาชนทั่วไป เพื่อยืนยันในคุณค่าของพลังพลเมืองว่า ทุกคนสามารถเป็น “พลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม” หรือ Active Citizenship ร่วมแก้ปัญหาสังคมได้ในบทบาทต่างๆ

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

  • ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นโอกาสว่าทุกคนป็น “พลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม” (Active Citizen) ได้ด้วยการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและความสนใจ อาทิ การบริจาคเงิน การเป็นอาสาสมัคร การให้ความรู้ความเชี่ยวชาญและเครือข่าย การใช้ชีวิตประจำวันที่ช่วยเหลือสังคม เป็นต้น
  • ประชาชนทั่วไปสามารถร่วมสร้างผลลัพธ์ทางสังคมที่เป็นรูปธรรม ผ่านการสนับสนุนองค์กรภาคสังคมที่น่าเชื่อถือนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมที่ดีขึ้นได้
  • เพื่อยกระดับงานพัฒนาสังคมที่มุ่งเน้น “การมีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม” หรือ Collaboration ผ่านการเชื่อมต่อการสร้างพื้นที่ร่วมให้ภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และภาครัฐได้พัฒนางานร่วมกัน

การขยายผล

สร้างการมีส่วนร่วมกับองค์กรตัวกลาง ผู้ขับเคลื่อนงาน 5 ประเด็นหลัก

โครงการร้อยพลังการศึกษา และมูลนิธิยุวพัฒน์
โซนโอกาส/เอื้อ/อนาคต

มูลนิธิเอ็นไลฟและมูลนิธิสถาบันราชพฤษ์
โซนสิ่งแวดล้อม

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
โซนต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม
โซนสังคมร่วมรวมเราทุกคน

บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
โซนอยู่อย่างมีความหมาย จากไปอย่างมีความสุข

องค์กรผู้พัฒนากลไกการแก้ปัญหาสังคมผ่านรูปแบบการให้ในชีวิตประจำวัน

- ปันกัน
- ฟู้ดฟอร์กู๊ด
- เครือข่ายจิตอาสา
- สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม
- สำนักงานข้าหลวงผู้ใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR)
- เทใจดอทคอม
- โซเชียลกิฟเอวร์
- ชุมชนมีวนา

องค์กรเหล่านี้ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาคธุรกิจภาคประชาสังคมและภาครัฐเพื่อนำเสนอเนื้อหาและรูปแบบกิจกรรมมาเชิญชวนบุคคลทั่วไปร่วมเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น งานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10-13 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ผลผลิต-ผลลัพธ์

1. บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
สนับสนุนพื้นที่จัดงาน

1,500 ตารางเมตร

2. ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และภาครัฐ
พัฒนาเนื้อหาและกิจกรรม

เกิดการขยายผลจาก 17 องค์กร
ผู้ร่วมจัดสู่ความร่วมมือกว่า 120 องค์กร

3. นิทรรศการ เสวนา
กิจกรรมอาสาสมัคร เวิค์ชอป เกม

กว่า 120 กิจกรรม

4. อาสาสมัครช่วยงาน
ทำกิจกรรมกับโซนต่างๆ

735 คน

5. ประชาชนร่วมกิจกรรม

กว่า 1,500 คน

6. องค์กรที่มาทัวร์ภาคสนาม
ได้แก่ ภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา
และองค์กาพัฒนาเยาวชน

31 องค์กร 185 คน

7. องค์กรที่มีการระดมทุน
สามารถระดมทุนได้รวม

กว่า 1.3 ล้านบาท

8. เครือข่ายสื่อร่วมพัฒนาความยั่งยืน
และสื่อมวลชนร่วมนำเสนอข่าวสาร

56 สำนัก