เกี่ยวกับโครงการ

งาน Good Society Expo 2019  รวมหนึ่งแรงเป็นล้านพลัง

ปี 2562  Good Society Expo ทำดีหวังผลเริ่มต้นที่เรา พัฒนาการต่อเนื่องจาก “งานคนไทยขอมือหน่อย”  เพื่อยกระดับการแก้ปัญหาสังคม ด้วยการนำเสนอช่องทางหรือแนะนำเครื่องมือ กลไกการแก้ปัญหาสังคมด้านต่างๆ พร้อมกับขยายผลความร่วมมือ ทั้งระหว่างผู้ขับเคลื่อนงานนี้โดยตรงและประชาชนทั่วไป เพื่อยืนยันในคุณค่าของพลังพลเมืองว่า ทุกคนสามารถเป็น “พลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม” หรือ Active Citizenship  ร่วมแก้ปัญหาสังคมได้ในบทบาทต่างๆ

2019-khon-thai-ar-final10_gse_%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%98%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95_%e0%b8%95

วัตถุประสงค์

  • ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นโอกาสว่าทุกคนป็น “พลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม” (Active Citizen) ได้ด้วยการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและความสนใจ อาทิ การบริจาคเงิน การเป็นอาสาสมัคร การให้ความรู้ความเชี่ยวชาญและเครือข่าย การใช้ชีวิตประจำวันที่ช่วยเหลือสังคม เป็นต้น
  • ประชาชนทั่วไปสามารถร่วมสร้างผลลัพธ์ทางสังคมที่เป็นรูปธรรม ผ่านการสนับสนุนองค์กรภาคสังคมที่น่าเชื่อถือนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมที่ดีขึ้นได้
  • เพื่อยกระดับงานพัฒนาสังคมที่มุ่งเน้น “การมีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม” หรือ Collaboration ผ่านการเชื่อมต่อการสร้างพื้นที่ร่วมให้ภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และภาครัฐได้พัฒนางานร่วมกัน

วิดิทัศน์เเนะนำงาน