เกี่ยวกับโครงการ

Good Society Expo 2018 ทำดีหวังผลเริ่มต้นที่เรา 

ปี 2561  Good Society Expo ทำดีหวังผลเริ่มต้นที่เรา พัฒนาการต่อเนื่องจาก “งานคนไทยขอมือหน่อย”  เพื่อยกระดับการแก้ปัญหาสังคม ด้วยการนำเสนอช่องทางหรือแนะนำเครื่องมือ กลไกการแก้ปัญหาสังคมด้านต่างๆ พร้อมกับขยายผลความร่วมมือ ทั้งระหว่างผู้ขับเคลื่อนงานนี้โดยตรงและประชาชนทั่วไป เพื่อยืนยันในคุณค่าของพลังพลเมืองว่า ทุกคนสามารถเป็น “พลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม” หรือ Active Citizenship  ร่วมแก้ปัญหาสังคมได้ในบทบาทต่างๆ

ผลผลิต

  • เกิดความร่วมระหว่างภาคส่วนต่างๆ 151 องค์กร
  • มีประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน 5,000 คน โดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ รวมกันประมาณ 15,000 ครั้ง
  • มีนักธุรกิจเเละผู้สนใจทัวไปมาร่วมกิจกรรมทัวร์ภาคสนาม 95 คน เเละเยาวชน 112 คน
  • มีอาสาสมัคร 120 คน

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติของประชาชนว่าทุกคนสามารถเป็น “พลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม” (Active Citizenship) ได้ จากกลไกหรือกิจกรรม “Good Society Expo”
  • เพื่อยกระดับงานพัฒนาสังคมที่มุ่งเน้น “การมีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม” หรือ Collaboration ผ่านการเชื่อมต่อการสร้างพื้นที่ร่วมของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคธุรกิจ ภาคตลาดทุน ภาคประชาสังคมและภาครัฐ
  • เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อประชาชนทั่วไปให้ตระหนักถึงสิทธิและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม
  • เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการมีจิตสาธารณะที่มากไปกว่าการบริจาค “ทุนเงิน” คือ การช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมด้วยการใช้ความเชี่ยวชาญ ความรู้ เครือข่าย ซึ่งหมายถึงการเป็นอาสาสมัครหรือ “ทุนมนุษย์” นั่นเอง
  • เพื่อให้เกิดความร่วมมือและการกระทำที่จับต้องได้ของทุกภาคส่วนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมที่ดีขึ้น

วิดิทัศน์เเนะนำงาน