เกี่ยวกับโครงการ

 

เทศกาลทำดีหวังผล (Good Society Expo)

เทศกาลทำดีหวังผล “Good Society Expo” พัฒนาการต่อเนื่องจาก “งานคนไทยขอมือหน่อย”  เพื่อยกระดับการแก้ปัญหาสังคม ด้วยการนำเสนอช่องทางหรือแนะนำเครื่องมือ กลไกการแก้ปัญหาสังคมด้านต่างๆ พร้อมกับขยายผลความร่วมมือ ทั้งระหว่างผู้ขับเคลื่อนงานนี้โดยตรงและประชาชนทั่วไป เพื่อยืนยันในคุณค่าของพลังพลเมืองว่า ทุกคนสามารถเป็น “พลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม” หรือ Active Citizenship  ร่วมแก้ปัญหาสังคมได้ในบทบาทต่างๆ

ผลผลิต

 • คนเดินในงาน 16,151 คน (1%เป็นตัวแทนบริษัท)
 • 72% เข้าร่วมกิจกรรม
 • 3% ร่วมเป็นอาสาสมัคร
 • 7% อื่นๆ
 • 22% บริจาค

พลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม 7,019 คน

 • 51% บริจาคเงิน
 • 34% เป็นอาสาสมัคร
 • 15% ทำกิจกรรมต่อเนื่องหลังงาน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติของประชาชนว่าทุกคนสามารถเป็น “พลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม” (Active Citizenship) ได้ จากกลไกหรือกิจกรรม “Good Society Expo”
 • เพื่อยกระดับงานพัฒนาสังคมที่มุ่งเน้น “การมีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม” หรือ Collaboration ผ่านการเชื่อมต่อการสร้างพื้นที่ร่วมของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคธุรกิจ ภาคตลาดทุน ภาคประชาสังคมและภาครัฐ
 • เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อประชาชนทั่วไปให้ตระหนักถึงสิทธิและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม
 • เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการมีจิตสาธารณะที่มากไปกว่าการบริจาค “ทุนเงิน” คือ การช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมด้วยการใช้ความเชี่ยวชาญ ความรู้ เครือข่าย ซึ่งหมายถึงการเป็นอาสาสมัครหรือ “ทุนมนุษย์” นั่นเอง
 • เพื่อให้เกิดความร่วมมือและการกระทำที่จับต้องได้ของทุกภาคส่วนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมที่ดีขึ้น

วิดีทัศน์เเนะนำงาน

“ทำดี หวังผล”…แบบนี้ก็ได้เหรอ ตอน กางเกงกันหนาว กับ น้องสาวผ้าลื่น

“ทำดี หวังผล”…แบบนี้ก็ได้เหรอ!!! ตอน คู่หู “ซีเอสฮา” ปลูกป่าดูโอ

“ทำดี หวังผล”…แบบนี้ก็ได้เหรอ!!! ตอน สตีฟ จ๋อย นวัตกรรม “iถั่วs”