นิยาม

กลไกร้อยพลังความร่วมมือองค์กรที่ขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมในประเด็นต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการศึกษา การพัฒนาเด็กปฐมวัย การส่งเสริมธรรมาภิบาล การสร้างอาชีพวิถีเกษตรยั่งยืน การจ้างงานผู้พิการ ไปจนถึงการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมต่อทรัพยากรหรือทุนประเภทต่างๆ ได้แก่ทุนมนุษย์ ภาคีเครือข่าย ทุนทรัพย์และอื่นๆ ไปสนับสนุนหรืออำนวยความสะดวกให้เกิดการขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบและเกิดผลลัพธ์ทางสังคมมากขึ้น

วิสัยทัศน์

"ร่วมสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข"

พันธกิจ

"เพิ่มจำนวน/เสริมพลังพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม ให้ขยายผลลัพธ์ทางสังคมได้"

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 • ภาคีเครือข่าย (องค์กรตัวกลาง องค์กรภาคสังคม)
 • องค์กรและบุคคลทั่วไปที่ให้การสนับสนุน
 • ผู้รับประโยชน์
 • อาสาสมัคร
 • พนักงานมูลนิธิฯ

ผลผลิต – ผลลัพธ์ ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ ปี 2564

ภาคีความร่วมมือ
198 องค์กร

ผู้บริจาค
3,637 คน

พลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม
23,812 คน
198 องค์กร

ยอดบริจาค
9,092,778 บาท

อาสาสมัคร
182 คน

ผู้รับประโยชน์
137 องค์กร
38,700 คน

ในปี 2564 จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้โครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศได้ปรับเปลี่ยนแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการระดมความร่วมมือมาสู่รูปแบบการจัดออนไลน์มากขึ้น เพื่อให้ร้อยพลังฯ ยังคงสามารถเสริมสร้างสนับสนุนการขยายผลการทำงานขององค์กรขับเคลื่อนพัฒนาสังคม โดยการเชื่อมต่อกับทรัพยากรที่จำเป็น และเพิ่มโอกาสในการสร้างการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม มาสู่การลงมือช่วยเหลือสังคมในรูปแบบที่ตนเองถนัดได้ ทั้งนี้ โครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการส่วนใหญ่ในปี 2564 เป็นการระดมทรัพยากรและสร้างการมีส่วนร่วมกับพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวมมาสนับสนุนโครงการร้อยพลังการศึกษา ซึ่งเป็นโครงการที่มีผู้รับประโยชน์ ได้แก่ โรงเรียนที่กระจายอยู่ทั่วประเทศรวม 88 แห่ง มีผู้อำนวยการ บุคลากรฝ่ายบริหาร คุณครู และนักเรียนในโครงการรวม 38,700 คน

การสร้างความร่วมมือกับ Accenture Thailand โครงการ Consulting Analyst Pool Community Outreach Program
ภาคีเครือข่าย: Accenture Thailand
1 ตุลาคม 2563 – 31 มกราคม 2564

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

 • Accenture Thailand บริษัทที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ดิจิทัล การบริหารเทคโนโลยี จึงให้คำปรึกษาและค้นหาปัญหาจากทีมร้อยพลังการศึกษานำมาสู่การสร้างความร่วมมือในการส่งพนักงานมาออกแบบพัฒนาระบบการวิเคราะห์ฐานข้อมูลและการแสดงผลข้อมูลโรงเรียนภาคีเครือข่ายร้อยพลังการศึกษา ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

ผลลัพธ์

 • พนักงานของ Accenture Thailand จำนวน 22 คน มาร่วมทำ Workshop ค้นหาปัญหา ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกิดเป็น Dashboard ระบบวิเคราะห์ฐานข้อมูลโรงเรียนและการแสดงผลที่ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน  
 • นำ TCFE Dashboard มาส่งต่อให้ทีมงานร้อยพลังการศึกษาสามารถนำมาต่อยอดในการทำงานออกแบบการจัดเก็บฐานข้อมูลในการทำงานในอนาคตต่อไป

การขยายผล

 • พนักงานของ Accenture ให้คำปรึกษา ค้นหาปัญหาด้านเทคโนโลยี เพื่อวิเคราะห์ฐานข้อมูลโรงเรียนเครือข่ายร้อยพลังการศึกษา
 • ออกแบบและพัฒนาระบบการวิเคราะห์ฐานข้อมูลโรงเรียนเครือข่ายร้อยพลังการศึกษาสร้างโปรแกรมเก็บฐานข้อมูลโรงเรียนและการประมวลให้สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น

บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จำกัด บริจาคคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นอุปกรณ์เรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนในโครงการร้อยพลังการศึกษา
ภาคีเครือข่าย: บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จำกัด
25 กุมภาพันธ์ - 1 ธันวาคม 2564

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

 • เพื่อช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับเรียนออนไลน์ในหลักสูตร Winner English และห้องเรียนดิจิทัลวิทย์/คณิต สามารถเรียน 1 คนต่อ 1 เครื่องได้
 • เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีของผู้เรียนและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโครงการร้อยพลังการศึกษา

ผลลัพธ์

 • สามารถสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กได้เข้าถึงระบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
 • โรงเรียนในโครงการร้อยพลังการศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้เรียนออนไลน์ โดยไม่ต้องซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่

การขยายผล

บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จำกัด ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสความเท่าเทียมทางการศึกษาให้กับเด็กไทยผ่านโครงการร้อยพลังการศึกษา ด้วยการสนับสนุนและบริจาคคอมพิวเตอร์มือสองพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้โครงการเพื่อนำไปใช้ในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยตลอดปี 2564 ได้ร่วมบริจาคทั้งหมด 4 ครั้ง จำนวนรวม 137 เครื่อง โดยทางโครงการได้ติดตั้งระบบที่ช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ได้แก่

 • หลักสูตรห้องเรียนดิจิทัลและสื่อการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ ที่จะช่วยให้เด็กได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเองและช่วยให้คุณครูสามารถดูแลเด็กได้อย่างทั่วถึง
 • หลักสูตรการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ Winner English ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยคุณครูในการพัฒนาเด็กให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

การระดมทุนเพื่อสนับสนุนโครงการร้อยพลังการศึกษา โดย แฟนคลับ เตนล์ ชิตพล ลี้ชัยพรกุล ผ่านกิจกรรม “TEN Birthday x Limited Education”
25 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2564

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

 • สร้างการมีส่วนร่วมในกลุ่มแฟนคลับที่ต้องการทำความดีเพื่อสังคม
 • ระดมทุนเข้าสู่โครงการ ร้อยพลังการศึกษา เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสความเท่าเทียมทางการศึกษาให้กับเด็กไทย

ผลลัพธ์

 • จากการริเริ่มของอาสาสมัคร 4 คน ที่เป็นแฟนคลับเตนล์ ชิตพล สามารถสร้างพลังความร่วมมือจากกลุ่มแฟนคลับเตนล์ ชิตพล คนอื่นๆ รวม 421 คน ในการทำกิจกรรมดีๆ ให้สังคม บริจาคเพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาได้
 • สามารถระดมเงินบริจาคหลังหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งสิ้น 188,160.17 บาท

การขยายผล

 • กลุ่มแฟนคลับภายใต้ชื่อ “10vely” ร่วมมือกับร้อยพลังการศึกษาจัดกิจกรรมระดมทุนออนไลน์ “TEN Birthday x Limited Education” ด้วยการเปิดรับบริจาคระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม และมีของที่ระลึกเป็นเสื้อยืดสกรีนลาย “ชิดตะพน” ที่ดีไซน์จากการสะกดผิดด้วยลายมือน้องๆ และกระเป๋าผ้าลายแมวผลงานภาพวาดจากนักเรียนทุนมูลนิธิยุวพัฒน์

โครงการ “ความร่วมมือการระดมทุนเพื่อสนับสนุโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ภาคีเครือข่าย: สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)
15 มีนาคม 2564 – 14 มีนาคม 2565

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

 • เพื่อระดมทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (ICAP) มูลนิธิยุวพัฒน์ 150,000 บาท 
 • เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมกับสมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) ได้รู้จักและมาสนับสนุนโครงการฯ

ผลลัพธ์

 1. ยอดเงินบริจาคตั้งแต่ 21 มีนาคม – 31 ธันวาคม 2564 สามารถระดมเงินบริจาคหลังหักค่าใช้จ่ายให้โครงการฯ ได้ทั้งสิ้น 107,219.37 บาท
 2. สมาคมฯ ได้จัดทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์โครงการฯเพื่อสร้างการรับรู้แก่สมาชิก สามารถสร้างการมีส่วนกับสมาชิกมาร่วมบริจาคได้ 186 คน

การขยายผล

สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) ร่วมกับ Limited Education ชวนทุกคนร่วมบริจาค ผ่านเว็บไซต์ www.tcfe.or.th เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายไปสนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย Integrated Child Center Active Learning Project (ICAP) มูลนิธิยุวพัฒน์ ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน ให้มีรูปแบบการเรียนการสอนแบบ active learning เพื่อให้เด็ก 2-6 ปีทุกคนได้รับโอกาสในการพัฒนาตามศักยภาพของตัวเอง เพื่อเติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าของประเทศ

โดยสมาคมฯ จะประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกมาร่วมบริจาค ทุกๆ 500 บาท ผู้บริจาคจะได้รับเสื้อยืด “ไทยวีอาย” จากลายมือน้องๆ จาก Limited Education เป็นที่ระลึก 1 ตัว

การสร้างความร่วมมือ ภายใต้โครงการ Talent Thai & Designers’ Room x Limited Education 2021 โดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ภาคีเครือข่าย: สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, Matter Plotter
1 เมษายน – 30 กันยายน 2564

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

 1. สร้างการรับรู้ สื่อสารเกี่ยวกับปัญหาการศึกษาในรูปแบบใหม่ผ่านการออกแบบผลิตภัณฑ์เล่าเรื่องราวของโครงการร้อยพลังการศึกษาที่เข้าไปพัฒนาโรงเรียน
 2. สร้างกิจกรรมระดมทุนผ่านผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความร่วมมือของนักออกแบบและผู้เชี่ยวชาญในโครงการ ให้คนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการบริจาคเพื่อรับของที่ระลึกและสนับสนุนโครงการร้อยพลังการศึกษา

ผลลัพธ์

 • งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ ได้สร้างการรับรู้ให้คนทั่วไปรู้จักแคมเปญ Limited Education และโครงการร้อยพลังการศึกษา 
 • มีนักออกแบบสนใจสมัครจำนวน 120 คน 
 • มีนักออกแบบที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 73 คน และศิษย์เก่า 10 คน มาร่วมกันออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 • มีผลิตภัณฑ์จำนวน 5 รายการจาก 5 ทีม นำไประดมทุนให้โครงการร้อยพลังการศึกษา
 • ยอดบริจาคและสนับสนุนของที่ระลึกรวม 830,159 บาท จากผู้บริจาค 860 คน
 • ได้รับความร่วมมือจาก ศิลปิน ดารา และ Influencers รวม 37 คน ในการสร้างการรับรู้เรื่องปัญหาการศึกษาไทยให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้างมากขึ้น

การขยายผล

โครงการร้อยพลังการศึกษา ได้รับการเชื่อมต่อจาก Matter Plotter ภาคีด้านครีเอทีฟ ให้ร่วมมือกับสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ผู้ดำเนินโครงการ Talent Thai  & Designers’ Room เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักออกแบบไทยรุ่นใหม่ทั่วประเทศ โดยกิจกรรมที่ได้ร่วมมือกันคือการ Co-Brand กับ Limited Education ในการให้นักออกแบบแข่งขันกันสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ เพื่อนำมาใช้ในการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับปัญหาการศึกษา และเชิญชวนคนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการบริจาคเพื่อรับของที่ระลึกและร่วมลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่น้อง ๆ ที่ขาดโอกาสในโครงการร้อยพลังการศึกษา โดยตั้งเป้าหมายระดมทุน ให้ได้ยอดเงินบริจาคหลังหักค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ 100,000 บาทต่อทีม

ทั้งนี้ นักออกแบบกว่า 73 แบรนด์ ได้ร่วมกันออกแบบผลิตภัณฑ์รวม 5 รายการ ดังนี้ (1) ชุดนิทานอึนใจกะยาดมไหมึน (2) ชุดถุงเท้าด้วยรักและคิดถุง (3) ชุดเทียนหอมคิดถึงการศึกษา (4) ชุดกาเป๋าฮักตั๋วเน้อ (5) ชุดกระดาษเช็ดปากและเซรามิค และเปิดรับบริจาคเพื่อรับของที่ระลึก ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม ผ่านทางเว็บไซต์ร้อยพลังการศึกษา (www.tcfe.or.th)

การสร้างความร่วมมือเพื่อโครงการร้อยพลังการศึกษา ร่วมมือกับ ธนาคารยูโอบี พัฒนาความรู้ด้านการเงินให้กับนักเรียนด้วยหลักสูตร “ UOB Money 101 Teen Edition” ปีการศึกษา 2564
ภาคีเครือข่าย: - ธนาคารยูโอบี, The Money Coach (คุณจักรพงษ์ เมษพันธ์), Learn Education, Money Class
พฤษภาคม 2564 - มีนาคม 2565

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

 • จากสถานการณ์การระบาดของ covid-19 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 พบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้นมาก ทำให้มีผู้ป่วยซึ่งต้องรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤติมากขึ้น จนสถานที่ที่มีอยู่ ไม่สามารถรองรับได้ ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศได้ร่วมมือกับ สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย เปิดรับบริจาคเพื่อจัดซื้อ Negative Pressure Modular Unit พร้อม HEPA Unit ให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ

ผลลัพธ์

 1. สามารถระดมทุนได้ 3,915,433 บาท จากผู้บริจาค 202 คน
 2. จัดซื้อและติดตั้ง Negative Pressure Modular Unit พร้อม HEPA Unit ได้จำนวน 53 ห้อง ใน 48 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

การขยายผล

Negative Pressure Modular Unit พร้อม HEPA Unit ชุดละประมาณ 90,000 บาท ซึ่งเป็นห้องสำเร็จรูปผลิตจากโรงงานและถอดไปประกอบได้โดยง่ายพร้อมเครื่องฟอกอากาศที่มีคุณภาพดีมาก สามารถกรองเชื้อโรคในอากาศในห้องผู้ป่วยได้ ซึ่งจะสร้างความปลอดภัยและลดความเสี่ยงให้บุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าปฏิบัติงาน โดยเปิดระดมทุนผ่านมูลนิธิยุวพัฒน์ โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ทั้ง online และ on ground โดยตั้งเป้าหมายเบื้องต้นไว้จำนวน 20 ห้อง

งานระดมทุนเพื่อจัดซื้อ Negative Pressure Modular Unit พร้อม HEPA Unit ให้โรงพยาบาล ในช่วงสถานการณ์ Covid-19
ภาคีเครือข่าย: สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
กรกฎาคม – ตุลาคม 2564

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมให้เด็กยากจนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ตามหลักโภชนาการ และมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ รวมทั้งมีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่เจริญเติบโตสมวัยตามเกณฑ์มาตรฐาน ในพื้นที่ต้นแบบในเครือข่ายปฏิรูปโรงพยาบาลชุมชนทั้งหมด 6 พื้นที่ ได้แก่ ร.พ.อุบลรัตน์และร.พ.น้ำพอง จ. ขอนแก่น ร.พ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ร.พ.เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ร.พ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี และ ร.พ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

ผลลัพธ์

 • เด็กยากจนได้รับอาหารที่เพียงพอ มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย ทั้งยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านอาหารของผู้ปกครองของเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรค Covid-19
 • มีการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายให้กับคนในชุมชน เนื่องจากแต่ละโรงพยาบาลได้นำผลผลิตชาวบ้านและโครงการคนพิการที่ทำเกษตรอินทรีย์มาเป็นวัตถุดิบทำอาหาร 
 • มีการขยายผลหลังจบโครงการ โดยโรงพยาบาลต้นแบบได้ริเริ่มระดมทุนเพิ่มเติม เป็นเวลา 2 เดือน เพื่อหางบประมาณมาดำเนินโครงการต่ออีก 100 วัน

การขยายผล

จากการระบาดของโรค Covid-19 มีเด็กจำนวนมากที่ต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนอาหาร โครงการนี้จึงดำเนินการเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ครอบครัวฐานะยากจน วัยแรกเกิด – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 600 คน ได้รับอาหารคนละ 1 มื้อ/วัน เป็นเวลา 100 วัน โดยโรงพยาบาลเป็นผู้สำรวจและขึ้นทะเบียนรายชื่อเด็ก กำหนดเมนูอาหารโดยนักโภชนาการ ควบคุมคุณภาพการผลิตและจัดส่งมอบอาหารให้เด็ก ทำการจดบันทึกการได้รับอาหาร และประเมินผลโครงการ

การสร้างความร่วมมือภายใต้แคมเปญ “Limited Education 2021”
ภาคีเครือข่าย: แบรนด์พันธมิตร 11 แบรนด์
17 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2564

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

 1. เพื่อการระดมทุนในแคมเปญ “IMAGINATION OR LIMITED EDUCATION? จินตนาการ หรือ คุณภาพการศึกษาไม่เท่าเทียม สนับสนุนเข้าโครงการร้อยพลังการศึกษา 
 2. เพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของคนในสังคม ให้ทุกคนสามารถเข้ามาสนับสนุนการศึกษาไทยและเป็นพื้นที่รวบรวมความร่วมมือจากหลายภาคส่วนช่วยกันร่วมลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ผลลัพธ์

 1. สร้างการมีส่วนร่วมกับแบรนด์พันธมิตรได้ 11 แบรนด์  มี KOL กว่า 20 คน และมีเดียชั้นนำมาร่วมสร้างการรับรู้กระจายเรื่องราวแคมเปญในรูปแบบต่างๆ 
 2. ยอดบริจาครวม 1,817,294 บาท จากผู้บริจาค 1,262 คน
 3. สร้างการรับรู้ปัญหาการศึกษาวงกว้างจาก Live ที่สื่อสารแสดงพลังความร่วมมือ มีคนเข้ามาร่วมกิจกรรมบนเว็บไซต์มากกว่า 15,000 คนในการแชร์ต่อ ร่วมบริจาค ร่วมสนับสนุนสินค้าลิมิเต็ดจากแบรนด์ และความร่วมมือจากสื่อต่างๆ ที่ร่วมบอกต่อเรื่องราวการศึกษา

การขยายผล

 1. คนทั่วไปสามารถบริจาคเงินเพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการร้อยพลังการศึกษาโดยการบริจาคครบ 500 บาทขึ้นไปจะได้สร้างเสื้อยืดลายสุภาษิตไทย รวมทั้งสามารถร่วมสนับสนุนสินค้าจากแบรนด์พันธมิตร ได้แก่ ไอคิดส์, อาฟเตอร์ ยู, ห่านคู่, เขาค้อทะเลภู, SCG, Loaf lay, Circular, Papa shabu fram, Phoenix Lava, Bar B Q Plaza, นันยาง เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้โครงการฯ อีกด้วย
 2. สร้างการมีส่วนร่วมของแบรนด์ต่าง ๆ สามารถเข้ามาร่วมเป็นพันธมิตรออกแบบสินค้ารุ่นลิมิเต็ด นำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้โครงการร้อยพลังการศึกษา ได้ทั้งภาพลักษณ์ของแบรนด์ การสร้างการรับรู้ปัญหาด้านการศึกษา และยังช่วยให้น้องๆ ได้รับโอกาสทางการศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการร้อยพลังเพื่อนครู “เติมพลัง ติดอาวุธ สู่การสร้างห้องเรียนแห่งความสุข”
ภาคีเครือข่าย: Life Education, Starfish Academy, EdVISORY, Inskru, The Money Coach
ตุลาคม 2564 – มกราคม 2565

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

 • เสริมทักษะด้านต่างๆ นอกเหนือจากด้านวิชาการ ให้แก่ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและคุณครูในโครงการร้อยพลังการศึกษา
 • เพื่อสร้างเครือข่ายผู้อำนวยการและคุณครูในโครงการร้อยพลังการศึกษาและเป็นพื้นที่การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์

 • ผู้บริหารโรงเรียนและครูเข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 160 คน จาก 55 โรงเรียน
 • ได้รับความร่วมมือจากวิทยากรที่มาร่วมถ่ายทอดความรู้ วิธีการและประสบการณ์ในหลายแง่มุม ช่วยให้คุณครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนให้มีคุณภาพได้

การขยายผล

Online Workshop สำหรับกลุ่มผู้บริหารและกลุ่มคุณครูในโครงการร้อยพลังการศึกษา เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงานได้ โดยได้รับความร่วมมือจาก 5 ภาคีเครือข่าย ได้แก่ Life Education, Starfish Academy,  EdVISORY, Inskru, Money Coach และวิทยากรกระบวนการ ร่วมจัดประกอบด้วย 8 หัวข้อ ได้แก่ 

1) สอนออนไลน์ยังไงให้ปังด้วยเทคโนโลยี 2) สอนสนุกถูกใจผู้เรียนด้วยห้องเรียนสร้างสรรค์ 

3) สอนยังไงให้ใจเราไม่ป่วย ชวนออกกำลังกายสุขภาพใจ 4) ออกแบบการสอนฐานสมรรถนะกับห้องเรียนในมุมมองใหม่ 5) หลักสูตรฐานสมรรถนะกับการบริหารโรงเรียนยุคใหม่ 6) ภารกิจพิชิตการเงิน ใครๆ ก็ทำได้ 7) สื่อสารอย่างสร้างสรรค์  ด้วยการสื่อสารเชิงบวก 8) สอนแบบไม่สอน กำหนดจัดตลอดภาคเรียนการศึกษา 2/2564

โครงการ Better Battle ประกวดแคมเปญสร้างสรรค์สังคม ร้อยพลังการศึกษา Limited Education x TikTok กับ Challenge #เปิดเทอม
ภาคีเครือข่าย: TikTok
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

 • เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้ทุกคนสามารถเข้ามาสนับสนุนการศึกษาไทยได้ในทางใดทางหนึ่งที่ตนเองถนัดและปลุกพลังผู้คนในวงกว้างลุกขึ้นมาทําความดี บนแพลตฟอร์ม TikTok
 • เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับปัญหาการศึกษา ให้คนเข้าใจได้ง่ายในวงกว้างมากขึ้น และเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวก

ผลลัพธ์

 • ยอดบริจาคจาก TikTok 1,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการศึกษาไทยและสนับสนุน Content Boosting เทียบเท่ามูลค่าประมาณ 1,668,000 บาท เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้าง
 • ได้รับความร่วมมือจาก KOL , Influencers และคนทั่วไปเข้ามาร่วมเล่นชาเลนจ์ Duet ถ่ายคลิปเติมสุภาษิตมากกว่า 600 Users สร้างคลิปเกี่ยวกับการรับรู้เรื่องปัญหาการศึกษาไทยมียอดผู้ชมรวมมากกว่า 200 ล้านวิว ให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้างมากขึ้น และทำให้มีผู้ติดตามในระยะเวลา 2 เดือน มากกว่า 4,500 Users

การขยายผล

โครงการร้อยพลังการศึกษา (Limited Education) ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากแพลตฟอร์ม TikTok ในโครงการ Better Battle จากการร่วมเวิร์คชอป TikTok 101 ร่วมกับ 30 ภาคี เพื่อสร้างการรับรู้และรับการสนับสนุน โดยการทำ Challenge #เปิดเทอม เพื่อชวนทุกคนมาสร้างสรรค์เติมสุภาษิตไทยในช่องว่าง และสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพให้เด็กไทยผ่านการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมจากสาธารณะ

งานระดมทุนแคมเปญ “Class Buddy คุณได้เรียน น้องเรียนได้” ความร่วมมือระหว่าง
ภาคีเครือข่าย: เทใจ, Saturday School, Inskru, toolmorrow, ก่อการครู, มหาวิทยาลัยมหิดล
1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2564

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

 • จากสถานการณ์การระบาดของ covid-19 มีเด็กนักเรียนด้อยโอกาสในไทยจำนวนกว่า 270,000 คน ที่ได้รับผลกระทบและไม่มีอุปกรณ์เรียนออนไลน์ และมีโอกาสหลุดออกจากระบบการศึกษา ร้อยพลังการศึกษาจึงได้ร่วมมือกับเทใจ และภาคีเครือข่ายทางการศึกษา ได้แก่ Saturday School, Inskru, Toolmorrow, ก่อการครู และมหาวิทยาลัยมหิดล จัดแคมเปญระดมทุนชวนบริจาคเงิน เลือกเข้าคลาสเรียนและนำเงินบริจาคจัดซื้ออุปกรณ์แท็บเล็ตและอินเทอร์เน็ตส่งต่อให้น้องๆ ได้เรียน โดยตั้งเป้าหมายการระดมทุน 1,000,000 บาท เพื่อมาช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน 200 คน  (เด็กนักเรียน 1 คน จะได้รับอุปกรณ์แท็บเล็ตและอินเทอร์เน็ต (1 ปี) คิดเป็นเงิน 5,000 บาท)

ผลลัพธ์

 • ได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัคร (Masters) ที่มาให้ความรู้ในคลาสพิเศษ 8 ท่าน 
 • มีผู้บริจาค 693 คน และสามารถระดมทุนได้เงินบริจาครวม 1,012,306 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์แท็บเล็ตและอินเทอร์เน็ตส่งต่อให้น้องๆ ได้จำนวน 202 คน

การขยายผล

รูปแบบการบริจาคชวนคนทั่วไปร่วมสนับสนุนการบริจาค และสำหรับผู้ที่บริจาค 500 บาทขึ้นไป สามารถเลือกเข้าร่วมคลาสเรียนพิเศษ จากพี่ๆ อาสาสมัคร (Masters) ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ เช่น Storytelling, UX UI, Google Trends, Podcast เป็นต้น เพื่อให้ทุกการบริจาคจะได้เรียนคลาสพิเศษแล้ว ยังส่งต่ออุปกรณ์และอินเทอร์เน็ตให้น้องได้เรียนอีกด้วย โดยเปิดระดมทุนผ่านเว็บไซต์ Taejai.com

งาน Good Society Summit 2021
ภาคีเครือข่าย: ภาคีภาคส่วนต่างๆ ร่วมจัดงาน 172 องค์กร
19 - 21 พฤศจิกายน 2564

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

 1. เพื่อเปิดตัวชุมชนออนไลน์ที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและสร้างการเข้าถึงงานพัฒนาสังคมที่ดีทุกรูปแบบและเชื่อมโยงหลากหลายภาคส่วนให้เห็นเป้าหมายใหญ่ และสถานการณ์แต่ละประเด็นปัญหาสังคม นำไปสู่การสร้างความร่วมมือและลงมือทำ
 2. เพื่อให้เกิดพลังในการสื่อสาร สามารถสร้างการรับรู้ในวงกว้างได้

ผลลัพธ์

 • เกิดชุมชนออนไลน์ที่มีข้อมูลองค์กรผู้แก้ปัญหาสังคมแล้ว 101 องค์กร 120 โครงการ
 • สร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีภาคส่วนต่างๆ รวม 172 องค์กร ร่วมนำเสนอการแก้ไขปัญหาสังคมในรูปแบบต่างๆ
 • มีเนื้อหาจากกิจกรรม Lives ที่ภาคีมาร่วมนำเสนอจำนวน 68 Lives พร้อมให้เรียนรู้ประเด็นทางสังคมได้ 
 • มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงวันงาน 4,206 คน 
 • มีผู้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกเว็บไซต์แล้ว 550 คน

การขยายผล

ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศได้ร่วมเป็นคณะทำงานเครือข่ายสังคมดี จัดงาน Good Society Summit 2021 งานรวมตัวภาคีและองค์กรต่างๆ ทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันนำเสนอประเด็นทางสังคมที่น่าสนใจและหลากหลาย พร้อมช่องทางที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมสร้างสังคมดีได้ ในรูปแบบ Virtual Event ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ http://goodsociety.network

กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย เวทีระดมความร่วมมือแผนปฏิบัติการธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เวทีระดมความร่วมมือแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาทางสังคมของประเทศไทย เวที Social Enterprise Thailand Forum 2021 และกิจกรรมจากองค์กรผู้แก้ปัญหาสังคมใน 4 ประเด็น ได้แก่ การศึกษาและเยาวชน สิทธิมนุษยชนและการต่อต้านคอร์รัปชัน สุขภาพกายและใจ และสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน