นิยาม

กลไกร้อยพลังความร่วมมือองค์กรที่ขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมในประเด็นต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการศึกษา การพัฒนาเด็กปฐมวัย การส่งเสริมธรรมาภิบาล การสร้างอาชีพวิถีเกษตรยั่งยืน การจ้างงานผู้พิการ ไปจนถึงการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมต่อทรัพยากรหรือทุนประเภทต่างๆ ได้แก่ทุนมนุษย์ ภาคีเครือข่าย ทุนทรัพย์และอื่นๆ ไปสนับสนุนหรืออำนวยความสะดวกให้เกิดการขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบและเกิดผลลัพธ์ทางสังคมมากขึ้น

วิสัยทัศน์

"ร่วมสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข"

พันธกิจ

"เพิ่มจำนวน/เสริมพลังพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม ให้ขยายผลลัพธ์ทางสังคมได้"

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 • ภาคีเครือข่าย (องค์กรตัวกลาง องค์กรภาคสังคม)
 • องค์กรและบุคคลทั่วไปที่ให้การสนับสนุน
 • ผู้รับประโยชน์
 • อาสาสมัคร
 • พนักงานมูลนิธิฯ

ผลผลิต – ผลลัพธ์ ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ ปี 2563

ภาคีความร่วมมือ
170 องค์กร

ผู้บริจาค
1,748 คน
4 องค์กร

พลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม
1,799 คน
4 องค์กร

ยอดบริจาค
2,087,423.45 บาท

อาสาสมัคร
51 คน

ผู้รับประโยชน์
250 องค์กร
15,600 คน

ในปี 2563 ด้วยสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทำให้โครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศได้ปรับเปลี่ยนแผนงานเพื่อให้เหมาะสมกับวิธีการระดมความร่วมมือ โดยได้จัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย ในหลากหลายประเด็น โดยในแต่ละกิจกรรม ยังคงวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อขยายผล และเสริมสร้างสนับสนุนการทำงานขององค์กรขับเคลื่อนพัฒนาสังคม โดยการเชื่อมต่อกับทรัพยากรที่จำเป็น

“Design Thinking Workshop For Active Citizen Acceleration” ครั้งที่ 2
28 มกราคม 2563 อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

 • นำกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) มาทำความเข้าใจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาแพลทฟอร์มใหม่ๆ ที่สามารถระดมทรัพยากรมาแก้ปัญหาสังคมได้อย่างยั่งยืนและขยายผลได้ 
 • สร้างความร่วมมือกับองค์กรเพื่อสังคม ในการกำหนดแนวทาง กลยุทธ์ และวิธีการ (Strategic Solution) ร่วมกัน เพื่อให้แพลทฟอร์มใหม่ สามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเครือข่ายมากที่สุด

ผลลัพธ์

ความเข้าใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2 กลุ่ม เกี่ยวกับความต้องการและอุปสรรคที่มีผลต่อการสนับสนุนทรัพยากรอย่างต่อเนื่องและ/หรือการเพิ่มความสามารถในการสนับสนุนได้ โดย

กลุ่มที่ 1: ภาคีเครือข่ายภาคสังคมที่ทำงานแก้ไขปัญหาเชิงประเด็น รวมถึงผู้ที่พัฒนาแพลทฟอร์มหรือกลไกเชื่อมต่อในฐานะผู้รับประโยชน์

กลุ่มที่ 2 : ผู้ให้ทรัพยากร โดยกลุ่มที่ 2 คือกลุ่มที่ได้เข้าร่วมเวิร์คชอปในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริจาค อาสาสมัคร ผู้จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม จำนวน 26 คน

การขยายผล

 • ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการให้ทรัพยากรแก่องค์กรภาคสังคม ได้แก่ ผู้บริจาค อาสาสมัคร ผู้จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ได้มาระดมความคิดร่วมกัน 
 • สามารถนำข้อมูลไปสร้างแพลทฟอร์มใหม่ ที่ส่งเสริมให้ประชาชนในการเป็น “พลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม” (Active Citizen) ได้มากยิ่งขึ้น

แคมเปญ “มือถือนี้ พี่ให้น้อง(เรียน)” เพื่อโครงการร้อยพลังการศึกษา
มิถุนายน – กรกฎาคม 2563 การประชาสัมพันธ์ รับบริจาคทางออนไลน์และหน้าร้านปันกัน

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

 • เพื่อระดมโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต เพื่อช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์เรียนออนไลน์ผ่านแอพพิเคชั่น Anywhere Online Blended Learning ในช่วงสถานการณ์โควิด19 และต่อเนื่องไปจนหลังจากสถานการณ์โควิด19 
 • เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้สามารถ “เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนเท่านั้น” และครูสามารถประยุกต์การเรียนออนไลน์เข้าไปกับการสอนปกติ ทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 • เป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระยะยาว ทั้งในด้านการเข้าถึงการศึกษา และ คุณภาพการเรียนการสอน

ผลลัพธ์

 • โครงการฯ ได้นำมือถือและแท็บเล็ตที่ได้รับ ติดตั้งโปรแกรมเรียนออนไลน์ ส่งมอบให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสในการเข้าถึงการได้ใช้เทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น 
 • หลังจบแคมเปญ ยังมีกลุ่มคนและ องค์กรให้ความสนใจในการร่วมเข้ามาสนับสนุนโครงการร้อยพลังการศึกษามากยิ่งขึ้นและสร้างการรับรู้ให้แก่คนทั่วไปรับรู้ถึงปัญหาการขาดแคลนและเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีของนักเรียน 

การขยายผล

กิจกรรม มือถือนี้ พี่ให้น้อง (เรียน) ได้รับความร่วมมือจากร้านปันกัน เป็นสื่อกลางในการเปิดรับบริจาคและ การประชาสัมพันธ์จาก Facebook Page: Birdeyeview  โดยทางได้โครงการนำอุปกรณ์ที่ได้มาคัดกรองและประสานงานกับภาคีร้อยพลังการศึกษาเพื่อส่งต่อยังโรงเรียนในโครงการที่ขาดแคลนอุปกรณ์ที่มีความต้องการเร่งด่วน

แคมเปญ “Limited Education 2020 – Community Power” เพื่อโครงการร้อยพลังการศึกษา ภาคีเครือข่าย Online – community นักวาดภาพประกอบ สื่อออนไลน์ Kerry Express
1 มิถุนายน – 8 กันยายน 2563 รับบริจาคทางออนไลน์

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

 • การระดมทุนผ่านทางออนไลน์ในแคมเปญ “Community Power” ช่วยเด็กไทยไม่ให้หลุดจากการศึกษา เพื่อสนับสนุนเข้าโครงการร้อยพลังการศึกษา 
 • สร้างการรับรู้ว่าปัญหาสถานการณ์โควิด19 ยังส่งผลต่อการศึกษาเพื่อให้คนทั่วไปได้ตระหนักรู้ถึงปัญหาเด็กที่กำลังจะหลุดออกนอกระบบการศึกษาและเข้ามามีส่วนร่วมในการบริจาคช่วยเหลือนักเรียนให้มีโอกาสเรียนต่อไป

ผลลัพธ์

 • สร้างการรับรู้ปัญหาการศึกษาวงกว้างจากทั้งเสื้อชื่อลายมือน้อง,ของที่ระลึกและกล่องบอกต่อเรื่องราวการศึกษา ทำให้มีคน องค์กร ให้ความสนใจเข้ามาสนับสนุนโครงการร้อยพลังการศึกษาหลังจบแคมเปญ เพื่อร่วมมือทำโครงการเพื่อสนับสนุนการศึกษามากขึ้น 
 • สามารถระดมทุนมียอดบริจาครวมทั้งสิ้น 1,052,408 บาท

การขยายผล

 • คนทั่วไปสามารถบริจาคเงินเพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการร้อยพลังการศึกษาโดยจะได้รับของที่ระลึกจากศิลปิน ที่เข้ามาร่วมช่วยสนับสนุนการศึกษา ถือเป็นการกระจายการรับรู้ปัญหาการศึกษาต่อไปในวงกว้าง
 • ดึงการมีส่วนร่วมของคนทั่วไปมาร่วม on-line challenge วาดช่วยน้อง ร่วมวาดภาพช่วยจับมือน้องๆ ไม่ให้หลุดหายจากการศึกษา เพื่อให้คนแสดงความคิดเห็นเรื่องการศึกษา รับรู้ถึงปัญหาการศึกษา และทุกคนร่วมบริจาคกับโครงการ

โครงการ “ชุมชนรู้ทันฝุ่น”
ภาคีเครือข่าย: ชมรมผู้รับพระราชทานมูลนิธิอานันทมหิดล, เทใจดอทคอม, โครงการร้อยพลังการศึกษา
กุมภาพันธ์ ถึง มิถุนายน 2563

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

 • เพื่อให้คนในชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ ทันต่อเหตุการณ์ และสามารถป้องกันภัยจากฝุ่นควันที่เกิดขึ้นได้ 
 • เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมมือรณรงค์ป้องกันการเผาและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาวต่อไป

ผลลัพธ์

ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคนในชุมชนรู้ข้อมูลฝุ่นที่แท้จริงในพื้นที่อยู่อาศัยของตนเอง สามารถป้องกันตัวเองและชุนชนได้ถูกต้อง และร่วมกันรณรงค์ป้องกันการเผาและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาวต่อไป

การขยายผล

จากสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 โครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศได้จัดส่งเครื่องวัดค่าฝุ่น จำนวน 150 ชุด ให้แก่ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน และโรงพยาบาลชุมชน ครอบคลุมพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง โดยส่งพร้อมกับอุปกรณ์การสื่อสารทประกอบด้วย ธง 3 สี (เขียว เหลือง แดง) ที่ใช้สื่อสารสถานะของค่าฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ และโปสเตอร์แนะนำโครงการ ซึ่งสามารถนำไปติดตั้งไว้บริเวณพื้นที่ของอาคารที่เป็นศูนย์กลางของผู้คนที่สัญจรไปมาเห็นได้อย่างชัดเจน

โครงการมอบ “ห้องความดันลบชนิดครอบเตียงผู้ป่วย”
ภาคีเครือข่าย: เครือข่ายโรงพยาบาลชุมชน, กลุ่มบริษัทพรีเมียร์, เทใจดอทคอม
พฤษภาคม 2563

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

ส่งมอบชุดอุปกรณ์ดัดแปลง PP Negative Pressure Chamber เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางเดินหายใจของผู้ป่วยไปสู่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยอื่นหรือประชาชนที่อยู่ในบริเวณ ให้แก่โรงพยาบาลในเครือข่าย

ผลลัพธ์

 • โรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลมีอุปกรณ์รับรองผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 และโรคทางเดินหายใจ ที่สะอาด ปลอดภัย สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย และทำความสะอาดง่าย สามารถติดตั้งในบริเวณห้องฉุกเฉิน หรือหอผู้ป่วย หรือจุดอื่นๆ ที่โรงพยาบาลสะดวกได้
 • โรงพยาบาลสามารถติดตั้งอุปกรณ์นี้เพื่อลดความเสี่ยงในการให้บริการทางการแพทย์อื่นๆ ได้ด้วย เช่น ร.พ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ.หนองคาย นำไปครอบที่เก้าอี้ในแผนกทันตกรรม ให้บริการผู้ป่วยที่มาทำฟัน ร.พ.ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จ.นราธิวาส ติดตั้งในแผนกสูติกรรม เป็นต้น

การขยายผล

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โครงการร้อยพลังพลังเปลี่ยนประเทศและภาคี ได้ร่วมกันส่งมอบ “ห้องความดันลบชนิดครอบเตียงผู้ป่วย” 100 ชุดแก่โรงพยาบาลที่มีความจำเป็นและต้องการใช้ดูแลผู้ป่วยที่ต้องทำหัตถการที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจ เช่น ต้องใส่ท่อทางเดินหายใจ ต้องพ่นยา เป็นต้น อุปกรณ์นี้ดัดแปลงและผลิตโดย บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) และ มีการระดมทุนผ่าน แพลตฟอร์ม เทใจดอทคอม

แคมเปญ “ฟิตนี้เพื่อน้อง” ภายใต้ “Limited Education 2020” เพื่อโครงการร้อยพลังการศึกษา
ภาคีเครือข่าย: แพลตฟอร์ม Prompt Forward
1 มิถุนายน – 7 สิงหาคม 2563

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

 • ระดมทุนเข้าสู่โครงการ ร้อยพลังการศึกษา เพื่อช่วยสนับสนุนการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเข้าถึงการศึกษา คุณภาพการเรียนการสอนและทักษะชีวิตให้แก่เด็กขาดโอกาส
 • เพื่อเชิญชวนคนทั่วไปมาออกกำลังกายในรูปแบบ Virtual Exercise

ผลลัพธ์

มีผู้สมัครเข้าร่วมจำนวน 380 คน สามารถระดมทุนและมียอดเงินบริจาคเข้าโครงการร้อยพลังการศึกษาทั้งสิ้น 84,076.00 บาท นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างการรับรู้ให้คนทั่วไปรู้จักโครงการร้อยพลังการศึกษามากขึ้นด้วย

การขยายผล

การจัดกิจกรรมระดมทุน โดยชวนทุกคนมาออกกำลังกายในรูปแบบ Virtual Exercise ที่สามารถออกกำลังกายที่ไหนก็ได้ รูปแบบใดก็ได้ เพื่อไปสู่เป้าหมายที่ 21 พร้อมรับของที่ระลึก ได้แก่ เสื้อวิ่ง หน้ากากผ้า และเหรียญกระเป๋า โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับโครงการร้อยพลังการศึกษา

โครงการ “พัฒนาต้นแบบการสนับสนุนเด็กยากจนได้รับอาหารที่เพียงพอ มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย”
ภาคีเครือข่าย: เครือข่ายโรงพยาบาลชุมชน
มิถุนายน - กันยายน 2563

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมให้เด็กยากจนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ตามหลักโภชนาการ และมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ รวมทั้งมีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่เจริญเติบโตสมวัยตามเกณฑ์มาตรฐาน ในพื้นที่ต้นแบบในเครือข่ายปฏิรูปโรงพยาบาลชุมชนทั้งหมด 6 พื้นที่ ได้แก่ ร.พ.อุบลรัตน์และร.พ.น้ำพอง จ. ขอนแก่น ร.พ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ร.พ.เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ร.พ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี และ ร.พ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

ผลลัพธ์

 • เด็กยากจนได้รับอาหารที่เพียงพอ มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย ทั้งยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านอาหารของผู้ปกครองของเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรค Covid-19
 • มีการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายให้กับคนในชุมชน เนื่องจากแต่ละโรงพยาบาลได้นำผลผลิตชาวบ้านและโครงการคนพิการที่ทำเกษตรอินทรีย์มาเป็นวัตถุดิบทำอาหาร 
 • มีการขยายผลหลังจบโครงการ โดยโรงพยาบาลต้นแบบได้ริเริ่มระดมทุนเพิ่มเติม เป็นเวลา 2 เดือน เพื่อหางบประมาณมาดำเนินโครงการต่ออีก 100 วัน

การขยายผล

จากการระบาดของโรค Covid-19 มีเด็กจำนวนมากที่ต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนอาหาร โครงการนี้จึงดำเนินการเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ครอบครัวฐานะยากจน วัยแรกเกิด – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 600 คน ได้รับอาหารคนละ 1 มื้อ/วัน เป็นเวลา 100 วัน โดยโรงพยาบาลเป็นผู้สำรวจและขึ้นทะเบียนรายชื่อเด็ก กำหนดเมนูอาหารโดยนักโภชนาการ ควบคุมคุณภาพการผลิตและจัดส่งมอบอาหารให้เด็ก ทำการจดบันทึกการได้รับอาหาร และประเมินผลโครงการ

การระดมทุนผ่าน Influencer เพื่อโครงการร้อยพลังการศึกษา
ภาคีเครือข่าย: The Money Coach (คุณจักรพงษ์ เมษพันธ์)
10 - 21 มิถุนายน และวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ โรงละครเอ็ม เธียเตอร์
ช่องทาง Facebook live: Money Coach

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

 • เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องการศึกษากับบุคคลทั่วไปให้สามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาได้อย่างเข้าใจง่าย
 • เพื่อระดมทุน จากแฟนคลับ โค้ชหนุ่ม และแฟนเพจ The Money Coach ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการร้อยพลังการศึกษา 

ผลลัพธ์

สามารถระดมเงินบริจาคเข้าโครงการร้อยพลังการศึกษาได้ทั้งหมด 150,739.45 บาท และยังเป็นการสร้างการรับรู้ให้คนทั่วไปรู้จักโครงการร้อยพลังการศึกษามากขึ้นด้วย

การขยายผล

การจัดกิจกรรมโดย The Money Coach ดังนี้

 • เชิญชวนคนบริจาคในรายการเรียนรู้ด้านความฉลาดทางการเงิน โดยแจกของที่ระลึกเป็นแก้วกาแฟทูโทน ลาย Money Coach พร้อมสกรีน #เริ่มเหลือเริ่มรวย 
 • งานทอล์คโชว์ SCB Money Coach On Stage Special: ใดๆ ในโลกล้วนนอร์มัลลล วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 

กิจกรรม “Thai VI Global Forum” การระดมทุนเพื่อสนับสนุนโครงการร้อยพลังการศึกษา
ภาคีเครือข่าย: สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) หรือ Thai VI
15 พฤศจิกายน 2563 โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

 • สร้างการรับรู้เรื่องการศึกษากับสมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) ให้สามารถมีส่วนร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับเด็กไทย
 • ระดมทุนเข้าสู่โครงการ ร้อยพลังการศึกษา

ผลลัพธ์

 • สามารถสร้างการรับรู้เรื่องปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาซึ่งเป็นปัญหาใหญ่แก่นักลงทุนที่เข้าร่วมงาน 
 • สามารถระดมเงินบริจาคได้ทั้งสิ้น 590,000 บาท

การขยายผล

การจัดกิจกรรม “Thai VI Global Forum เปิดประตูสู่หุ้นต่างประเทศด้วยหลักการลงทุนแบบเน้นคุณค่า” โดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับเด็กไทย นับได้ว่าเป็นความร่วมมือที่เกิดจากนักลงทุนกว่า 100 คน ที่ให้ความสำคัญด้านการศึกษา มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสความเท่าเทียมทางการศึกษา โดยการระดมทุนผ่านการจำหน่ายและประมูลบัตรเข้าร่วมงาน ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ค สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)