เกี่ยวกับโครงการ

%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8

 

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

สร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดพลังร่วม (Collaboration) เพื่อสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมประเภทต่างๆ ที่ชัดเจน ทำได้จริง วัดผลได้ โดยสร้างพื้นที่การระดมทรัพยากรสนับสนุนจากทุกภาคส่วน (Resource Mobilization) ทั้งเครือข่าย อาสาสมัครและเงินทุน ให้เป็นกลไกระดับชาติที่มีความต่อเนื่องและยั่งยืน สามารถสร้างการขยายผลและทำซ้ำ (Scale up and Leverage)

วิดีทัศน์แนะนำโครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ