เกี่ยวกับโครงการ

กลไกบูรณาการทรัพยากรระดับประเทศ ร่วมกับภาคีที่เป็นองค์กรตัวกลางและองค์กรธุรกิจรวม 11 ประเด็น อันได้แก่ คน เครือข่าย แหล่งทุน และองค์ความรู้ เพื่อสร้าง “โอกาส” ในการสนับสนุนให้เกิดการขยายผลโครงการและสร้างเสริมศักยภาพให้กับองค์กรภาคสังคม ที่ขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมในประเด็นต่างๆ ได้อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายสร้างผลลัพธ์ทางสังคมที่วัดผลได้  โดยมีกระบวนการขยายผล 4 ต้นแบบ ประกอบด้วย

1) Expand ทำงานวิธีการเดิมแต่เติมทรัพยากร

2) Operation Excellence ทำงานด้วยทรัพยากรเดิม แต่เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ

3) Redesign ทำงานวิธีการใหม่ด้วยทรัพยากรเดิม

4) Innovate ทำงานวิธีการใหม่ด้วยทรัพยากรใหม่

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

สร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดพลังร่วม (Collaboration) เพื่อสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมประเภทต่างๆ ที่ชัดเจน ทำได้จริง วัดผลได้ โดยสร้างพื้นที่การระดมทรัพยากรสนับสนุนจากทุกภาคส่วน (Resource Mobilization) ทั้งเครือข่าย อาสาสมัครและเงินทุน ให้เป็นกลไกระดับชาติที่มีความต่อเนื่องและยั่งยืน สามารถสร้างการขยายผลและทำซ้ำ (Scale up and Leverage)

วิดีทัศน์แนะนำโครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ

ผลลัพธ์ทางสังคมของโครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ ปี 2559

ผลลัพธ์

 • ความเข้มแข็งของ “ระบบนิเวศ” งานพัฒนาสังคมไทยที่มาจากการผสาน “ทรัพยากรร่วม” สู้ผู้รับประโยชน์

ผลผลิต

 • เข้าถึงผู้รับประโยชน์ 5,135 คน
 • เข้าถึงภาคีกลุ่มเป้าหมาย 78 องค์กร
 • เข้าถึงอาสาสามัครผู้เชี่ยวชาญ 25 คน
 • เข้าถึงเงินทุน 500,000 บาท

 

ผลลัพธ์ทางสังคมของโครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ ปี 2558

ผลลัพธ์

 • การบูรณาการความร่วมมือเเละเเบ่งปันทรัพยากรจากภาคส่วนต่างๆ แก้ปัญหาสังคม

ผลผลิต

 •  จำนวนผู้ได้รับผลประโยชน์ 10,053 คน (ทางตรง 2,863 คน / ทางอ้อม 7,190 คน)
 • จำนวนโครงการที่เข้าร่วม  68 โครงการ
 • จำนวนโครงการที่พร้อมขยายผล 31 โครงการ
 • จำนวนโครงการที่ประสบความสำเร็จ เชื่อมต่อทรัพยากร 14 โครงการ

การเชื่อมต่อทรัพยากร

 • คน / องค์ความรู้  6 การเชื่่อมต่อ
 • เงิน 7,588,022 บาท
 • เครือข่าย 4 เครือข่าย