นิยาม

ผู้ให้บริการ “พื้นที่กลางสานพลังสื่อ” แก่ภาคีภาคสังคมและภาคีภาคสื่อกลุ่มต่างๆ ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนงานพัฒนาความยั่งยืน ด้วยการ “ร้อยพลัง” สื่อกลุ่มต่างๆ ร่วมขยายผลการมีส่วนร่วมภาคประชาชนให้สามารถเข้าถึงกลไกแก้ปัญหาสังคมประเภทต่างๆ ผ่านงานสื่อสารสาธารณะ และลงมือทำในฐานะพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม

วิสัยทัศน์

“สื่อ” สานสร้าง “การมีส่วนร่วม”
(Communication for Collaboration)

พันธกิจ

 • สนับสนุนการขับเคลื่อนงานของภาคีภาคสังคมให้เกิดผลลัพธ์ด้วยงานสื่อสาสาธารณะ
 • สร้างเสริมและร่วมขยายผลการเข้าถึงพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวมผ่านกลไกแก้ปัญหาสังคมประเภทต่างๆ
 • สร้างเสริมและพัฒนาพลังร่วมสื่อกลุ่มต่างๆ และเครือข่ายสื่อร่วมพัฒนาความยั่งยืน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  • องค์กรภาคีภาคสังคม
  • อาสาสมัคร
  • พนักงานมูลนิธิฯ
  • สื่อทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร 
  • ภาคีเครือข่ายสื่อร่วมพัฒนาความยั่งยืน

ผลผลิต – ผลลัพธ์ความร่วมมืองานสื่อสารสังคม ปี 2563

38 กิจกรรม/โครงการ/งานสื่อสารรณรงค์ สนับสนุน 88 องค์กรภาคีภาคสังคม

จำนวนสื่อมวลชน

74 สำนักข่าว

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

258 คน

จำนวนสื่อบุคคล /อาสาสมัคร

5,142 คน

จำนวนสื่อองค์กร /อาสาสมัคร

23 องค์กร

จำนวนพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม

5,400 คน
185 องค์กร