เกี่ยวกับโครงการ

      กลไกหลอมรวมงานอาสาสมัครที่เป็นจุดนัดพบทางการขายระหว่างภาคีเครือข่ายภาคสังคมและภาคธุรกิจ

งานคนไทยขอมือหน่อยจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2556 ภายใต้ธีมงาน “คนละไม้คนละมือเพื่อสังคมน่าอยู่” และครั้งที่สองเมื่อต้นปี 2558  “ได้เวลาลงมือทำให้สังคมน่าอยู่” และในปี 2559 ได้ขยายความร่วมมือของผู้ร่วมจัดงานที่มากไปกว่าองค์กรสาธารณประโยชน์กว่า 250 องค์กร มายังองค์กรธุรกิจประเภทโรงแรม ร้านอาหาร ศูนย์การค้า ผ่านสมาคมผู้ประกอบการวิสาหกิจในย่านราชประสงค์กว่า 10 แห่ง  ภายใต้คอนเซปต์ “Ratchaprasong Sharing Street เปิดพื้นที่ให้ทุกคนสร้างสังคมน่าอยู่ พลิกฟื้นพื้นที่ย่านราชประสงค์ให้กลายเป็นถนนแห่งการช่วยเหลือสังคม เพื่อสร้างให้เกิดผลกระทบทางสังคมที่วัดได้อย่างเป็นรูปธรรมและสร้างการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

สร้างพื้นที่ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักช่องทางการลงมือทำเพื่อสังคม และรวมพลคนลงมือทำเพื่อสังคมที่ใหญ่ที่สุดระดับประเทศให้มีความต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมจริงในระยะยาว รวมถึงยกระดับงานพัฒนาสังคมทั้งวงการผ่านการเชื่อมต่อ การสร้างพื้นที่ร่วมของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และภาครัฐ ส่งเสริมวัฒนธรรมการให้ที่ไม่ได้จำกัดแค่การให้ “ทุน” ที่เป็นตัวเงิน แต่เป็นการให้ด้านอื่นๆ เช่น ความเชี่ยวชาญ, ความรู้, เครือข่าย ในระหว่างภาคีผู้ร่วมจัดงาน ฯลฯ

วิดีทัศน์เเนะนำงานคนไทยขอมือหน่อย 2016 : Ratchaprasong, The Sharing street

ผลลัพธ์ทางสังคมงานคนไทยขอมือหน่อยปี 3 - พ.ศ. 2559

ผลลัพธ์

  • ตลาดนัดงานอาสาสมัคร หลอมรวมผู้คนทุกภาคส่วน ร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน

ผลผลิต:

  • เข้าถึงภาคีกลุ่มเป้าหมายได้ 222 องค์กร
  • เข้าถึงประชาชนทั่วไปได้ 200,000 คน

 

 

ผลลัพธ์ทางสังคมงานคนไทยขอมือหน่อยปี 2 - พ.ศ. 2558

ผลลัพธ์

  • เกิดต้นแบบของเทศกาลรวมพลคนลงมือทำสิ่งดีๆ ที่ใหญ่ที่สุดในระดับประเทศ และทำให้ภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และภาครัฐ มีพื้นที่ลงมือทำร่วมกัน รวมถึงผู้เข้าร่วมงานตระหนักถึงการเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม

ผลผลิต:

  • เกิดพื้นที่การเชื่อมต่อระหว่างภาคส่วนต่างๆ ได้มีโอกาสทำความรู้จัก และร่วมลงมือทำร่วมกัน ทั้งภาคีภาคสังคมและภาคธุรกิจ รวม 152 องค์กร
  • เกิดการสื่อสารให้ประชาชนทั่วไปมากกว่า 303,000 คน ได้รับรู้ถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านสื่อและการเข้าร่วมกิจกรรม