ผล ”โพลต้านโกง” รับเลือกตั้ง 2562 ระบุปัญหาคอร์รัปชัน 3 อันดับแรก ที่ควรแก้ไขอย่างเร่งด่วน อันดับ 1 ให้เปิดเผยข้อมูลสำคัญผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ อันดับ 2 ป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ อันดับ 3 ควบคุม จัดการสมาชิกรัฐบาลและสมาชิกพรรคการเมือง
ที่เกี่ยวข้องกับกับการทุจริตคอร์รัปชัน