2017 April

“Good Society Expo” ชวนคนรักษ์โลกร่วมลงมือทำ เพื่อ “ดิน – น้ำ – ป่า – เมือง” กับ “นักปฏิบัติเขียว” ตัวจริงจากภาคธุรกิจ-สังคม

มูลนิธิเอ็นไลฟ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง และมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ ชู 4 ประเด็น คือ ดิน –น้ำ- ป่า- เมือง สร้างพื้นที่กิจกรรม เรียนรู้จากผู้รู้จริง เกิดความตระหนักและริเริ่มการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง พร้อมต่อยอดลงพื้นที่ฟื้นฟูผืนป่าและน้ำหลังจบงาน มุ่งเป้าหมายการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

อ่านต่อ

ภาคีภาคสังคมกว่า 50 องค์กรระดับประเทศเริ่มขยับเตรียมจัดงาน “Good Society Expo” อีกบทใหม่ของงาน “คนไทยขอมือหน่อย”

หลายท่านคงตั้งตารองาน “คนไทยขอมือหน่อย” ตลาดนัดอาสาสมัคร กิจกรรมเพื่อสังคมที่ใหญ่ที่สุดระดับประเทศ ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556 มาปีนี้ ถึงคราวปรับแนวคิดใหม่ หันมามุ่งเน้นการสร้างผลลัพธ์ ให้ชัดขึ้น ในงานชื่อ “Good Society Expo” วันที่ 9-11 มิถุนายน นี้ ที่เซ็นทรัลเวิลดิ์และย่านราชประสงค์

อ่านต่อ